(15.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Nemálo prostředků již obce vynaložily na zpracování komunitních plánů a za chvíli je budou muset přepracovat, neboť nový zákon a nové připravované změny finanční toky a personální obsazení budou řešit zcela jinak. Snaha po co největším přiblížení služeb občanům do míst jejich bydliště se schválením tohoto zákona komplikuje a znesnadňuje.

Poslanecký klub KSČM stojí za svým stanoviskem, které jsem vysvětlil zejména v prvém čtení. Proto podporujeme i stanovisko prezidenta republiky, že jde o zákon nesystémový a nedomyšlený. Dodal bych možná, v některých věcech až promyšlený do důsledku, ale s jinými zájmy. Poslanecký návrh zákona, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, o zřízení centralizovaného Úřadu práce České republiky, tedy poslanecký klub KSČM nepodpoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Opálkovi. Zeptám se, zda se někdo hlásí dále do rozpravy. Nehlásí? Pan ministr Drábek. Prosím má slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré odpoledne, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budu skutečně velmi stručný, protože to téma už tady bylo diskutováno mnohokrát.

Musím jenom znovu zdůraznit, že nová organizační struktura v žádném případě nevzdálí občana od kontaktního místa úřadu práce. Kontaktní místa zůstanou zachována, zůstane zachován nejméně ten rozsah agendy na kontaktních místech, jaký je dnes. Naopak, nová organizační struktura umožní přiblížení agendy jednotlivým občanům.

Pokud se mám vyjádřit k těm takzvaným jiným zájmům, které jsou za tím skryty, tak říkám ano. Ano, jsou za tím jiné zájmy. Jde o to, abychom mohli například 400 pracovníků úřadů práce vyčlenit na kontrolu nelegální práce. To jsou ty jiné zájmy. Jde skutečně o zefektivnění státní agendy, a pokud si někdo po dvaceti letech zkušeností v České republice myslí, že v souladu s Parkinsonovými pravidly každá změna je k horšímu, tak já se vás pokusím všechny přesvědčit v následujících měsících, že to tak někdy být nemusí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se na případnou další přihlášku do rozpravy. Nevidím žádnou, končím tedy rozpravu a budeme se zabývat hlasováním.

Článek 50 odstavec 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím o nastavení kvora na 101 a budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 131/6."

Počkám ještě chvíli, přivoláme všechny kolegy do jednacího sálu tak, aby opravdu všichni se stihli dostavit...

 

Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Táži se, kdo je pro ten návrh tak, jak jsem jej přečetla. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18, přítomno 180, pro 107, proti 68. konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Děkuji všem, kteří se podíleli na projednávání tohoto bodu, končím jeho projednávání a budeme se věnovat bodu dalšímu.

 

Dalším bodem je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve středu 9. února, tedy na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, přerušili jsme jeho projednávání ihned po znovuotevření podrobné rozpravy. Prosím, aby u stolu zpravodajů zaujali svá místa navrhovatel, tedy pan ministr zdravotnictví Leoš Heger, a zpravodaj výboru pro zdravotnictví - který již tam je - pan poslanec Boris Šťastný. Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě.

O slovo se přihlásily zatím dvě naše kolegyně. Jako první uděluji slovo paní poslankyni Soně Markové. Všechny ostatní žádám o klid. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou obrátila pozornost k této novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která se zpočátku při předložení jevila jako naprosto bezproblémová, protože se jedná vlastně o novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, o vodách, která měla implementovat evropské směrnice o řízení jakosti vod ke koupání, kde již Soudní dvůr Evropské unie konstatovat porušení evropského práva a rozhodl v neprospěch České republiky. Až doposud je to všechno v pořádku a v takovémto znění, jak to bylo původně předloženo, s tím nebyl žádný problém. Nicméně je absolutně nepřijatelné, aby tato vláda pokračovala ve své oblíbené, ale nepřípustné praxi plnit si svůj volební vládní program prostřednictvím téměř pokoutního vkládání kontroverzních pozměňovacích návrhů, které s danou problematikou nesouvisí a které hlavně nebylo možné dostatečně projednat. Naskýtá se otázka, jestli to je neschopnost Ministerstva zdravotnictví, nebo se vládní koalice bojí o svým návrzích seriózně diskutovat, či to je jenom prostá arogance, která vyplývá z možnosti převálcování opozice.

Bylo by dobré, když jsem takto pohanila vládu, abych řekla proč. V prvé řadě se jedná o pokračování kontroverzních kroků v oblasti veřejného zdraví v rámci takzvané restrukturalizace, ale vlastně faktického postupného rušení systému zdravotních ústavů a hygienických stanic. S tím je pak spojena i snaha převádět tuto činnost na soukromé subjekty. Na to jsme v minulém volebním období reagovali otevřením tohoto závažného problému na půdě Poslanecké sněmovny a došlo k dočasnému zastavení některých nežádoucích změn. Ze strany ministerstva byla také přislíbena kvalifikovaná odborná diskuse poté, co byly učiněny některé kroky, důležité kroky, bez opory v zákoně.

Nyní již k pozměňovacímu návrhu poslance a bývalého náměstka ministra zdravotnictví pana Marka Šnajdra. Definuje činnost nově vzniklých příspěvkových organizací, pod které přecházejí stávající zdravotní ústavy, ale není jasně uvedeno, že nově vznikající organizace jsou ze zákona zdravotnickými zařízeními. Není tedy vůbec zřejmé, zda má být zachována činnost klinických pracovišť, popřípadě její rozsah. Přitom zdravotnické ústavy zajišťují důležitou činnost v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví, monitorování zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva, hodnocení a řízení zdravotních rizik, výchovy ke zdraví, pracovního lékařství, poradenství včetně poraden HIV/AIDS a očkování, včetně toho požadovaného státem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP