(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Hlásí se nejdříve pan poslanec Stanislav Grospič a poté pan poslanec Vítězslav Jandák. Prosím, pane poslanče Grospiči, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych zpochybnil hlasování. Hlasoval jsem pro návrh, na sjetině mám křížek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pan poslanec Jandák. (Poslanec Jandák: Totéž.) Je to totéž. Dobře.

 

O námitce proti zápisu o výsledku rozhodneme v hlasování 151, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana poslance Stanislava Grospiče. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151, z přítomných 156 pro 124, proti 12. Návrh byl přijat. Konstatuji, že námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu na zamítnutí, a to v hlasování pořadové číslo 152, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování má pořadové číslo 152, z přítomných 154 pro 77, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, jestli někdo chce zpochybnit zápis o výsledku hlasování. Nevidím naše úspěšné kontroly za jednotlivé kluby a konstatuji, že návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím aktivitu výboru pro veřejnou správu, takže rozhodneme v hlasování 153, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 153, z přítomných 155 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému k projednání. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 36.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 693/ - prvé čtení

Konstatuji, že jsme v prvém čtení. Požádám pana poslance Rovana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a byl připraven, a připomínám, že z pověření vlády předložený návrh uvede, jak je dnes odpoledne zvykem, pan ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. Já se nemohu v úvodu nevrátit k tomu předcházejícímu hlasování. Ono totiž souvisí i s touto předlohou. Já znovu opakuji, to přechodné období o devizovém zákoně a o nabývání nemovitostí cizozemci v rámci Evropské unie dojednal předseda vlády, předseda sociální demokracie Špidla, kterému to předjednal na Radě ministrů financí Ecofin jeho ministr Sobotka. My jsme s tím všichni souhlasili, dokonce jsme s tou smlouvou souhlasili i v referendu jako občané České republiky. Když jsem se teď díval na to hlasování, tak jsem nevěřil svým očím. Tak proč jste to tenkrát dojednávali, když jste dneska proti! Co si o tomto mám myslet! Co si o tomto mají myslet občané České republiky?

Ze stejného důvodu - totéž dohodl Sobotka se Špidlou při asociační dohodě, při zákoně o cenách, že budeme transponovat směrnici 98 Evropského společenství tak, že se v ceně výrobků musí objevit veškeré daně a poplatky, a tím nesmí být spotřebitel klamán dodatečným dopočítáváním daní a poplatků. Je to něco, co zase dohodl sociálně demokratický premiér, jeho ministr financí. Je mojí povinností v této dohodě pokračovat. Ale vzhledem k tomu, jak tu hlasujete, tak si s tím dělejte co chcete. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Netradiční úvodní slovo pana ministra financí. Slova se ujme zpravodaj pro prvé čtení poslanec Daniel Rovan. Já poté otevřu rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Rovan: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, platný zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, je účinný zhruba ve stejné podobě již 17 let. V průběhu jeho platnosti proběhly pouze dílčí nezbytné úpravy reagující například na nutnost přizpůsobení se podmínkám stanoveným v předpisech Evropských společenství. Stávající úprava je nevyhovující především v oblasti formální a procesní. Z formálního hlediska je v zákoně nedostatečná úprava zmocnění Ministerstva financí k vydání prováděcích předpisů, které není přímo vymezeno v hmotněprávní normě, ale zákoně 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. V oblasti procesní je potom podstatná část postupů při výkonu cenové kontroly a ukládání pokut za porušení cenových předpisů obsažena nikoliv v zákoně, ale v prováděcí vyhlášce číslo 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon 526/1990 Sb., o cenách.

Varianta 1 v důvodové zprávě popisuje v podstatě stav, pokud by k té úpravě nedošlo. Varianta 2 potom jsou ony navrhované změny v oblasti okruhu cenových zásahů, uspořádání orgánů státní správy, cenových deliktů a kompetencí v kontrole cen zdravotních výkonů.

Vzhledem k tomu, co tady zaznělo, si dovolím doporučit návrh postoupit do dalších čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Danielu Rovanovi a otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní přihlášku pana poslance Petra Braného a zatím žádnou další. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, pan ministr pravil "zase", ale já sem jdu proto, že jsem pochopil, že nemůžu říci, že byl jeho výklad vyčerpávající, spíše že je trochu z toho vyčerpán, že tady na nás musí reagovat. Ale já v dobrém slova smyslu chci podpořit tento tisk číslo 693 a říci, že vládou navržená předloha není nezbytně nutná, ale je žádoucí.

Navrhované úpravy stávajícího znění zákona o cenách především obsahují úpravy reagující na potřebu souladu s komunitárním právem. Jde o podmínku pro finanční podporu Evropské unie pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků ve školách, respektive o rozšíření možnosti okruhu cenových zásahů státu, to je možnost cenové regulace i na tento případ. Což Evropská unie vyžaduje jako podmínku této podpory. Jinými slovy, když nic neuděláme, to je odmítneme tisk 693, pak perspektivně České republice hrozí asi řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství. Už jsme dnes několikrát o tom hovořili.

O ostatních změnách hovořil pan zpravodaj s tím, že důvodem je i to, že podle Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat pouze v případech a mezích stanovených zákonem a jím stanoveným způsobem a že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích. V tomto smyslu jsou všechna normativní ustanovení ukládající povinnosti právnickým a fyzickým osobám, dosud obsažená v prováděcí vyhlášce, nyní zpracována do textu zákona a stejně tak i postupy cenových orgánů a cenových kontrolních orgánů vykonávajících státní moc v této oblasti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP