(Jednání pokračovalo v 17.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, tak to vypadá, když se udělá pauza. (Poloprázdný sál.) Já bych vás poprosil, kdybyste se vrátili do sněmovny, a požádal bych pana ministra Leoše Hegera, kdyby uvedl i ten další materiál. Je to - připomenu - sněmovní tisk č. 407. Jedná se o vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách. Prosím tedy všechny, aby se posadili, a pana ministra poprosím o úvodní slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych uvedl sněmovní tisk č. 47, který se týká návrhu zákona o specifických zdravotních službách. Je to další v pořadí z vládních návrhů takzvaných zdravotnických zákonů. I tímto vládním návrhem zákona je sledováno naplnění cíle programového prohlášení vlády, pokud se týká reformy zdravotnictví.

Ve vládním návrhu zákona o specifických zdravotních službách jsou upraveny zvláštní druhy těchto služeb, jejichž součástí je provádění specifických zdravotních výkonů, které mohou podstatným způsobem ovlivnit život nebo zdraví pacienta. Jedná se konkrétně o asistovanou reprodukci, sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví, psychochirurgické výkony, genetická vyšetřování, darování a odběry krve, ověřování nových poznatků použití metod v klinické praxi dosud nezavedených a věci týkající se lékařského ozáření. Ve vztahu k těmto zdravotním službám se zejména stanoví podmínky, po jejichž splnění je možné pacientovi tyto služby poskytnout.

Rovněž se navrhuje vymezit zdravotní služby, v souvislosti s nimiž může dojít k zásahu do práv a povinností pacienta nebo jiných subjektů v jiné než zdravotnické oblasti. Jsou to zejména posudkové zdravotní služby, jejichž součástí jsou pracovně lékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu a přípravě na povolání. Posudková činnost v oblasti zdravotnictví se v návrhu zákona upravuje v souladu se zavedenou praxí, avšak komplexně. Zákon vymezuje základní principy této služby se zohledněním odborných potřeb. Pracovně lékařské služby jsou vymezeny v souladu s úmluvou o závodních zdravotních službách. Cílem navrhované právní úpravy je vytvořit takové podmínky k výkonu práce, které ochrání zdraví zaměstnance před působením faktorů pracovních podmínek. V rámci posudkových služeb je rovněž řešena problematika posuzování a uznávání nemocí z povolání.

Vládní návrh též upravuje náležitosti týkající se zdravotnické problematiky při poskytování zdravotních služeb s využitím lékařského ozáření.

Navrhovaná právní úprava dále vymezuje poskytování zdravotních služeb v rámci ochranného léčení. Dosud se ochranné léčení, které je jedním z ochranných opatření ukládaných v rámci trestního řízení soudy při nebo po výkonu trestu odnětí svobody, realizovalo bez bližší právní úpravy.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a rád bych vás požádal, abyste vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji a teď požádám poslance Marka Šnajdra, který je určen jako zpravodaj pro prvé čtení, aby také řekl své úvodní slovo.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, jak již zde bylo řečeno, jedná se dnes o druhý speciální zákon k zákonu o zdravotních službách. Tento zákon řekněme vymezuje určité specifické zdravotnické výkony a zdravotnické postupy, kde je žádoucí především v zájmu ochrany pacienta přesně vymezit, jakým způsobem se provádějí, kdo je oprávněn je provádět a za jakých podmínek. Které tyto výkony to jsou, již zde bylo předneseno v úvodní zprávě předkladatele, pana ministra zdravotnictví. Já tedy si dovolím doporučit Poslanecké sněmovně nejenom projednání tohoto zákona, ale ve chvíli, kdy jsme se rozhodli k projednání, a já pevně věřím že i k přijetí zákona o zdravotních službách, tak je potřeba si uvědomit, že toto je nedílný doplněk tohoto zákona, že jeden ze zákonů nemůže být přijat bez druhého.

Nad rámec toho si dovolím říci, že v rámci druhého a třetího čtení přesto je potřeba diskutovat některé body v rámci tohoto zákona, a jsem pevně přesvědčen, že v tom znění, ve kterém budeme hlasovat, se nám podaří nalézt takový kompromis, který bude tím nejvhodnějším možným způsobem aplikovatelný v praxi. Hovořím například o otázce pracovně lékařských služeb nebo pracovně lékařských výkonů a kompetencí primární péče s kompetencí těchto řekněme původních odborností, samozřejmě na diskusi je i otázka konkrétní podoby asistované reprodukce a umělého přerušení těhotenství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Můžeme otevřít obecnou rozpravu, do které tady máme přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Antonín Pavel. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Antonín: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vládo, kolegové, kolegyně, jak už se tady dneska mluvilo o těch pastelkách a podtrhávání v těch textech, které jsme dostali, tak jsem si vzal pastelky a podtrhl jsem si několik perliček z toho zákona, který jsem teď měli na stolech, a rád bych vám některé z nich přečetl.

Překvapilo mě úzké sepětí zdravotního zákona se sociální problematikou, protože plno těch částí zákona přímo vysvětluje některé sociální zákony, které jsem do té doby úplně nechápal. Před časem jsme měli ministra Drábka u nás na klubu a ptali jsme se ho, co třeba by měla 60letá zdravotní sestra dělat těch deset let do důchodu, když už neuzvedne stokilového pacienta a neuvidí dobře na výpočetní techniku, a bylo nám řečeno, že se rekvalifikuje na něco jiného a najde si jinou práci. A v podstatě jsem tady našel vysvětlení v jednom bodu, kde se píše, že umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 55 let. Hle, ona může absolvovat umělé oplodnění a v podstatě může jít na mateřskou místo toho, aby se rekvalifikovala. A pak v 74 doprovodí své dítě na maturitní ples a bude se těšit na jeho další studijní výsledky.

Pochopitelně ten zákon ví, že dárcem může být žena, která dovršila věk 18 a nepřekročila 35, protože ví, že gamety po 35 letech již nejsou natolik kvalitní, aby mohly být použity v in vitro fertilizaci.

Opačnou stranou je část, která se věnuje sterilizacím. Zde se nově objevuje věta: "Sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů lze provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, nebrání-li jejímu provedení závažné zdravotní důvody, a to na základě jeho písemné žádosti." Takže v podstatě v jedenadvaceti se pacient může rozhodnout, že nebude plodit žádné potomky, a tím výrazně podpoříme politiku hodně dětí, které by zajišťovaly naši důchodovou reformu.

Současně je tam třeba bod, který mi značně usnadňuje praxi provádění sterilizace při výkonu, kde se píše, že mezi podáním informace o udělení souhlasu musí být přiměřená lhůta. Jde-li o sterilizaci ze zdravotního důvodu, musí být lhůta nejméně sedm dnů, je-li sterilizace z jiných než zdravotních důvodů, musí být doba nejméně 14 dnů. Takže já si to vysvětluji tak, že budu dělat císařský řez, při kterém bych mohl provést klientce sterilizaci, ale protože ona mi nevydrží sedm dnů na tom dýchacím přístroji, tak ji zašiji a za dalších sedm dní jí můžeme znovu provést laparotomii a provést sterilizaci.

Myslím si, že takových veselých bodů bych tam našel ještě víc, a rád jsem se o některé s vámi podělil. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP