(17.10 hodin)
(pokračuje Opálka)

Dovolte mi, abych své vystoupení ve spojené rozpravě také spojil a vybral si tedy těch 20 minut. Chtěl bych hovořit k problematice důchodového zákona, k problematice důchodového systému a rekapitulovat základní přístupy Komunistické strany Čech a Moravy.

Komunistická strana Čech a Moravy prosazuje státní důchodový pilíř jako základ. Základ, který zajistí každého občana, který poctivě pracoval, na jeho stáří. Dalším pilířům nebráníme, tak jak se nám často vkládá do úst, ale chápeme je jako dobrovolnou nadstavbu, do které je již dnes v rámci penzijního připojištění zapojeno na 4,5 milionu spoluobčanů.

K posílení příjmu kapitálovému, to je druhý a třetí pilíř, nebo zaměstnaneckému spoření (?), které zatím nemáme, na úkor státního pilíře, ať už opt-outem, či opt-intem, je pro nás nepřijatelné. Opakuji - nepřijatelné je na úkor státního pilíře. Naše koncepce vychází z toho, že od roku 1926 je v našem důchodovém systému využívána jeho regulační schopnost. Reforma tedy probíhá permanentně, to znamená neustále. Je proto mýtem hovořit, že ještě něco neproběhlo.

Pojem reforma důchodů se stal v posledních letech doslova fetišem k vyřešení téměř všech problémů a tato dlouhodobá mediální masáž přináší v hlavách řady občanů již své ovoce. Jde o nerovný boj, kdy média dlouhodobě upřednostňovala pouze takzvaný jeden řešitelský názor, jeden tým. A tato reforma má nyní být završena systémovou změnou.

Ve srovnání s tím, co již v právním prostředí České republiky proběhlo - například jen za posledních 15 let od účinnosti zákona o důchodovém pojištění bylo přijato jeho 42 novel, 2 nálezy Ústavního soudu a 27 nařízení vlády. Za 17 let účinnosti zákona o penzijním připojištění byl tento novelizován 25krát a za pět let účinnosti zákona o institutu zaměstnaneckého penzijního pojištění, používám zkrácené názvy, byl tento novelizován již 3krát, i když reálně v České republice nebyl dosud zaveden. Další související zákony vynechám. Dnes vůči této stálé reformě jde zdánlivě o malou závěrečnou úpravu důchodového systému, ale co se týká vyvedení peněz ze státního prvního pilíře důchodového systému, úprava je téměř nevratná. A v tom je náš základní střet.

My, tedy poslanci zvolení na kandidátkách KSČM, jsme přesvědčeni, že zásadní je stanovení konsenzuálního sociálního cíle a následně hledání cesty k jeho naplnění. Ale k tomu v žádné předchozí skupině, ať jsme v ní byli, či nebyli, nedošlo. Proto se naše odborné i politické pohledy rozcházejí s názory pravicových politiků, ekonomů a novinářů. Není vůle po tom, naslouchat jeden druhému.

Nedíváme se na prognózy technokraticky, lineárně, ale vnímáme složitost sociálních systémů v jejich celku. Ale odmítáme umožnit zákony, nahánět spoluobčany agresivní reklamou - a já vás ujišťuji, že přijde - do soukromých pilířů, které jen přinesou provize a zisky finančnímu kapitálu a omezí kolektivní zabezpečení společnosti proti rizikům invalidity, stáří či ztráty živitele, čímž zvýší v budoucnu riziko chudoby řady seniorů, kteří dnes ještě o důchodu vážně nepřemýšlejí.

Nezpochybňujeme nepříznivý demografický vývoj, ale upozorňujeme také na to, že v České republice bylo zprivatizováno majetku za cca 3 tisíce miliard Kč a velké peníze odtekly různými tunely. Pro ty, kteří tyto hodnoty vytvářeli, již nezbylo nic.

Že se zde propere ročně 150 miliard v šedé či černé ekonomice, že veřejné finance jsou ochuzeny o nehorázné korupční všimné u veřejných zakázek, o tom jsme hovořili i u jiných zákonů. A také že roste produktivita práce, i když se to někdy nezdá, je nasnadě, ale nově vytvořené hodnoty se přerozdělují zejména ve prospěch majitelů a jejich vysokého managementu. A k tomu, žel, dopomáhej v našem případě stát.

A důchodový systém? Ten byl a je nadále zatěžován různými výdaji či výpadky příjmů. Na údajné řešení nezaměstnanosti to byly slevy na odvody, jistě si na to vzpomenete, minus 10 miliard. A zejména dnes předčasné důchody. Mimochodem, těch přibylo jen za rok 2009 téměř 50 tisíc. V roce 2011 jsme tohoto stavu dosáhli již za 9 měsíců. I tímto způsobem také vzniká deficit důchodového účtu a jeho zdánlivá neudržitelnost. Problémy nezaměstnanosti totiž stát řeší přes deficit na důchodovém účtu. Neviděl bych v tom problém, kdyby se však tento deficit vykládal jinak, a ne tendenčně, a nezneužíval se. Vždyť na důchodovém účtu se oněch 50 tisíc předčasných důchodců, a já podotýkám, že hovořím jenom o té skupině v tomto roce, projeví odhadem měsíčně výpadkem čtvrt miliardy korun - měsíčně! - na nevýběru pojistného a půl miliardy korun na výdajích, to znamená na předčasně vyplácených důchodech. To je tedy v souhrnu za každý měsíc tři čtvrtě miliardy Kč, to znamená, to je sekera, která se načítá na důchodovém účtu. Ano, tedy ne politika zaměstnanosti, ale důchodové zabezpečení zajišťuje problém s nezaměstnaností v České republice. Snižuje statisticky údaj nezaměstnaných a zvyšuje náklady na důchodovém účtu.

K podpoře podnikání slouží nižší odvody osob samostatně výdělečně činných, ale i nelegální švarcsystém, který je s tímto podnikáním nesprávně spojován. Zvýšení příjmů vyvolených pomohly stropy na jejich odvody, které však na druhé straně samozřejmě snížily příjmy pojištění. To je otázka politického citu a vnímání míry solidarity.

Závažné je i dlouhodobé dotování deficitu tvořeného důchody příslušníků ozbrojených složek, respektive armády, při jejich propojení s hospodařením České správy sociálního zabezpečení na důchodovém účtu, to je 2 miliardy ročně, ale i neplacení státu za náhradní doby či nevýběr vyměřeného důchodu - pojištění, táhneme za sebou 60 miliard nevybraných peněz a k tomu bychom mohli připsat již umořené částky.

Další sekeru do hospodaření penzijního pojištění zaťal i Ústavní soud České republiky, který se vlámal do hodnocení stupně solidarity, aniž by předem vyhodnotil stupeň zásluhovosti u nadstandardních mezd, platů a odměn.

To vše nemůže dlouhodobě utáhnout žádný takovýto takzvaně kvazipojistný systém. Proto by bylo logické jeho převedení zpět na systém zabezpečovací jako před rokem 1993. Ale to by pravici ubyly zkreslené argumenty pro reformy.

Říkáte, že často kritizujeme a nepředkládáme svá řešení. Musím říci, že naše řešení spočítala pracovní skupina první Bezděkovy komise a je na webových stránkách jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Ministerstva financí. Není tedy pravda, že nechceme nic dělat, nic měnit. Stručně a v obrysech připomínám, že požadujeme -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, jestli souhlasí Sněmovna, pokud se někdo nehlásí s faktickou, tak zmáčknu znovu dalších 10 minut. Není námitek. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP