(9.50 hodin)
(pokračuje Janota)

Nicméně nejhorší, co by mohlo být, je rozpočtové provizorium. V tom s vámi souhlasím, protože to by byl jasný signál pro to, že Česká republika není schopna řešit veřejné finance. Schválení rozpočtového provizoria se zcela jistě promítne do snížení kredibility vůči České republice, do zvýšení nákladů na financování dluhů a zhoršení podmínek pro financování, a to zcela určitě v řádu minimálně jednotek, ne-li desítek miliard v ročním vyjádření.

Abych potvrdil svůj záměr řešit problém na vrub běžných výdajů, nikoliv mandatorních, tak vám chci tady jenom sdělit, že moje představa o řešení problému je taková, že tyto 3 mld. budou pokryty ve výši 1 mld. Kč z drážní a kombinované dopravy. Toto nesouvisí s fondem dopravní infrastruktury, toto je určitá rezerva rozpočtu, která souvisela s tím, že Ministerstvo financí nepřistoupilo, protože nemuselo přistoupit, na postupně zaváděná pravidla v rámci Evropské unie, totiž aby na dotace ze státního rozpočtu poskytované na dofinancování regionální a dálkové osobní dopravy bylo uvaleno DPH. My nejsme papežštější než papež, některé země to akceptovaly, některé nikoliv, čili z toho důvodu dávám k dispozici tuto miliardu, která je v rozpočtu. Další 1,3 mld. Kč navrhuji nahradit z položky Všeobecná pokladní správa, to znamená sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace; slovo sociální v tomto smyslu má jiný smysl, je to otázka odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti a ostatní náhrady. Čili to je druhá část krytí. Poslední část krytí bych řešil na vrub za prvé státních garancí a částečně i na kofinancování prostředků evropských fondů.

Dámy a pánové, toto je stručná rekapitulace. Podporuji to, co navrhl pan premiér, podporuji posílení prostředků na sociální služby v rozsahu 3 mld. Kč a garantuji vám, že toto není skryté financování deficitu, že to není na úkor žádných mandatorních výdajů.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, dříve než otevřu rozpravu, požádám zpravodaje rozpočtového výboru, poslance Bohuslava Sobotku, aby přednesl návrh postupu při hlasování. Prosím ještě před rozpravou poslance Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou. Oproti předcházejícím létům máme o něco menší počet pozměňujících návrhů, které byly předneseny v této fázi projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, nicméně procedura nebude úplně jednoduchá, protože bylo předneseno několik návrhů téhož typu, mezi kterými budeme muset nejprve rozhodovat orientačním hlasováním. Byla přednesena také série doprovodných usnesení a máme zde také usnesení rozpočtového výboru.

Byl bych rád, kdybychom si zopakovali některé zásady, které doprovázejí hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu, tak aby bylo zřetelné, proč v určité fázi jako zpravodaj nebudu případně moci připustit hlasování o některých pozměňujících návrzích. Platí zásada, že při schválení více pozměňujících návrhů zvyšujících stejnou položku dochází ke kumulativnímu navýšení. Tato zásada byla uplatňována v minulých letech. Při schvalování pozměňujících návrhů, kterými se rozpočtová položka snižuje, dochází ke kumulativnímu snižování až do částky nula v příslušné položce. Všechny další následující návrhy, které by znamenaly snížení pod tuto částku nula, nebudou hlasovatelné a já jako zpravodaj na to v určité fázi vždy upozorním, zejména pokud jde o návrhy, které se týkají, a teď už se vrátím konkrétně k těm, které byly předneseny, snižování položky odškodnění obětem trestné činnosti v kapitole VPS, která je takovým způsobem ohrožena, a položky investiční pobídky dotace na daňovou povinnost, která je rovněž těmito návrhy v takovémto rozsahu ohrožena.

Nejprve bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru, potom bychom hlasovali o pozměňujících návrzích, které byly předneseny v rámci rozpravy, poté bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu k textové části rozpočtu, potom bychom hlasovali o návrhu rozpočtu jako celku a posléze bychom hlasovali o jednotlivých usneseních, která byla přednesena jako doprovodná usnesení.

Pokud jde o hlasování o návrzích, které byly předneseny zde na plénu Poslanecké sněmovny v rámci druhého čtení, navrhuji, abychom v zásadě hlasovali v pořadí návrhů, jak byly předneseny. U dvou typů návrhů - tím prvním typem návrhů jsou návrhy, které zvyšují prostředky pro poskytovatele sociálních služeb - byly předneseny čtyři věcně obdobné návrhy, které se liší položkou a strukturou restrukturalizovaných prostředků státního rozpočtu. Tady bych navrhl první orientační hlasování. Druhé orientační hlasování bych navrhl u dvou návrhů, které se týkají zvýšení prostředků pro přímé platby zemědělcům. Opět jsou to návrhy, které jsou totožné z hlediska svého charakteru navrhované částky, liší se pouze ve struktuře prostředků, které jsou pro toto navýšení použity. I tady bych navrhl orientační hlasování. Mimo tyto dva případy bych nechal hlasovat návrhy v pořadí tak, jak byly na plénu Poslanecké sněmovny předneseny.

Tolik návrh procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se ptám, kdo se hlásí k proceduře a chce eventuálně oponovat nebo navrhovat jiný postup. Není rozprava. Tady je zvláštní režim při projednávání rozpočtu. Nyní byl normálně nestandardně přednesen návrh postupu, a teprve potom, když jej schválíme, bude otevřena rozprava. Chápu, že to trochu mate. Teď projednáváme návrh postupu. Jde o to, jestli jej někdo chce zpochybnit. Já bych navrhoval tento návrh postupu, pokud není námitek proti tomu, co bylo navrženo, schválit.

 

Budeme hlasovat o návrhu postupu, který přednesl zpravodaj poslanec Sobotka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom postupovali tak, jak bylo předloženo, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 144, přihlášeno je 189, pro hlasovalo 156, proti nikdo. Návrh postupu při hlasování, přednesený zpravodajem rozpočtového výboru Bohuslavem Sobotkou, byl přijat.

 

Nyní otevírám rozpravu. Do ní mám asi osm nebo devět písemných přihlášek, takže vám dám slovo tak, jak jste se přihlašovali. Prvním přihlášeným do rozpravy je poslanec Jiří Paroubek. Žádám ho, aby rozpravu svým vystoupením otevřel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jsem velmi rád, že debata o státním rozpočtu na rok 2010 vstupuje do závěrečné fáze. Jsem velmi rád, že Česká republika má již od září 2009 určitou představu o rozpočtovém rámci na rok 2010. To je dobrá zpráva pro všechny, i pro české občany, české firmy, pro partnery českých firem a českého státu v zahraničí.

Víme, že státní rozpočet na rok 2010 má plánované výdaje ve výši 1185 mld. Kč a deficit je plánován ve výši 162,7 mld. Kč. Víme, na základě jakých opatření bude takového deficitu dosaženo. Je velmi dobře, že tomu tak je. Je velmi dobře, že jsme se vyhnuli, zatím tomu všechno nasvědčuje, rozpočtovému provizoriu.

Deficit, který je plánován, je poměrně velký. Je to způsobeno jednak světovou finanční a hospodářskou krizí, kterou jsme si nakonec po jistém váhání představitelů někdejší vlády přece jen přiznali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP