(15.00 hodin)
(pokračuje Dusík)

Tyto materiály byly předány samosprávám se žádostí o jejich vyjádření do 30. ledna 2010. Zároveň ministerstvo a Agentura ochrany přírody nabídly prezentaci s vysvětlením případných dotazů, nejasností, obav a podobně na místní úrovni na jednáních zastupitelstev. Tuto možnost zatím využily obce Lednice a Rakvice, kde prezentace a diskuse na zastupitelstvu obce v Lednici i s účastí veřejnosti proběhly. Obdobné jednání proběhlo 10. února v Lednici se zástupci Lesů České republiky, Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s, Povodí Moravy a zástupci dalších zde působících podnikatelů. Je pravdou, že zatím obdržené odpovědi samospráv jsou vesměs negativní. Plynou však ze špatných osobních zkušeností, zaměňování ochranných podmínek národních parků a chráněných krajinných oblastí. Občané mají obavy, že nebudou moci vstupovat do lesa a podobně. Proto pracovníci ministerstva a agentury jednají s občany na úrovni místních samospráv na jednání zastupitelstev a vysvětlují, co bude pro ně vznik chráněné krajinné oblasti znamenat, jaká omezení z toho plynou. Hranice chráněné krajinné oblasti je vedena mimo zastavěná území s výjimkou malé části Lednice, kde však dojde k úpravě hranic. Zemědělské pozemky jsou ve třetí zóně ochrany přírody, tudíž omezení pro život a rozvoj obcí prakticky nevzniknou. Přesto je proti vzniku chráněné krajinné oblasti vedena poměrně masivní kampaň, která však straší občany nepravdivými argumenty, že dojde k oslabení pozice místních samospráv, dojde k poklesu cen pozemků, že ministerstvo nekomunikuje s občany, přes to, co jsem zde uvedl, a podobně. Diskuse probíhají. Přiznávám, že jsou poměrně bouřlivé, ale ministerstvo je právě využívá k dalšímu projednávání a sběru poznatků a vysvětlování charakteru takto chráněného území. Já osobně plánuji také se jet podívat na místo a setkat se se zástupci samospráv a vést s nimi tuto debatu.

Je pravda, že tato oblast byla spoluvytvářena činností člověka. Je to i kulturní krajina. Proto režim chráněné krajinné oblasti jako ochranu kulturní cenné krajiny s řadou unikátních přírodních jevů považujeme za vhodný vzhledem k jejímu rozsahu a množství předmětů ochrany. Náplní opatření chráněné krajinné oblasti není rozhodně vyhnání člověka z krajiny, ale její další využívání lidskou činností. I nadále se zde bude zemědělsky hospodařit, bude se zde provádět těžba a obnova lesních porostů, byť s cílem a podporou přírodě bližších postupů. Krajina bude i nadále významnou destinací turistického ruchu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec Jiří Petrů využije možnosti položit vám doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Petrů: Já bych spíše asi konstatoval. Domnívám se, že vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti je samozřejmě legitimní postup, jak chránit území, nicméně jedna z těch věcí, které také obcím vadí, je to, že - píšou to tady také - je nutno konstatovat, že v současné době není znám text návrhu na vyhlášení nové CHKO. Toto nařízení může obsahovat vyšší ochranné podmínky, do kterých budou promítnuty další lidské činnosti vázané na předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany. I tato skutečnost se může negativně promítnout do života občanů a firem působících na území města a obce. Proto se domnívám, že Ministerstvo životního prostředí by přece jenom asi mělo využít další možnosti k tomu, aby řádně vysvětlilo ten svůj postup a samozřejmě aby se odstranily ty nejistoty, které s tím souvisí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Pane ministře, nepotřebujete využít svého času? Děkuji.

Přistoupíme k projednání další interpelace. Tou je interpelace pana poslance Borise Šťastného na ministra financí Eduarda Janotu ve věci privatizace Polikliniky Jarov, Praha 3.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Obracím se na vás, vážený pane ministře, ve věci privatizaci Polikliniky Jarov v Praze 3, která byla na základě rozhodnutí vlády prodána v jednokriteriální veřejné obchodní soutěži dne 26. 10. 2009. Nezpochybňuji žádným způsobem průběh té obchodní soutěže, protože byla založena výhradně na podání nejvyšší možné ceny. Taktéž si uvědomuji, vážený pane ministře, že rozhodnutí o prodeji zmíněné polikliniky bylo před vaším nástupem do úřadu. Nicméně mou povinností je upozornit na obrovský problém s privatizací této polikliniky.

Od 90. let se opakovaně městská část Praha 3 snažila o bezúplatný převod této polikliniky do majetku městské části. Po celou dobu včetně snah městské části, mých dopisů, které byly směřovány mimo jiné i vám, pane ministře, k této věci nebylo přihlédnuto a poliklinika přesto, že město je odpovědné za poskytování zdravotní péče občanům jako kraj, byla prodána. Tím, že byla prodána, došlo významným způsobem k omezení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče v daném regionu a občané i městská část Praha 3, ale vůbec město Praha pokládá tuto věc za alarmující. Nájem byl zvýšen o více než 100 %, dokonce i služby byly zvýšeny více než o 100 % a lékaři hromadně dávají výpovědi z tohoto zdravotnického zařízení.

Můj dotaz je, vážený pane ministře, jakým způsobem chcete dodržet podmínky privatizačního projektu tak, aby mohl být naplněn ve smyslu poskytování zdravotní péče, co se týče daného rozsahu a objemu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, problém lze shrnout do dvou otázek. Ta první zní, jak bude stát reagovat na zvýšení nájemného v tomto zařízení po privatizaci. Je to pochopitelně obtížná odpověď. Druhá otázka zní, jak je zajištěna zdravotnická péče na Praze 3 v souvislosti s touto privatizací. Protože vy jste sám velmi férově, a to chci podotknout, tady zhodnotil to, že na základě výběrového řízení, kdy byla stanovena cena jako jediné kritérium, vyhrála společnost Lékárna Na Chmelnici. Já chci říct, že mám k tomu podklady jak z resortu financí, tak zdravotnictví, což možná je neobvyklé, nicméně jsem se snažil férově tuto problematiku tady přednést.

Za prvé otázka bezúplatného převodu, o kterém jste se zmínil. Ta by v podstatě byla v rozporu s provozováním podnikatelské činnosti, v rozporu s článkem 87 Smlouvy o založení Evropských společenství, čili tady my jsme postupovali standardně, aby nedošlo k případnému nezákonnému poskytnutí veřejné podpory. Pochopitelně s tím souvisí i další věci, ale mám jednoznačné informace o tom, že pro Prahu 3 už byly bezúplatně převedeny dva objekty, dvě zařízení, a to poliklinika v Olšanské a poliklinika Vinohradská, čili v tomto smyslu už byla učiněna výjimka ze strany ÚOHS.

Chci říct, že otázka toho, jak bude prováděna kontrola podmínek, které byly v rámci privatizace, ta přísluší ministerstvu jak financí, tak zdravotnictví a my ji budeme dodržovat. Smluvní pokuta je 27 milionů korun za nedodržení podmínek. Toto je vše, co k tomu v další chvíli mohu říct. Nicméně pochopitelně konkrétní reakce jednotlivých lékařů, kterým je asi proti srsti trojnásobné zvýšení nájemného, o kterém jste se zmínil, to je otázka dalších jednání, ale o privatizaci bylo rozhodnuto a já následně poté, kdy jsem přišel, nebo nastoupil do rozjetého vlaku, těžko mohu nějakým způsobem jen tak z moci úřední změnit privatizační rozhodnutí. Vy dobře víte, že to ani nejde. 25 let jsou určité podmínky, které musí nový nabyvatel zařízení dodržovat, které musí obhájit, a to jak odborně před Ministerstvem zdravotnictví tak před Ministerstvem financí, aniž by mu hrozila smluvní pokuta.

Doufám, že toto vysvětlení, byť jsem si jist, že vás neuspokojí, nicméně vychází ze stávajících právních podmínek v oblasti jak privatizace, tak zabezpečování zdravotnické péče v České republice. To je asi vše, co k tomu v dané chvíli mohu říct.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Vidím, že pan poslanec Boris Šťastný hodlá položit doplňující otázku, takže má k tomu jistě příležitost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP