(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já doporučuji ještě jednou paní Karolíně Peake k pozornosti tady tuto kauzu, která je poměrně čerstvá, a věřím, že nově zrekonstruovaná vláda se k tomuto tématu vrátí, jinak se k tomu budeme vracet my. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní nemám nikoho dalšího přihlášeného s přednostním právem vystoupení, což je možné v této fázi schůze, a proto bych vás seznámila nejprve s tím, že pan kolega Jiří Štětina bude mít náhradní kartu číslo 21, pan poslanec Michal Babák náhradní kartu číslo 22.

Dále omluvy z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: Vojtěch Adam zdravotní důvody, Petr Hulinský zdravotní důvody, Petr Jalowiczor též zdravotní důvody, Radim Jirout rodinné důvody, Václav Klučka zdravotní důvody, Václav Kubata osobní důvody, Josef Novotný st. a Petr Skokan se omlouvá z osobních důvodů. Z členů vlády se do 14.30 hodin omlouval pan ministr Tomáš Chalupa, ale již je přítomen.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Počkám chvilku, než budou moci do jednacího sálu přijít všichni, a poté zahájím hlasování...

Paní poslankyně Strnadlová má náhradní kartu číslo 12.

 

Myslím, že mohu zahájit hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Táži se, kdo souhlasí s návrhem pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak nám byl písemně předložen. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přítomno 187, pro 105, proti 77. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Budeme se věnovat prvnímu bodu schváleného pořadu schůze. Zahajuji projednávání bodu

 

1.
Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
/sněmovní tisk 405/ - prvé čtení

O úvodní slovo z pověření vlády požádám ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Prosím, pane ministře, o vaše úvodní slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o zdravotních službách, který je prvním z pěti vládních návrhů zdravotnických zákonů předložených Parlamentu České republiky, které by měly být projednávány v prvním čtení na této schůzi Poslanecké sněmovny. V tomto případě se jedná o sněmovní tisk číslo 405.

Vládní návrh zákona je reakcí na programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala uskutečnit reformu zdravotnictví a za tím účelem provést nezbytné legislativní kroky. Cílem navrhované právní úpravy je nahradit dosavadní, již zastaralou právní úpravu zdravotní péče a podmínek jejího poskytování právnickými a fyzickými osobami, která je doposud vymezena v zákoně o péči o zdraví lidu a v zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, úpravou komplexní a moderní, reflektující jak pokrok v oblasti vědy a zdravotní péče, tak vývoj v oblasti práva i kulturního prostředí, ve kterém je zdravotní péče poskytována.

Zákon o zdravotních službách bude zákonem obecné právní povahy, na který bude navazovat zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a dva tzv. novelizační zákony.

Vládní návrh zákona o zdravotních službách nově vymezuje pojem zdravotní péče a pojem zdravotní služby, který je v tomto případě pojmem širším a nadřazeným pojmu zdravotní péče, a dále pojem poskytovatel zdravotních služeb. Zavedením zdravotních služeb dochází k přesnější specifikaci činností subjektů působících ve zdravotnictví. V návrhu zákona jsou stanoveny podmínky pro udělení oprávnění poskytování zdravotních služeb, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Významným posunem oproti současnému stavu je snaha zakotvit práva a povinnosti subjektů zúčastněných na poskytování zdravotních služeb tak, aby byl pacient vnímán jako rovnoprávný partner.

Vládní návrh zákona také ve srovnání s dosavadní právní úpravou nově vymezuje postupy hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. V současné době jsou ve zdravotnictví bez odpovídající právní úpravy realizovány programy kvality, jejíž úroveň je různá. Parametry nastavené v některých programech neodpovídají mezinárodně uznávaným zdravotnickým standardům při sledování a hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče. Účelem vytvoření pravidel pro hodnocení je zejména zajištění transparentního a kontrolovatelného postupu hodnocení. Hodnocení kvality a bezpečí budou moci provádět pouze osoby, které získají k této činnosti oprávnění při splnění podmínek stanovených v zákoně.

Navrhovaný zákon dále vymezuje národní zdravotnický informační systém, jehož úkolem a cílem je především shromažďovat údaje o zdravotním stavu obyvatel a jednotlivých pacientů za účelem vyhodnocování zdravotního stavu obyvatel na území České republiky a zjišťování údajů pro vyhodnocení a zajištění kvality zdravotních služeb jako celku i ve vztahu k jednotlivým pacientům.

Paní předsedkyně, paní poslankyně a páni poslanci, děkuji vám za pozornost a doufám, že vládní návrh zákona o zdravotních službách podpoříte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Borise Šťastného.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dostává se nám na stůl k projednání velice důležitý zákon. Zákon, který vznikal mnoho a mnoho let a také byl celou tu dobu velmi intenzivně připomínkován, a to nejenom samotnými politiky a jednotlivými politickými frakcemi, ale především odbornou veřejností. Já bych chtěl připomenout, že v průběhu poslední aktualizace tohoto návrhu přibližně někdy od podzimu loňského roku bylo přijato velké množství nejrůznějších připomínek od jednotlivých zdravotnických komor, pacientských organizací, odborných sdružení a dalších nevládních organizací.

Chci také potvrdit a deklarovat, že jako předseda výboru pro zdravotnictví jsem učinil maximum pro to, aby poslankyně a poslanci byli s tímto návrhem stejně jako s ostatními návrhy první části zdravotnické reformy detailně seznámeni. Upozorňuji, že vznikla speciální intranetová stránka na našem informačním systému, která umožnila sledování jednotlivých připomínek v rámci všech připomínkových řízení už od úrovně Ministerstva zdravotnictví. Chci se proto jednoznačně vyhradit nebo ohradit proti tvrzení váženého pana předsedy Sobotky, neboť v rámci tohoto projednávání a tohoto sledování každý z poslanců a poslankyň více než půl roku mohl a nadále může jednotlivé změny provádět, navrhovat, může se seznamovat s postupným vývojem jednotlivých verzí tohoto velmi důležitého kodexového zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP