(13.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď jsem tedy navrhla proceduru já, ale prosím, aby ji Sněmovna odhlasovala. Budeme hlasovat o písmenu A jako o celku a v závěrečném hlasování o osudu celého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování číslo 82. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 82. Přítomno 157, pro 142, proti 8. Proceduru jsme schválili.

 

Prosím pana zpravodaje, aby uvedl první návrh. Prosím též o stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana ministra. Hlasujeme o písmenu A jako o celku. Stanoviska prosím. Pan zpravodaj? (Já myslím, že stanovisko je doporučující.) Pan ministr, prosím. (Ano, stanovisko je kladné.)

Zahajuji hlasování číslo 83. Táži se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 83. Přítomno 158, pro 92, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Tancoš Josef se tady hlásí? Nehlásí.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu celého zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zdravotnické záchranné službě, podle sněmovního tisku 406, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Stanoviska prosím. (Zpravodaj: Doporučující, kladné. Ministr: Kladné ze strany ministerstva.)

 

Před hlasováním jsem dostala žádost o odhlášení. Prosím vás tedy všechny o novou registraci a rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 84, které zahajuji. Táži se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přítomno 157, pro 93, proti 38. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji též panu ministrovi. Končím tím projednávání bodu číslo 31, sněmovního tisku 406.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

32.
Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách
/sněmovní tisk 407/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstává pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím též zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Marka Šnajdra. Oznamuji, že jste obdrželi sněmovní tisk 407/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otvírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Boris Šťastný, prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil ve druhém čtení k pozměňujícímu návrhu, kdy jsem navrhoval změnu věku podle § 6 umělého oplodnění, které lze provést podle vládního návrhu zákona ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 55 let. Já jsem navrhoval v rámci rozpravy, kterou jsem vedl spíše akademického rázu, na 56 let. Chtěl bych v tomto ohledu tento svůj pozměňující návrh stáhnout. Musí tak být učiněno samozřejmě se souhlasem Sněmovny a jednoznačně říkám, že pokud má být jakýkoli věk v tomto zákoně zakotven, tak doporučuji podpořit ministerský návrh. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jedná se tedy, pane poslanče, o pozměňovací návrh B? (Od stolku zpravodajů: F!) F, ano, děkuji.

Ptám se na další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Není-li, končím rozpravu. Ještě pan poslanec Plachý. Promiňte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nebudu zdržovat, jen jsem chtěl vyslovit tři poděkování. V prvé řadě bych chtěl poděkovat těm z vás, kteří podpoříte snížení věku ženy pro asistovanou reprodukci a v ideálním případě na mnou navrhovaných 45 let. Připomínám, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že dítě má právo na maminku, nikoliv na babičku.

Druhé poděkování chci vyslovit panu poslanci Antonínovi za naopak prodloužení věku pro dobrovolnou sterilizaci z 21 na 25 let. Jsem přesvědčen, že mladý člověk ve věku 21 let nemá žádný objektivní důvod pro dobrovolnou sterilizaci. Myslím si, že vytvářet generaci sterilních v situaci, kdy národ stárne a vymírá, je velmi nezodpovědné. Vymřeme po meči či po přeslici a to přece nechceme.

Třetí poděkování patří panu ministru za to, že vypustil velmi kontroverzní ustanovení o potratech. Bohužel v zákoně zůstalo opět kontroverzní ustanovení o nakládání s lidskými embryi. Embrya lze zničit nebo použít k získání kmenových buněk, a to v době, kdy kmenové buňky lze získat i jiným způsobem.

Dámy a pánové, úcta k životu a specificky lidskému životu by nás měla vést k přehodnocení nakládání s lidskými embryi jako s věcí. Není to věc. Až budeme hlasovat o tomto zákoně, tak vás vyzývám, abychom hlasovali podle nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch všeho lidu, tedy i každého člověka, tedy i člověka nenarozeného. Jediné, co nás od lidského embrya dělí, je oněch devět měsíců.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě další přihláška do rozpravy? Pokud není, rozpravu končím. Požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury. Slovo má pan poslanec Marek Šnajdr.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, jednak nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Markové na zamítnutí zákona. Následně bychom hlasovali pozměňující návrh A, to je usnesení výboru pro zdravotnictví. Další hlasování by byl -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid! A věnujme pozornost návrhu procedury.

 

Poslanec Marek Šnajdr: ... by byl pozměňující návrh B1 kolegy Šťastného, který se týká úpravy pracovnělékařských služeb. V případě, že bychom tento pozměňující návrh schválili, tak je nehlasovatelný návrh B2 téhož poslance a pozměňující návrh G2 pana poslance Janka. V případě, že bychom pozměňující návrh B1 nepřijali, tak bychom o těchto dvou pozměňujících návrzích hlasovali v tomto pořadí. Následně bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu G1 pana poslance Janka, opět týkajícím se úpravy pracovnělékařských služeb. (V sále je trvale velký ruch a neklid.)

Pokud jde o již diskutovanou věkovou hranici pro asistovanou reprodukci, tak zde máme několik návrhů.

Paní předsedkyně...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte. Dámy a pánové, opakovaně vás žádám, abyste věnovali pozornost návrhu procedury. Usnadní nám to potom další postup při hlasování.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vzhledem k tomu, že zde máme několik návrhů na změnu věku, já je rekapituluji. Nejprve budeme hlasovat o stažení návrhu pana poslance Šťastného, který se toho věku týkal. Následně zde máme návrh pana poslance Plachého, který stávající vládní návrh, který je 55 let, navrhuje změnit na 45 let. A pak zde máme dva poslanecké návrhy pozměňující, paní poslankyně Chalánkové a pana poslance Antonína, kteří směřují na věk 49. To znamená, v souladu s jednacím řádem nechám proběhnout orientační hlasování a následně podle výsledku v tom pořadí nechám hlasovat.

Takže toto je návrh procedury hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Slyšeli jsme tento návrh. Má někdo nějakou námitku proti navržené proceduře? Nevidím nikoho.

 

Zahajuji hlasování číslo 85. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti?

Hlasování číslo 85. Přítomno 160, pro 129, proti 23. Proceduru jsme tedy schválili.

 

Prosím pana zpravodaje, abychom přistoupili k návrhům. Oznamte nám první a prosím též o stanoviska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP