(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji a můžeme přikročit k hlasování.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu na změnu účinnosti zákona, tedy o návrhu pana zpravodaje Krupky, kdy zákon nabývá účinnosti dnem 2. ledna roku 2010.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 116. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 97 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 900, ve znění schválené úpravy."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 117 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 97 poslankyň a poslanců pro návrh 75, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k dalšímu bodu, o jehož projednávání v dnešním dopolední jsme rozhodli dnes ráno. Je jím

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 693/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Eduard Janota a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Daniel Rovan. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny jako sněmovní tisk 693/3.

Otevírám rozpravu. Pane ministře, stojíte už u řečnického pultíku, předpokládám, že se do ní chcete zapojit jako první, a dávám vám slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych velmi stručně shrnul celou historii tohoto zákona. Chci říct, že v prvém čtení byl tento zákon přikázán rozpočtovému výboru, který jej projednal a schválil bez připomínek. Potom byly uplatněny dva pozměňovací návrhy v rámci jednání, které nebyly schváleny. Navíc ještě k návrhu byly navrženy určité pozměňovací návrhy výboru kontrolního. Čili ta situace s projednáváním tohoto zákona byla velmi komplikovaná a já v závěru zaujmu stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Chtěl bych říct, že samotný zákon o cenách - tato novela vlastně představuje technickou novelu, která zakotví všechny povinnosti prodávajících a kupujících přímo do zákona, zatímco dosud byly upraveny pouze v prováděcím předpisu. Dále novela zajišťuje transpozici směrnice 98/6 Evropských společenství v oblasti označování výrobků konečnými cenami pro spotřebitele a upravuje oblast správního trestání v cenové oblasti.

Ve druhém čtení byly vzneseny některé pozměňovací návrhy, ke kterým bych chtěl uvést následující:

Výslovné uvedení pravidel regulace, kterými se má řídit regulační orgán pod bodem B1, je záležitostí konkrétního cenového rozhodnutí a je nadbytečné ho zavazovat takto přímo v zákonu. Pokud jde o přesun působnosti ve výkonu kontroly cen tepla ze Státní energetické inspekce na finanční ředitelství, jde o zásadní změnu, která nebyla vůbec předmětem meziresortního projednávání, a skrývá se za ní potřeba rozpočtových a personálních přesunů, které nelze řešit narychlo bez potřebné přípravy. Čili ani s tímto návrhem Ministerstvo financí jako předkladatel nevyslovuje souhlas.

Návrh pod bodem C v podstatě neguje povinnost uloženou v první větě § 13a, to znamená informovat klienty o celkové konečné ceně zájezdu. Každý zájezd se skládá z několika složek služeb a navrhovaná úprava by umožnila, aby klient dostal pouze dílčí informace o cenách jednotlivých složek namísto konečné ceny. Záměrem bylo zvýšit informační komfort spotřebitele oproti současnému stavu.

Návrhy bod body D1 až D11 nemají žádnou souvislost se zákonem o cenách, a proto rovněž s jejich schválením nesouhlasím.

Návrh pod bodem 12 považuji za nadbytečný, protože už dnes Celní úřad Kolín stanovuje pevné ceny cigaret pro účely výběru spotřební daně. Pevná cena je cena, kterou nelze při prodeji snížit. Tedy zajišťuje totéž, co je navrhováno v pozměňovacím návrhu. Cigarety nelze prodávat za jiné než pevné ceny. Zájem státu je zde tedy chráněn. Návrh nepředstavuje žádnou pozitivní změnu oproti stávající úpravě.

Totéž platí i pro bod D13, ke kterému lze uvést, že není logické, aby Ministerstvo financí svým rozhodnutím stanovilo regulovanou cenu a pak ji zveřejňovalo v rozhodnutí jiného správního orgánu.

Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci při projednávání této předlohy a požádat o její podporu v rámci třetího čtení.

Abych to shrnul: stanovisko Ministerstva financí k navrhovaným pozměňovacím návrhům je vesměs nesouhlasné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane ministře.

Pane zpravodaji, přejete si vystoupit v rozpravě? Nikoliv. Slovo má tedy pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhnout provedení následující legislativně technické opravy.

V dosavadní části třetí Účinnost se slova "1. října 2009" nahrazují slovem "vyhlášení". Důvodem je to, že se nestihlo v červnu projednat toto třetí čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Pokud se již nikdo nehlásí - není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní požádám pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám i pana ministra Janotu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Rovan: Paní předsedající, děkuji za slovo.

Procedura přes poměrnou složitost toho materiálu nebude tak velká. Byl vám rozdán na stůl seznam pozměňovacích návrhů pod tiskem 693/3. Pod písmenem A, jak už ostatně říkal i pan ministr, je návrh rozpočtového výboru nebo stanovisko rozpočtového výboru, který doporučuje zákon schválit v té podobě, jak byl předložen, a není potřeba o tom dál hlasovat.

Potom jsou tam pod bodem B návrhy kontrolního výboru. Ty bychom mohli hlasovat jako celek.

Návrh paní kolegyně Vostré pod bodem C.

Třetí hlasování bylo o bodech - tady si dovolím malou připomínku - ten pozměňovací návrh byl předložen panem kolegou Rafajem, poté si ho osvojil pan kolega Smýkal, čili je to hlasovatelný návrh. A tam po dohodě jsme domluveni, že budeme hlasovat D1 až D11, protože to je tematika elektronických služeb, a body D12 a D13.

Poté bychom měli hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan kolega Šustr před chvilkou, a na konec už můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. D1 až D11 jako celek a D12 a D13 také dohromady, nebo zvlášť? (Také dohromady.) Výborně.

Dámy a pánové, nesouhlasí někdo s takto navrženou procedurou? Je to v pořádku. Myslím, že je natolik logická, že ani nemusíme vyslovovat aktivní souhlas s navrženým postupem a můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Pane zpravodaji, buďte naším průvodcem a vždy se vyjádřete. O totéž žádám i pana ministra. Prosím.

 

Poslanec Daniel Rovan: První hlasování - body označené jako B, usnesení nebo návrh kontrolního výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP