(14.40 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane předsedo vlády, Český statistický úřad oznámil podle výsledků šetření pracovních sil, že ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku došlo k nejvyššímu meziročnímu poklesu zaměstnanosti od roku 1999. Zároveň v České republice bylo koncem měsíce ledna 574 tisíc nezaměstnaných, což představuje průměrných 9,8 %. Vaše vláda tento týden vzala na vědomí Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. Tento materiál obsahuje 38 opatření, která mají napomoci ke zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v naší zemi a nastartování ekonomického růstu. Osobně jsem si návrhy vaší vlády prostudoval a přiznám se, že s drtivou většinou z nich souhlasím. Nemohu se však ubránit dojmu, že téměř všechna opatření směřují spíše k budoucímu snížení deficitu státního a veřejného rozpočtu než k řešení největšího problému, který dnes existuje, to je nejvyšší nezaměstnanost od listopadu 1989.

Vážený pane premiére, z vašich krátkodobých opatření jsem našel pouze tři opatření, která mohou mít v krátké době pozitivní vliv na snížení nezaměstnanosti, a to úprava podmínek pro čerpání investičních pobídek, zvýšení kapacity úřadů práce a zejména projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností a dbaní vlády na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých investičních akcí.

Vážený pane předsedo vlády, proto by mě zajímalo, jaká konkrétní, velmi rychlá opatření přijme vaše vláda, aby pomohla lidem, kteří se ne vlastní vinou dostali do těžké životní situace, jaká konkrétní okamžitá opatření zavede vaše vláda, aby účinně bojovala s nezaměstnaností.

Vážený pane premiére, rozumím tomu, že časový horizont vámi přijatých opatření sahá za mandát vaší vlády. Přesto si dovolím jistou kritiku směřující do řad vaší vlády. Zdá se mi, že v úsilí vaší vlády, ať již v přípravě rozpočtu na rok 2010 nebo v opatřeních proti hospodářské krizi, převážil restriktivní charakter. Přiznejme si, že mnohá restriktivní opatření naopak přispěla k prohloubení ekonomických problémů a zejména ke zvýšení nezaměstnanosti v naší zemi. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Němec, který bude interpelovat ve věci omezení podpory fotovoltaiky.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo vlády, v Poslanecké sněmovně máme v dohledné době rozhodovat o omezení dotací provozovatelům takzvaných fotovoltaických bloků. Jde o problém velmi tíživý. Vždyť proč mají tisíce domácností doplácet na řadu podnikavců, kteří vidí v dotacích jen ideální způsob spekulativního zhodnocení kapitálu! Myslím si, že podporu solárních panelů umístěných na původně orné půdě je třeba zásadně omezit. Proč máme šetřit na mateřské, proč máme šetřit na nemocných zaměstnancích a na druhé straně dotovat spekulanty!

Chci vás, pane premiére, požádat o zpracování příslušného pozměňovacího návrhu, který by umožnil zásadní redukci dotační politiky fotovoltaických elektráren. Zároveň žádám, aby byly maximálně podporovány malé panely sloužící pro energetickou nezávislost rodinných domů. Navrhuji rozdělit výkupní ceny kromě velikosti ještě podle zapojení na systém na střeše domu bez akumulačních baterií a s akumulační baterií. Dům pak bude možno provozovat v takzvaném ostrovním provozu. Oba systémy by měly být oceněny vyšší cenou zeleného bonusu proti velkým fotovoltaickým systémům. Jste, pane premiére, ochoten v této věci pomoci?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla první interpelace. Děkuji vám. A protože jste losem získal i šestou pozici, tak vás prosím, abyste se ujal opět slova a interpeloval ve věci sociálních problémů sázkových her.

 

Poslanec Pavel Němec: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, minulý týden jsem vás požádal o pomoc v souvislosti se získáním podkladů pro odpovědné posouzení sociálně patologických jevů spojených s hazardními hrami. Dovolte mi připomenout, že pro řádné posouzení negativních dopadů sázkových her na společnost je nutno mít zmapovány otázky gamblerství, rozpadu rodin, jevů spojených s nárůstem kriminality atd. Důležité jsou i dopady řešení negativních jevů hazardu na veřejné rozpočty. Chci vás proto, pane premiére, znovu poprosit o to, aby vaši ministři ze všech resortů dali dohromady všechny podklady, které k dopadům hazardu mají, aby se pokusili získat i zahraniční studie k tomuto tématu. Takové podklady by měly být předloženy poslancům, kteří budou o regulaci hazardu rozhodovat.

Prosím o operativní přístup, neboť rozpočtový výbor má k novele zákona o loteriích svoláno jednání již na příští středu. Vím, že je to urgentní požadavek. Přesto si myslím, že je v silách vlády základní podklady v této věci sumarizovat a v příštím týdnu dát k dispozici poslancům. Za pomoc velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji vám, pane poslanče. Přistoupíme k další interpelaci. Bude to interpelace pana poslance Břetislava Petra na pana premiéra ve věci pojistného na sociální pojištění.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane místopředsedo, úvodem - měl jste pravdu, omlouvám se. (Předsedající: Máte dalších pět vteřin k dobru. Veselost.)

Pane premiére, vaše vláda stojí před velmi vážným problémem, to je výběr pojistného na sociální zabezpečení, který sice nezavinila, za období od 1. 1 . 2007 do 1. 7. 2007, na tom se podílela Topolánkova vláda. Municipality i podniky žádají vrácení této daně zpět, poněvadž nebyla stanovena zákonem, pouze vládním prohlášením. Je nám zřejmé, že tuto problematiku řeší Nejvyšší správní soud. Mě by zajímalo, a nejen mě, jak bude vláda postupovat v případě, že tento soud uzná, že nároky obcí a organizací jsou oprávněné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. S poslední interpelací na premiéra vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Interpelace se bude týkat prosazování adopcí dětí pro osoby v registrovaném partnerství. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, já ani moji kolegové v klubu KDU-ČSL nesouhlasíme s tím, aby děti byly svěřovány do výchovy homosexuálním párům žijícím v registrovaném partnerství. V tisku se objevila zpráva, že vláda České republiky má uložit ministryni spravedlnosti, aby do 31. května letošního roku vypracovala novelu, která v zákonu o registrovaném partnerství zruší ustanovení, které doposud zabraňuje osobám žijícím v registrovaném partnerství osvojovat děti. Tento návrh údajně připravuje pan ministr Kocáb. Jsem přesvědčen o tom, že tato novela by byla v rozporu s evropskou úmluvou o osvojení, která připouští pouze osvojení manželi nebo jedinou osobou tak, aby děti vyrůstaly v prostředí, které je pro jejich vývoj vhodné. Já si moc dobře vzpomínám, jak v minulém volebním období, v roce 2006, asi na šestý pokus byl schválen zástupci všech politických stran ve Sněmovně, tehdy s výjimkou KDU-ČSL, zákon o registrovaném partnerství. V zákoně o registrovaném partnerství se tehdy uvádělo, že v žádném případě se neumožňuje adopce registrovanými partnery, a zdůrazňovalo se, že se o to ani neusiluje. Neuplynuly ani čtyři roky a už je tady snaha prolomit další bariéru, umožnit homosexuálním registrovaným párům adoptovat děti. Je tu znovu snaha prolomit přirozený tisíciletý řád světa.

Vážený pane předsedo vlády, zajisté víte, že děti ke svému zdravému vývoji potřebují otcovský i mateřský vzor a ten nemohou homosexuální páry nikdy naplnit. Proto vás moc prosím, nepomáhejte prolomit přirozený řád světa a legalizovat adopci dětí homosexuálními páry. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Tím končím první část interpelací, které směřovaly na premiéra vlády ČR, a dostáváme se do druhé části, k interpelacím na jednotlivé ministry. Jako první vystoupí pan poslanec Vladimír Koníček, který bude interpelovat pana ministra Vladimíra Tošovského ve věci kontroly výroby tepla.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, situace v centrálním zásobování teplem je neúnosná. Tepelná energie je pro české domácnosti stále dražší, podezřelé a nestandardní praktiky některých výrobců tepla nejsou vyšetřovány a stát rezignuje na svou kontrolní a regulační funkci. I proto zvláště letos bude mít tuhá zima krutý dopad na peněženky odběratelů. Je zřejmé, že kontrolní mechanismy při výrobě tepelné energie selhávají a stát na ochranu spotřebitelů rezignoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP