(Jednání pokračovalo ve 20.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dvacátá hodina dvacátá minuta se velmi blíží, takže vás prosím, abyste se všichni posadili na svá místa a úderem dvacáté hodiny a dvacáté minuty dám slovo panu poslanci Petru Nečasovi, který vystoupí se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany. (Ještě tiší hluk v sále: Šššš!)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pan předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vážení členové vlády. Sněmovna dnes byla svědkem neuvěřitelného vítězství populismu, krátkozraké neodpovědnosti a také předvolební kampaně vedené našimi socialisty. Důsledkem tohoto hlasování je zvýšení deficitu veřejných financí nad 5,3 % hrubého domácího produktu. Důsledkem tohoto vítězství populismu je ohrožení dlouhodobého vývoje našich veřejných financí. Důsledkem tohoto populismu je, že je napadrť i takzvaný protideficitní balíček. Celá země za tento populismus zaplatí.

My jsme hluboce přesvědčeni o tom, že tento stav zavinila česká levice. Ale my nejsme jako oni. (Hlasitá reakce.) My jsme zodpovědní vůči této zemi. Nikdo nemůže chtít, aby tento rozpočet, který zvyšuje deficit veřejných financí minimálně o 8 miliard korun, byl schválen poslanci Občanské demokratické strany. Tento rozpočet nedostane ani jeden hlas občanských demokratů. Jsme si však plně vědomi, že ve stavu ekonomické krize je rozpočtové provizorium horší stav než tento špatný a zdevastovaný rozpočet, a proto se podle toho poslanci Občanské demokratické strany zachovají. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jiří Paroubek, zřejmě se stanoviskem klubu ČSSD.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, moje stanovisko bude velmi stručné. Já hluboce nesouhlasím s tím, jaké argumenty tady použil můj předřečník. Nicméně oceňuji tohle to jeho rozhodnutí. Jestli tomu dobře rozumím, poslanci Občanské demokratické strany odejdou ze zasedací místnosti a umožní přijetí tohoto rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní se zdá, že nic nebrání tomu, abych přednesl návrh závěrečného usnesení.

Je tady žádost na odhlášení, samozřejmě vás odhlásím.

Pan poslanec Sobotka souhlasí s tím, abych přednesl návrh usnesení. Takže slyšte, slyšte: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2010, podle sněmovního tisku 913, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy tohoto usnesení."

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 190. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 114 přihlášených pro 81, proti 31. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím, pan poslanec Vondruška chce oznámit.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení přítomní, přestože jsem mačkal tlačítko ne tak jako celý klub, na sjetině mám ano. Prosím za prominutí, zpochybňuji hlasování. (Nesouhlas z lavic.) Nezpochybňuji hlasování, ale pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pro stenozáznam, aby to bylo dáno do pořádku. Rozumíme vám správně.

Nyní prosím pana zpravodaje, aby nás provedl usneseními, která mají doprovázet tento návrh zákona o státním rozpočtu. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, nejprve mi dovolte, abych předložil k hlasování doprovodná usnesení, která jsou součástí usnesení rozpočtového výboru ze 47. schůze 25. listopadu 2009. Jsou uvedena bod bodem II. a III. v příslušném tisku. Já bych je přečetl.

Doprovodná usnesení: Poslanecká sněmovna žádá rozpočtový výbor, aby posoudil zařazení schválených pozměňujících návrhů podle přílohy usnesení číslo - doplní se - k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 do kapitol a u programů do systému ISPROFIN a formou povolení rozpočtových změn provedl eventuální korekce.

To je jeden návrh usnesení, o kterém bychom nyní měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S tím, že jsem trošku na rozpacích, že se doplní číslo. Ale pokud s tím Sněmovna nemá problém, tak budu věřit, že to číslo bude doplněno, a dám o tom návrhu hlasovat poté, co zazní vaše stanovisko a stanovisko ministra financí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Je to formální usnesení obvyklé při schvalování rozpočtu. Stanovisko kladné. (Ministr: Je to formální. Ano, kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže zahajuji hlasování pořadové číslo 191. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 185 přihlášených pro 175, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Návrh usnesení uvedený pod bodem III. v usnesení rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna vyzývá krajská zastupitelstva, aby zvýšila objem dotací na sociální služby z krajských rozpočtů na úroveň před přijetím zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 192. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, pro 178, pro nikdo, takže návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní máme ještě tři návrhy doprovodných usnesení z druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu.

Je zde návrh pana poslance Maršíčka, který navrhuje, abychom přijali usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby se pro rok 2010 neprodleně zabývala zachováním současné platové úrovně příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru.

Vzhledem k tomu, že jsme tento problém již vyřešili v rámci schválených pozměňujících návrhů, stanovisko je neutrální. (Ministr: V dané chvíli absurdní a záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejrychleji rozhodneme hlasováním. Kdo je pro, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování pořadové číslo 193, které je zahájeno. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, pro 15, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Další návrh usnesení předložila paní poslankyně Šojdrová: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila změnu zákona o sociálních službách, která umožní efektivní financování těchto služeb.

Stanovisko je negativní. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, pro 107, proti 18. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Posledním návrhem doprovodného usnesení, o kterém nyní budeme rozhodovat, je návrh pana poslance Carbola: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě kompenzovat snížení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010 přednostním převodem výnosů z privatizovaného majetku.

Stanovisko je kladné. (Ministr: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 195. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, pro bylo 96, proti 64. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP