(12.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 258. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 258, přítomno 101, pro 65, proti 28. Návrh byl přijat. Vyslovili jsme tedy s tímto návrhem zákona souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 162, sněmovního tisku 590.

Vracíme se do druhých čtení a já zahajuji projednávání bodu číslo - nezahajuji, ale dávám slovo panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, promiňte, že zdržuji. Jenom pro zvukový záznam - chtěl jsem hlasovat proti, a na sjetině mám souhlas. Nezpochybňuji hlasování, ale prosím, aby to bylo zaznamenáno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to informace pro stenozáznam, děkuji vám za ni a zahajuji projednávání bodu číslo

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 693/ - druhé čtení

Tento návrh opět z pověření vlády uvede ministr financí Eduard Janota a já vás všechny prosím, abychom úvodnímu slovu pana ministra věnovali patřičnou pozornost.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, uvedu tento materiál tím, že budu konstatovat, že byl projednán jak v rozpočtovém, tak v kontrolním výboru. Uvedu ho tím, že v rámci pozměňovacích návrhů v rámci rozpočtového výboru byly navrženy dva pozměňovací návrhy, které nebyly schváleny. Ministerstvo financí k tomu zaujalo stejné negativní stanovisko.

Co se týče kontrolního výboru, tak tam byly načteny dva pozměňovací návrhy pana poslance Ježka. První se týkal podrobnější úpravy pravidel cenové regulace u tepla a druhý se týkal přesunu kompetence ve výkonu cenové kontroly tepla ze Státní energetické inspekce na finanční ředitelství. My se k těmto návrhům vyjádříme velmi jasně v rámci třetího čtení, nicméně už teď mohu říci, že zatímco v prvním případě Ministerstvo financí ten návrh víceméně akceptuje, ten druhý návrh bude ještě předmětem diskusí na ministerstvu.

Co se týče samotného zákona, tak on představuje určité tři základní cíle, a to napravit dosavadní nevyhovující stav a všechna normativní ustanovení dosud obsažená v prováděcí vyhlášce zapracovat do textu zákona. Za druhé předejít možnému řízení o porušení smlouvy o založení Evropských společenství a provést dosud chybějící transpozici směrnice č. 98/2006/ES a výslovně v zákonu uvést, že ceny výrobků při prodeji spotřebiteli zahrnují veškeré daně a poplatky, a tedy k nim nemohou býti připočítávány žádné další částky, a dále umožnit uplatnit cenovou regulaci u mléčných výrobků pro školy. Za třetí upravit oblast správního trestání v případech porušení cenových předpisů a ukládání sankcí. V zásadě se tedy jedná o technickou novelu, nic neměnící na dosavadním principu volného sjednávání cen.

Tato novela zákona o cenách přispěje především ke zlepšení právní jistoty, a to jak prodávajících, tak kupujících, s uvedením všech povinností výlučně v zákoně a současně tím vylepší vynutitelnost práva v případech, kdy se konkrétní subjekt dostane do rozporu s cenovými předpisy.

Tolik zatím z mého vystoupení a já bych poprosil o schválení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Návrh také projednal výbor kontrolní. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 693/1 a 693/2. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Daniel Rovan.

 

Poslanec Daniel Rovan: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rozpočtový výbor na 38. schůzi dne 20. května 2009 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, sněmovní tisk 693, přijal toto usnesení: Po úvodním slově náměstka ministra pana Hejduka, po zpravodajské zprávě mojí a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek. Za druhé mě jako zpravodaje zmocňuje, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Též zpravodaj kontrolního výboru mě požádal o slovo, je to pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh schválila s pozměňovacími návrhy, které se týkají problematiky věcně usměrňovaných cen tepla. Návrh lze rozdělit do dvou skupin. V té první výbor navrhuje zpřesnit ekonomicky oprávněné náklady, které vstupují do konečné ceny tepla, a v té druhé části navrhuje oborově oddělit kontrolu věcně usměrňovaných cen tepla, přičemž kompetence regulátora, tj. Energetického regulačního úřadu, se nemění.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, přihlášku písemnou nemám. Hlásí se, prosím, někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Paní poslankyně Vostrá, poté pan kolega Rafaj.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěla bych se jenom touto cestou přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pan kolega Rafaj má slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán do lavic. Taktéž bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je vám rozdán do lavic a je podepsán kolegou Jožkou Smýkalem, a tímto bych chtěl udělat formalitám zadost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu poslanci Rovanovi, coby zpravodaji rozpočtového výboru a panu poslanci Ježkovi, coby zpravodaji kontrolního výboru. Tím jsme se vyrovnali s bodem č. 14, sněmovním tiskem 693 ve druhém čtení.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu číslo

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh opět uvede ministr financí Eduard Janota. Pane ministře, prosím vás tedy.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Na základě výsledků jednání porady ministrů financí členských zemí Evropské unie o možnosti časově neomezeného zařazení služeb s vysokým podílem lidské práce, příloha IV. směrnice Rady 2006/112/ES, restauračních služeb a knih na jakýchkoli nosičích do snížené sazby je předložen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP