(16.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře. Dámy a pánové, prosím všechny, aby věnovali pozornost tomu, jemuž bylo uděleno slovo. Tím jediným je pan ministr Heger. Všechny ostatní žádám, aby zasedli buďto do svých lavic, nebo to, co chtějí řešit, řešili mimo jednací sál.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedající, já už jsem u konce. Jenom chci říci, že samozřejmě respektujeme práva dětí, ale je potřeba jasně vědět, že zdravotnický systém trpí také tím, že se zabývá spoustou věcí, které zdravotnictví tak úplně nepatří a musí být v pozici státu. Jesle jsou toho jasným příkladem. A jestli někdo se domnívá, že jesle lze provozovat jedině způsobem, který organizuje stát, tak se domnívám, že tomu tak není. Celá řada jiných služeb je dnes provázena subjekty, které jsou soukromé, a je prováděna na velmi vysoké úrovni. Já bych zmínil protipól toho dětského věku a to je péče o staré lidi. Celá řada komerčních subjektů provádí tuto péči velmi kvalitně a je škoda, že jich není více. Domnívám, že tento vývoj bude u jeslí velmi pozitivní.

A pokud jde o dětské domovy a zmíněné možnosti, aby se staly ústavy sociálního charakteru, s tím ministerstvo bude velmi souhlasit. Chtělo jenom překlenout mezeru, která vznikne po zrušení zákona o zdraví lidu, a bude dále spolupracovat s Ministerstvem sociálních věcí, aby se této problematiky ujalo, protože tady opravdu zdravotnická ingerence pro vývoj dětí je jenom v tom rozsahu, jako je u jiných dětí, které jsou v normálních rodinách. A jestliže ty rodiny nejsou, tak potom musí svou odpovědnost převzít sociální systém.

Vážená paní předsedkyně, já si dovolím ještě navrhnout na závěr své řeči, aby tento zákon byl projednáván mezi prvním a druhým čtením ve zkráceném termínu, a navrhuji termín 40 dnů. (Rozruch i smích mezi poslanci zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda je ještě někdo, kdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Pan poslanec Jiří Štětina, prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych měl jenom jednu poznámku. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlý zákon, který zasahuje i do sociálních záležitostí občanů, aby tento zákon byl ještě projednán ve výboru pro sociální záležitosti. Děkuji za slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, končím tedy obecnou rozpravu a jsme před závěrečnými slovy. Zeptám se nejprve pana ministra Hegera coby navrhovatele, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. (Nechce.) Ne. Pan zpravodaj Boris Šťastný se závěrečným slovem.

 

Poslanec Boris Šťastný: Jestli dovolíte, paní předsedající, pouze bych shrnul, že u tohoto návrhu zákona bylo za prvé navrženo zamítnutí ze strany poslankyně Markové, dále ze strany ministra Hegera zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 40 dnů a dále ze strany poslance Štětiny navrženo vedle zdravotního výboru, který byl navržen organizačním výborem, ještě projednání ve výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Přivolávám všechny kolegy, abychom mohli v tom pořadí, které oznámil pan zpravodaj, hlasovat.

Nejprve nás čeká hlasování o návrhu na zamítnutí této normy. Ještě chvíli počkám, aby mohli všichni přijít do jednacího sálu, a potom o tomto návrhu rozhodneme. (Předsedající gonguje a chvíli vyčkává.)

Opakuji tedy, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zamítnutí zákona v prvém čtení. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 187, pro 71, proti 107. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Svým rozhodnutím jsem navrhla přikázat tento návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Pan poslanec Jiří Štětina navrhuje výbor pro sociální politiku. Ptám se, zda je ještě další návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7 a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro zdravotnictví. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 186, pro 175, proti nikdo.

 

Druhým výborem, který byl navržen, je výbor pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování číslo 8. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru, tedy výboru pro sociální politiku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 8, přítomno 187, pro 84, proti 70. Návrh přijat nebyl.

 

Další návrh je návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 40 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 9. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 9, přítomno 187, pro 107, proti 70. Návrh přijat byl.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k jeho projednání ve výboru byla zkrácena na 40 dnů.

 

Tím končí projednávání bodu číslo 1, sněmovního tisku 405. (Potlesk poslanců zprava.) Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

2.
Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 406/ - prvé čtení

Pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera požádám, aby opět z pověření vlády tento návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě, který je součástí balíku zdravotnických zákonů, z nichž první zde byl již v prvním čtení posunut do čtení druhého. Tento projednávaný zákon o zdravotnické záchranné službě je rovněž z těch zákonů, které vláda navrhla realizovat ve svém programovém prohlášení.

Cílem navrhované právní úpravy je nahradit stávající právní úpravu zdravotnické záchranné služby, která již nevyhovuje požadavkům na právní regulaci vztahů v oblasti poskytování odborné přednemocniční neodkladné zdravotní péče, a to z hlediska formy právní úpravy i jejího obsahu. Jenom bych konstatoval, že všechny věci, které se týkají zdravotní záchranné služby, byly regulovány vyhláškou.

Nový zákon o zdravotnické záchranné službě upraví podmínky poskytování záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové zdravotní péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, což bych zdůraznil jako novum tohoto zákona, dále podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby. Součástí navrhované právní úpravy je též úprava podmínek financování zdravotnické záchranné služby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP