(18.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Cílem tedy této novely bylo reagovat na stále existující a bohužel ne zcela nečetné nebo málo četné případy, kdy je rozhodčí řízení realizováno tak, že práva občana jsou poškozena. Proto tedy tato novela obsahuje celou řadu změn, které mají vést k tomu, že rozhodčí řízení do budoucna budou zcela transparentní, budou v zásadě věci přezkoumatelná takováto rozhodnutí soudem jako státním orgánem.

V zákoně je celá řada pozitivních věcí, které naši občané určitě ocení. Je to od nové podoby tzv. rozhodčí doložky, to znamená dovětku v dané například spotřebitelské smlouvě, že spor z takovéto smlouvy bude řešen rozhodcem, že do budoucna takováto rozhodčí doložka bude muset být samostatně, nikoliv jako součást obměnitelné (?) smlouvy, a také samostatně by měla být občanem podepisována. Občan si uvědomí, že podepisuje takovýto dodatek, dovětek, doplněk, protože to není dodatek, doplněk k dané smlouvě.

Stanovujeme nové kvalifikační předpoklady pro osoby, které chtějí vykonávat funkci rozhodce. Jsou tam nové povinnosti včetně vysokoškolského vzdělání v oboru právo, s tím, že Ministerstvo spravedlnosti povede veřejný seznam takovýchto rozhodců, tak aby každý občan věděl, kdo takovouto činnost vykonává.

Důležité je, že návrh byl projednán souhlasně ústavněprávním výborem. Usnesení, které máte, víceméně zpřesňuje některé věci, jako řeší a upravuje otázku seznamu, ve kterém budou zapsáni rozhodci, upravuje pak ještě některé další věci, které mají spíš technický charakter, a my v tuto chvíli nevidíme žádný důvod, proč by usnesení ústavněprávního výboru nemělo být podpořeno. Tedy podporujeme i usnesení ústavněprávního výboru.

Vážené kolegyně a kolegové, já osobně se domnívám, že zde poslanci příslušného výboru, a za to jim děkuji, odvedli kus práce nad naší novelou. Celou věc projednali a doplnili ministerský návrh ještě o další věci, které povedou k tomu, že rozhodčí řízení nebude černou můrou našich občanů, nebude zneužíváno v jejich neprospěch, ale naopak, bude to vhodný doplněk vůči soudům, vůči státní justiční moci v těch případech, které jsou právně ne až tak sporné a kdy třeba je možné, aby věc byla řešena takto mimosoudně, protože rozhodčí řízení jako takové není jen výhodou pro stát, že část sporů se odkloní od státní moci, ale je to výhodou i pro občana. Pokud je vedeno řádně a správně, tak jednou z jeho výhod je menší formálnost, ale samozřejmě i rychlost, ve které jsou rozhodčí nálezy vydávány. Proto nám nepřipadlo jako správné rozhodčí řízení zakazovat, protože by to opět bylo ku škodě občanům. Správný postup je tedy přesnější pravidla a to přesně přináší tato novela. Prosím vás tedy o její podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych požádal pana poslance Bendu, který je zpravodajem. My jsme to také přikázali ústavněprávnímu výboru, takže máme usnesení 371/1/2. Takže prosím k tomu.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, ministr již částečně návrh uvedl. Velká debata, která běžela na ústavněprávním výboru, řekl bych nad návrh ministerstva, které již poměrně vysokou míru kontroly nad rozhodci ve spotřebitelských smlouvách zavádí, a to ona kontrola, že ve všech spotřebitelských věcech je výrok přezkoumatelný soudem, byla o tom, mají-li, nebo nemají-li být vedeny zvláštní seznamy rozhodců, které by vedlo Ministerstvo spravedlnosti, a jenom z těchto seznamů by bylo možné vybírat rozhodce pro spotřebitelské rozhodování sporů bez spotřebitelské smlouvy. Je to nad rámec všech těch úprav, které již ministerstvo navrhlo. Zvláštní doložka u spotřebitelských smluv a právě ona možnost přezkumu.

Ústavněprávní výbor se nakonec přiklonil k názoru, že seznamy budou vedeny, budou vedeny na Ministerstvu spravedlnosti. Vstupní podmínky pro ně jsou relativně formální: vysokoškolské vzdělání, způsobilost k právním úkonům, zaplacení nějakého příspěvku. Bude možné vyškrtávat, bude možné vyškrtávat z těchto seznamů v případě opakovaného porušení povinností podle tohoto zákona.

Já se domnívám, že to je rozhodnutí, které sice je lehce riskantní v tom, že do jisté míry více odpovědnosti přenáší na stát a na ministerstvo, zejména odpovědnosti v tom, vést seznamy a mít nad nimi kontrolu. Na druhou stranu je asi pravda, že by v některých případech mohlo zabránit těm nejhorším excesům, které se v rámci spotřebitelských smluv a rozhodčího řízení odehrávají, a proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto znění ústavněprávního výboru a vládní návrh propustila s ním. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Obecná rozprava tedy může začít. Mám do ní přihlášky. Pan poslanec Viktor Paggio jako první. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já už jsem se tady vcelku zeširoka vyjadřoval k tomuto zákonu a pan ministr to zde velmi dobře uvedl. Jenom bych rád přitáhl vaši pozornost právě na usnesení ústavněprávního výboru, které do zákona dodává seznam rozhodců.

Já jsem velikým zastáncem veřejného seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory. Koneckonců usnesení ústavněprávního výboru vzniklo na základě návrhu naší poslankyně Jany Suché. Ten seznam, hodně se diskutovalo vůbec o jeho smyslu. Nakonec jsme dospěli k tomu, že smysl jednoznačně má. Také jsme hodně mluvili o tom, jakým způsobem vyškrtávat z tohoto seznamu. Ta původní, poněkud drakonická opatření v zákoně byla zjemněna. Nyní je to do jisté míry na úvaze úředníků Ministerstva spravedlnosti a je to myslím napsáno velmi chytře. Je to napsáno tak, abychom nepostihovali rozhodce za jeho právní názor, ale zároveň abychom byli schopni postihnout ty největší právní zhůvěřilosti, které se bohužel v České republice dějí.

Takže vás také žádám o to, abyste podpořili tento zákon, abyste podpořili verzi ústavněprávního výboru, a zároveň bych rád poděkoval ministerstvu i náměstkům za spolupráci, koaličním partnerům a vůbec všem lidem dobré vůle, kteří se na tomto podíleli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím další, pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem rád, že tento návrh zákona je již ve druhém čtení, právě proto, že společně s Bohuslavem Sobotkou a dalšími poslanci sociální demokracie jsme tady poprvé otevřeli téma zneužívání rozhodčích doložek už na jaře roku 2009. Je to docela dlouho od této chvíle a je vidět, že některé věci se neprosazují snadno. Muselo dojít až k obměně Poslanecké sněmovny, muselo dojít k mnoha tragickým případům, které jsme se museli dozvídat z novin, a teprve tehdy Poslanecká sněmovna se rozhodla začít s tímto problémem něco dělat tak, že změní zákon.

Určitě každý máme nějakou představu, jak by ten zákon měl vypadat. Já osobně bych si dovedl představit i úplný zákaz rozhodčích doložek u spotřebitelských úvěrů. Myslím, že by to žádný razantní nárůst sporů nepřineslo právě proto, že v mnoha případech by se tito lidé, kteří jsou věřiteli, ani na soudy neobraceli, protože by věděli, že v některých případech, kdy zneužívali vůbec tyto úvěry, by u normálního soudu uspět nemohli. Je tady nadepsán jakýsi kompromis, kompromis, který spočívá v tom, že alespoň ti rozhodci, kteří budou rozhodovat spotřebitelské úvěry, budou mít přísnější pravidla pro rozhodování.

Sociální demokracie proto tento návrh podpoří, ať už naše pozměňovací návrhy přijaty budou, či nebudou, protože určitě je to krok správným směrem. Já jsem rád, že do toho zákona nakonec se podařilo prosadit i onen seznam rozhodců. Přiznám se, že bez něho by podle mého názoru smysl zákon jako celek neměl a bylo by to jen odškrtnutí jednoho bodu v programovém prohlášení vlády bez nějakého zásadního výsledku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP