(9.30 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Hospodářský výbor nicméně nemohl předvídat, že Sněmovna odebere prostředky ze SFDI ve výši 5,1 mld. korun, a tudíž se vypořádal s návrhem rozpočtu tak, jak jej předložila vláda, potažmo Ministerstvo dopravy. K tomuto bylo přijato usnesení na 47. schůzi 11. listopadu 2009. Nese číslo 304 a obsahuje jak doporučení ke schválení, tak určité drobné změny uvnitř stávajícího navrženého rozpočtu SFDI. Text máme před sebou k dispozici. Pouze bych vás chtěl všechny upozornit, abyste si případně nalistovali stranu 5, na vrchní části našli bod 4 a za něj zařadili ještě větu, která přepisem vypadla. A ta věta by zněla: "Úpravy objemu schválených výdajů přesahující 15 % celkové výše schváleného rozpočtu schvaluje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Já si potom vezmu ještě slovo v závěru podle toho, jak se bude vyvíjet diskuse. Hospodářský výbor jinak doporučil schválit rozpočet s těmito úpravami. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Votavu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, omezím se pouze na usnesení rozpočtového výboru ze 46. schůze konané dne 11. listopadu 2009. Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 schválila, a to ve výši příjmů a ve výši výdajů tak, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu. Za druhé doporučila Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2012 schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí s poznámkou faktickou pan poslanec... Ne, pardon, omlouvám se. S řádnou. Já vás tedy odmažu z poznámek faktických. V tom případě jste v řádných přihláškách jako třetí, neboť před vámi se již řádně přihlásili pan poslanec Hojda a pan poslanec Sobotka.

Vážený pane poslanče Hojdo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení ministři, kteří jste přítomni za vládu, dámy a pánové, přihlásil jsem se z jednoho prostého důvodu. Dlouhou dobu se ve Sněmovně vedl boj o to, jakým způsobem by se měly financovat dopravní liniové stavby v naší republice. Konstatovalo se jednoznačně, že v přímém financování ze státního rozpočtu, jako součást rozpočtu Ministerstva dopravy, měly tyto stavby určité problémy, protože vždy tady existovala určitá nejistota, že stavby připravované, dokonce některé i rozestavěné neměly úplně zcela jistotu financování v tom následujícím roce. Proto se nakonec Sněmovna rozhodla k tomu, že ustavila Státní fond dopravní infrastruktury. Do té doby, než byl ustaven Státní fond dopravní infrastruktury, ale bohužel i v začátcích státního fondu byla situace, kdy investic nebylo příliš mnoho, potřeby byly daleko větší, zejména s ohledem na to, jak byla připravena naplánovaná dopravní infrastruktura a její rozvoj. Týkalo se to samozřejmě nejen rychlostních silnic a dálnic, ale zejména i železniční dopravy a dopravy vodní. Byly ale bohužel, jak jsem říkal, poměrně razantně snižovány prostředky na opravy a údržbu. Tento trend se zastavil v loňském roce i v letošním. V loňském a letošním roce to bylo díky tomu, že se podařilo zajistit určité mimořádné prostředky, které se vložily do údržby a zejména opravy silnic. Pro příští rok je ten trend velmi pozitivní. Ne že by došlo k tak razantnímu nárůstu, aby se začala snižovat zanedbanost v opravách a v údržbě. Myslím si ale, že konečně je ve fondu pamatováno na to, aby opravy a údržba nejenom v krajích, je to teď záležitost krajů, ale zejména tam, kde se má starat stát, byly řešeny s péčí řádného hospodáře.

Návrh, tak jak byl připraven, je asi zbytečné komentovat. Slova pana ministra i slova pana zpravodaje jsou doopravdy návrh, který s ohledem na přípravu a s ohledem na to, jak jsou rozestavěny stavby, je minimální. Ty potřeby by byly. Pokud bychom řekli ano, chceme stavět s péčí řádného hospodáře, pak by doopravdy minimálně o těch 20 mld. musel být vyšší.

Jak výbor, tak dozorčí rada se nakonec shodly na tom, že tento návrh, tak jak byl připraven, tak jak byl předložen do obou orgánů, jak byl nakonec potom předložen do hospodářského výboru, podpoří a že se bude snažit tento rozpočet podporovat samozřejmě potom zástupci, poslanci, i ve Sněmovně.

Já bych chtěl říci jednu věc. Když byla KSČM postavena před hotovou věc, jestli podpořit věci sociální a udržet určitou platovou úroveň u rozhodující většiny státních zaměstnanců, a teď nemyslíme na úředníky, bylo to tady opakováno při státním rozpočtu několikrát, tak se nakonec rozhodovalo o tom, že v případě, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy našeho poslance Opálky, který se nedotýkal Státního fondu dopravní infrastruktury... Nakonec jsme ty změny podpořili i na úkor SFDI. Podpořili jsme je proto, že bylo dohodnuto, a nakonec to tak i prošlo, že Poslanecká sněmovna přijme doprovodné usnesení, ve kterém zaváže vládu, že příjmy, které byly vzaty ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5,1 mld., budou doplněny z privatizačních výnosů.

Je to samozřejmě určitá cesta. Pravicoví poslanci namítají, že dochází ve skutečnosti k navýšení schodku státního rozpočtu. Je to možné, já o tom nechci polemizovat. Jestli dojde k navýšení schodku státního rozpočtu, nebo ne, to je asi doopravdy věcí úhlu pohledu. A nezpochybňuji to tvrzení pravicových poslanců, ale znovu opakuji, pokud se má levicový politik rozhodovat, zdali zajistí sociální služby, nebo zdali bude řešit případnou investiční výstavbu jiným způsobem, tak asi jsme neměli jiné volby. A nakonec tak dala za pravdu svou většinou i Sněmovna.

Chtěl bych jenom říci, že se přihlásím do podrobné rozpravy a předložím pozměňovací návrh. Jak mám informace, těch návrhů obdobných či stejných, které právě budou řešit otázku vrácení prostředků, které byly vzaty ze Státního fondu dopravní infrastruktury z výnosů privatizovaného majetku, bude asi více. Jenom bych se chtěl ještě zmínit o pozměňovacích návrzích, které pravděpodobně budou předneseny v podrobné rozpravě. Pozměňovací návrhy se týkají paní poslankyně Jakubkové.

Měl jsem možnost si je přečíst. Samozřejmě, celá řada těchto návrhů má svoje určité opodstatnění. Chtěl bych jenom říci, že návrhy, které se předkládají, pokud nejsou předjednány jak s těmi, kteří realizují stavby, tzn. Ředitelství silnic a dálnic, Stavby silnic a železnic, ale i ve státním fondu, jak ve výboru, tak v dozorčí radě, a nakonec ani v hospodářském výboru nebyly podpořeny, tak se domnívám, že je velice obtížné se k nim kladně vyjadřovat i při jednání o státním fondu v Poslanecké sněmovně.

Chtěl bych říci, že samozřejmě doporučuji a budu aktivně hlasovat pro návrh, který vrátí prostředky zpět do státního fondu ve výši 5100 milionů korun.***
Přihlásit/registrovat se do ISP