(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže hezké odpoledne, vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové. Budeme pokračovat v 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Blokem ústních interpelací.

89.
Ústní interpelace

Připomínám, že je dán jednacím řádem od 14.30 do 18 hodin. Od 14.30 minut do 16 hodin je čas pro vaše interpelace na předsedu vlády a od 16 do 18 na ostatní členy vlády. Poslední interpelaci na člena vlády je možné podat v 17.55.

Takže myslím, že nám nic nebrání, abychom se pustili do první interpelace na pana premiéra. Bude interpelovat pan poslanec Pavel Němec ve věci katalogových podvodů. Takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, přednesu tedy svoji interpelaci. Vážený pane premiére, chci se zeptat, zda jste informován o rostoucích výskytech takzvaných katalogových podvodů v České republice. Pro připomenutí, katalogový podvod je klamavá obchodní praktika směřující k neúmyslnému uzavření obchodně závazkového vztahu ze strany osloveného, jeho uvedení v omyl a následnému využití tohoto omylu podvodnou katalogovou firmou k jejímu neoprávněnému obohacení. Jde o situace, kdy jsou české subjekty zneužívány k podvodným platbám za inzertní služby, o které nemají zájem a které nemají žádnou reálnou cenu, ovšem musí několik let tyto služby platit v řádech tisíců eur. Na začátku vždy stojí nevinně se tvářící formulář na bezplatnou registraci údajů v různých inzertních seznamech ekonomických subjektů a na konci pak žaloby těchto podvodných firem k soudu nebo rozhodcům proti důvěřivým podnikatelům. Mezi podvedené subjekty ale patří například i Policejní prezidium, Nejvyšší správní soud, řada obcí, drobných podnikatelů, církví atd.

Legislativní možnosti řešení katalogových podvodů jsou v současnosti nedostatečné. Je prostě nutno některé normy upravit tak, aby podvedené subjekty měly v ruce nástroje efektivní obrany. Bohužel tři ministerstva, která jsem v této věci nedávno oslovil, potřebu změn legislativy necítí. Ty jsou ale podle mne zcela nezbytné.

Jste, pane premiére, ochoten se tímto problémem zabývat a přijde vláda s návrhem legislativních změn v tomto smyslu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Němcovi. V délce pěti minut má příležitost pan premiér Fischer.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, předpokládám, že do těch pěti minut se pohodlně vejdu.

První dotaz byl, zdali jsem o těchto praktikách či fenoménech informován. Ano, vím o nich. Vím o nich dokonce ze své dosavadní praxe šéfa statistického úřadu, protože často tyto katalogy byly pořizovány s využitím takzvaného statistického registru ekonomických subjektů, a pak docházelo k těm jevům, o kterých jste tady v té interpelaci slyšeli.

V České republice je zaznamenána celá řada aktivit společností tohoto typu. A opravdu souhlasím s tím, že vždycky - zpravidla, ne vždycky, zpravidla, nebo občas to končí tím, že zkrátka a dobře podnikatelský subjekt, který nebyl o tom zpraven, že bude do takového katalogu zařazen, anebo byl o tom zpraven, aniž byl informován o tom, že bude následně zpoplatněn, tam zařazen byl a zpoplatňován byl.

Fakt je, že v dnešní situaci, pokud se jedná o reklamu mezi podnikateli, je k posouzení její případné klamavosti příslušný na základě žaloby soud, a pokud by se jednalo o spor z uzavřené smlouvy pro neplacení poplatku, je k řešení rovněž příslušný soud na základě žaloby.

Krajské živnostenské úřady - k jejich roli - by se věcí mohly zabývat jako orgány dozoru podle zákona o regulaci reklamy, to ale pouze v případě, že by se jednalo o reklamu vůči spotřebiteli. Pak by bylo možno věc zkoumat z hlediska případného naplnění pojmových znaků reklamy, která je nekalou obchodní praktikou.

Co samozřejmě dál. Ještě jedna poznámka: Praxe českých soudů. Zkoumané judikatury ukazují, že v odůvodněných případech byla žaloba katalogové společnosti o zaplacení poplatku zamítnuta s poukazem na neplatnost uzavřené smlouvy.

Není to téma jenom národní, české. Katalogové společnosti působí v různých zemích Evropské unie. A bylo by určitě... Považujeme za vhodné, aby byla stanovena pravidla omezující jejich praktiky na celoevropské úrovni. Velmi často ty katalogové společnosti rovněž působí nadnárodně. Jestliže Evropská komise rozšíří rozsah působnosti směrnice o nekalých obchodních praktikách i na podnikatele, popřípadě předloží návrh na změnu směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, kterou by byla do směrnice vložena černá listina postupů pokládaných za klamavé, bude bezprostředně navržena legislativní změna v českém právním řádu. To je jedna část té mé odpovědi. To je, řekl bych, takové to čekání na Godota, čekání na Brusel, čekání na Unii.

Jinak to doplňuji o to, že o tom budu mluvit s kompetentními ministry, s panem ministrem průmyslu, případně s dalšími, abychom si ujasnili, jak postupovat zde, v prostoru České republiky, a podle toho bychom tu věc zařadili do plánu legislativních prací vlády České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane premiére. Ptám se pana poslance Němce, zdali chce využít svého práva. Je tomu tak. Takže položí doplňující otázku nebo otázky.

 

Poslanec Pavel Němec: Děkuji. Já vnímám pozitivně, že si, pane premiére, uvědomujete závažnost té věci. Já jsem připraven v tom pomoci. Jenom říkám, že by možná bylo dobře zvážit nějakou urychlenou změnu zákona o rozhodčím řízení, protože bohužel řada těchto firem už v těch nových inzertních nabídkách má doložku o užití rozhodčího řízení a potom bohužel ti naši podnikatelé, ale i nepodnikatelé nemají možnost využít klasické soudní řízení. To je obrovský problém a to si myslím, že bychom měli změnit co nejrychleji a nečekat na úpravu v rámci unijní legislativy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Němcovi. Pan premiér může reagovat, samo sebou.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Vteřinově. Ten námět samozřejmě posoudíme. Říkám posoudíme. Já nejsem zvyklý, zvláště z tohoto místa, cokoli slibovat, co nemám nějak analyzované. Podíváme se na to, určitě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane premiére. A nyní je příležitost pro pana poslance Františka Dědiče, který bude interpelovat pana premiéra ve věci dodržování zákona.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci nestandardního a dle mého přesvědčení a právních rozborů, které mám k dispozici, i nezákonného postupu policejního prezidenta vůči svému náměstkovi pro trestní řízení plukovníkovi Jiřímu Houbovi.

Pan plukovník Houba působil u policie třicet let. Vždy své poslání vykonával profesionálně a rovněž policejní prezident vůči němu neměl po dobu působení v pozici náměstka žádné výhrady. O to větší překvapení bylo, když krátce po nástupu nového ministra vnitra Martina Peciny a jeho prvního náměstka Jiřího Komorouse byl náměstek Houba nestandardními a dle mého názoru i nezákonnými kroky policejního prezidenta donucen k odchodu. Začalo to nezákonným rozhodnutím o pověření výkonem funkce náměstka pro trestní řízení plukovníka Viktora Čecha během zdravotní neschopnosti plukovníka Houby a mělo skončit absurdním odesláním plukovníka Houby, policisty s třicetiletou praxí, na stáž na Ministerstvo vnitra.***
Přihlásit/registrovat se do ISP