(11.30 hodin)
(pokračuje Lesenská)

Nejsem přesvědčena, že jakákoli vláda je naprosto neomylná. Stejně tak jako ne všechny názory opozice musejí být naprosto správné nebo špatné. Jenže ke komunikaci musejí být vždycky dva. V jednom to jaksi nejde. A když jeden z této dvojice, a většinou je to ten početně nebo jinak slabší, získá dojem, že jeho názor ten pro tuto chvíli silnější žádným způsobem nechce slyšet, tak se nedivte, že nastupují obranné akce, kterými se snaží slabší donést své problémy a názory sluchu a vnímání toho v tuto chvíli relativně silnějšího.

A co vlastně přinášejí sociální reformy? Shrnu zásadní změny. Dochází k redukci státní podpory při zaměstnávání zdravotně postižených osob. Navrhované změny oslabují definici vhodného zaměstnání. Zpřísňují podmínky pro evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Připravují privatizaci zprostředkování zaměstnání? Doufám, že tomu tak není. Že to je právě ten okamžik, kdy já, opoziční poslanec, úplně chybně chápu předkládanou změnu. Sociální reforma připravuje změnu výplat dávek prostřednictvím nově navržené karty sociálních systémů, která původně byla navrhována jako povinný způsob.

Teď mi dovolte připomenout podrobněji některé oblasti, které řeší návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, což je sněmovní tisk 315.

Zaměstnávání zdravotně postižených. Ruší se institut chráněné pracovní dílny. Redukuje se příspěvek na úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo. Omezuje se podpora zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob. Kategorie zdravotně znevýhodněných, to je jejich podpora při zaměstnávání, se od 1. 1. 2014 ruší.

V oblasti zprostředkování zaměstnání. Nákup zprostředkovatelské činnosti od soukromých agentur práce. Ta je sice využívaná v určitých specifických případech již nyní, ale jsou připravovány masivnější nákupy těchto služeb. Nebo se mýlím? Odměna agentuře - 5 tisíc za každého uchazeče, jemuž zprostředkovává práci, plus 1 250 korun za zprostředkování práce na dobu neurčitou plus 500 korun, setrvá-li uchazeč minimálně šest měsíců v pracovním poměru na dobu neurčitou. Ruší se povinnost zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa na úřady práce.

Další oblastí, kterou (mění) návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV, je příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nadále je vázáno na zaměstnance na chráněných pracovních místech. Jak bude definováno pracovní místo pro postiženého člověka, který prokazatelně, ale opravdu prokazatelně pracuje doma a svou práci odvádí naprosto zodpovědně a ke spokojenosti svého zaměstnavatele? Je to případ vozíčkáře, který nevlastní auto, pro pohyb v místě bydliště ho totiž nepotřebuje, a ani nevlastní řidičské oprávnění. Jeho zaměstnavatel má však provozovnu ve vedlejší obci. A protože je s jeho prací spokojen, rád mu ji doveze do jeho bydliště.

V této oblasti dále budou provedeny úpravy zavádějící finanční spoluúčast zaměstnavatele. Nově je navrhována úhrada ve výši maximálně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů.

Dochází k průlomu do definice vhodného zaměstnání. Nově má být pro uchazeče vhodné každé zaměstnání, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu, bez ohledu na jeho kvalifikaci. Návrh znamená výrazné zhoršení postavení uchazečů o zaměstnání.

Jsou nastoleny nové důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, a to v případě odmítnutí vykonávání veřejných služeb, ukončí-li zaměstnanec sám nebo dohodou bez vážných důvodů zaměstnání zprostředkované úřadem práce.

Dochází ke zhoršení podmínek pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Délka rozhodného období pro posouzení nároku na přiznání podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o jeden rok. Nově musí být výdělečná činnost minimálně jeden rok během 24 po sobě jdoucích měsíců. Doposud během 36 měsíců. Dopadne to například na absolventy škol.

V oblasti státní sociální podpory dochází k omezení příspěvku na bydlení, zkrácení délky poskytování příspěvku na maximálně 84 měsíců s výjimkou hendikepovaných osob a osob starších 75 let. Narůstá obava z nárůstu bezdomovectví.

Změna výplaty rodičovského příspěvku. Celkově rodič může získat maximálně 220 tisíc korun. Při čerpání příspěvku po dobu tří let částka nižší o 15 600 korun. Délka čerpání je na volbě rodiče.

Zrušeno zvýhodnění pro rodiče pečující o zdravotně postižené děti. Nižší rodičovský příspěvek při péči o zdravotně postižené díte.

Oblast dávek pomoci v hmotné nouzi. Menší podpora nezaměstnaným osobám. Výše dávky bude více závislá na aktivitě příjemce. Vyšší dávky pouze při pracovní aktivitě. To je v protikladu se zrušením nekolidujícího zaměstnání. Do konce roku 2010 si příjemce podpory v nezaměstnanosti mohl přivydělat 4 tisíce měsíčně.

Dochází k přísnějšímu přístupu v posuzování movitého majetku. Využití movitého majetku je nově vyžadováno již po třech měsících, dříve tomu bylo po půl roce. Tady nastává obava ze snížení mobility, protože například může být nucen majitel prodat auto.

Nižší dávky osobám hospitalizovaným po celý měsíc. Osoba má být zajištěna pouze na úrovni existenčního minima. Nastává tedy obava z nedostatku prostředků na udržení bydlení, doplatky na léky a podobně.

Oblast sociálních služeb. Zavedení nového systému posuzování stupně závislosti. Schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost, doposud posuzovaná pomocí 36 úkonů, bude nově posuzována pouze 10 kritérii týkajícími se zvládání základních funkcí. Obava z přesouvání osob do nižších stupňů závislosti. Nastává změna způsobu výplaty příspěvků.

Oblast dávek pro osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na nákup pomůcek je nově poskytován pouze na pomůcky dražší 24 tisíc. Je snaha dořešit v dalších zákonech, ale... Zavedená povinná 10% finanční spoluúčast. Jste přesvědčeni, že na tuto spoluúčast opravdu rodiny postižených budou mít? Zavedeno posuzování majetku a příjmů při žádosti o příspěvek.

Výplata podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Změna způsobu výplaty podpor a dávek. Dávky nebude možné vyplatit v hotovosti, případně v hotovosti budou vypláceny na žádost. Nově pouze formou převodu na účet nebo prostřednictvím karty sociálních systémů. Ta nyní je dobrovolná. Povede to ke zhoršení přístupu občanů k prostředkům v odlehlejších oblastech a malých obcích bez bankomatů? Tato otázka byla v průběhu jednání a projednávání zákona řešena. Dojde ke snížení dávek o zaplacené bankovní poplatky?

Oblast daní a odvodů. Tady bych uvedla jen přehled vládních opatření. Zvýšení daně z přidané hodnoty, zvýšení daňového zatížení zaměstnanců. Svým způsobem podle mého veřejná podpora švarcsystému. Zvýšení zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem o 2 procentní body. Realizace návrhu může vést ke snížení příjmu veřejných financí. Ale říkám, je to můj soukromý názor.

Změna podmínek u benefitů. A tady jenom připomínám obavu zaměstnanců, že benefity, které pro ně zaměstnavatelé připravují a mají připravené, budou postupně likvidovány.

V oblasti daní a odvodů dochází ke změnám podmínek při poskytování odstupného, jednorázové sociální výpomoci, odměn za zlepšovací návrhy a vynálezy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP