(13.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách
a zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 408/ - třetí čtení

Ale ještě se o slovo hlásí paní poslankyně Levá. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Dámy a pánové, já nezpochybňuji hlasování. Jen vás prosím o toleranci. Do zápisu bych chtěla - hlasování číslo 86, hlasovala jsem ano, a na sjetině mám křížek. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je to oznámení pro stenozáznam.

Budeme tedy pokračovat v projednávání bodu 33, sněmovního tisku 408. Pan ministr zdravotnictví zůstává u stolku zpravodajů, pan kolega Boris Šťastný je zpravodajem, prosím, aby tedy usedl vedle pana ministra. Obdrželi jsme sněmovní tisk 408/3. Obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám nejprve rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, navrhuji následující proceduru hlasování: Nejprve bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí paní poslankyně Markové. Následně sděluji, že v průběhu třetího čtení jsem neobdržel já ani sněmovní legislativa žádné návrhy k legislativně technickým úpravám. Proto bychom přistoupili k hlasování o pozměňujícím návrhu B, což je pozměňující návrh výboru pro zdravotnictví. V případě, že bude schválen, nebudeme muset hlasovat o pozměňujícím návrhu A poslance Vidíma, jinak bychom museli hlasovat o pozměňujícím návrhu A poslance Vidíma, což je usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ohledně svobodného přístupu k informacím neboli zveřejňování platů státních zaměstnanců. Poté bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu C1 Marka Šnajdra, změna zákona o lidských tkáních a buňkách. A jako poslední pozměňující návrh C2 poslance Šnajdra týkající se části 97, změna zákona o léčivech. To je návrh procedury.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, zda má někdo námitku proti proceduře. Pan kolega Marek Šnajdr, prosím.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Jenom stručně. Podle mého názoru, pokud přijmeme pozměňující návrh B., tak ten můj C1 je nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan zpravodaj.

 

Poslanec Boris Šťastný: To souhlasí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Souhlas. Další námitka k proceduře?

 

Není-li, zahajuji hlasování číslo 97. Táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Hlasování číslo 97, přítomno 156, pro 135, proti 6. Proceduru jsme si schválili. Prosím tedy o první návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Jsem přesvědčen, že musíme hlasovat o návrhu paní poslankyně Soni Markové na zamítnutí návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. O tomto návrhu na hlasování rozhodneme v následujícím hlasování. Než je zahájím, omlouvám pana poslance Jiřího Pospíšila z dnešního jednání.

 

Zahajuji hlasování číslo 98. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přítomno 158, pro 57, proti 91. Návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: První pozměňující návrh, který budeme hlasovat, je pozměňující návrh výboru pro zdravotnictví pod písmenem B. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 99. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přítomno 158, pro 90, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Boris Šťastný: Tímto konstatuji, že pozměňující návrh pod kódem A, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost zpravodaje Jana Vidíma, je nehlasovatelné. Taktéž pozměňující návrh pod kódem C1 navrhovatele Marka Šnajdra je nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Proto bych poprosil o hlasování pod kódem C2 poslance Marka Šnajdra týkající se části 97, změna zákonech o léčivech. Z mého hlediska souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 100. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přítomno 158, pro 89, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že jsme hlasovali o všech návrzích. (Zpravodaj souhlasí.) Legislativa souhlasí. Budeme tedy moci rozhodnout o celém osudu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, podle sněmovního tisku 408, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Zpravodaj i ministr souhlasné.)

Zahajuji hlasování číslo 101. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přítomno 158, pro 92, proti 59. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo 33, sněmovního tisku 408.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 409/ - třetí čtení

Oba pánové, jak pan ministr, tak pan zpravodaj, jsou na svých místech. Obdrželi jsme sněmovní tisk 409/2. Ten obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Nejprve však otevírám rozpravu ve třetím čtení a táži se, kdo se hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, navrhuji, abychom nejprve hlasovali návrh paní poslankyně Markové na zamítnutí a následně v pořadí vcelku tři jednotlivé pozměňující návrhy: Pozměňující návrh A výboru pro zdravotnictví, pozměňující návrh B paní poslankyně Emmerové a pozměňující návrh tří koaličních poslanců C na závěr.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je námitka proti tomuto postupu? Paní poslankyně Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych požádala, abychom hlasovali bod A a bod C zvlášť.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To teď bylo navrženo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Ne, bylo navrženo hlasování jako celek o bodu A a o bodu B a o bodu C. Já bych poprosila o zvláštní hlasování o bodu C po jednotlivých číslech a bodu A také. Vím, že to zdržuje, ale tam je řada věcí, které je potřeba rozlišit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Slyšeli jsme tedy návrh jiného postupu. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Zpravodaj nedoporučuje.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže rozhodneme o návrhu paní poslankyně Markové, o jejím protinávrhu k návrhu pana zpravodaje. Ještě paní poslankyně Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Já chápu maximální snahu o urychlení. Ale tam jsou věci, které skutečně stojí za podporu a získaly by podporu i našich hlasů. Takhle nás vlastně nutíte k tomu, abychom to nepodpořili. Ale tam jsou věci, které myslím stojí za podporu. A myslím si, že bylo dobrým zvykem tady v této Poslanecké sněmovně, a jsem už tady třetí volební období, že když jsme měli takový požadavek z jakékoli strany, tak u procedury se vyhovělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP