(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak, to byl pan poslanec Michal Doktor. Jsou další přihlášky do podrobné rozpravy? Nejsou. Končím podrobnou rozpravu a jsme u případných závěrečných slov. Ptám se, jestli pan ministr chce využít svého právo závěrečného slova. (Ministr Kalousek: Raději ne.) Pan zpravodaj? (Naznačuje, že rovněž ne.) Také ne.

Nepadl žádný návrh, o němž bychom mohli hlasovat, proto končím projednávání sněmovního tisku číslo 400 ve druhém čtení a děkuji všem, kteří se zúčastnili práce během tohoto druhého čtení.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Tímto bodem je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území
České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

 

Tento návrh opět z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jak už jsem uvedl v prvním čtení, tento návrh zákona v žádném případě nezavádí zaměstnanecké penzijní pojištění na území České republiky, jenom respektuje směrnici Rady Evropského parlamentu a rozšiřuje územní působnost na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění v rámci Evropského hospodářského prostoru. To je první hlavní účel. Druhý hlavní účel jsou potom úpravy technického charakteru, které přispějí k vyloučení neplného souladu se směrnicí, která v této věci byla vydána. Je to tedy novela stoprocentně technického transpozičního charakteru, nikoliv politického.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Ten přijal zprávu o projednání a tato zpráva nám byla rozdána jako sněmovní tisk 401/2. Prosím o slovo zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Daniela Rovana.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor se na své 24. schůzi dne 27. února 2008 zabýval návrhem zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 401. Rozpočtový výbor k tomuto tisku nepřijal usnesení, to za prvé, a za druhé mne zmocnil, abych Sněmovnu s touto zprávou seznámil.

Zároveň, když dovolíte, se přihlašuji do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, nejprve, a nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Proto se vás táži, zda se někdo hlásí ze svého místa. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první má slovo pan zpravodaj Daniel Rovan. Prosím.

 

Poslanec Daniel Rovan: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi navrhnout dvě legislativně technické úpravy k tisku číslo 401.

Za prvé k článku I bodu 17, který zní: "Bod 17. V § 10 se odst. 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5." - Tímto návrhem se odstraňuje klasický překlep.

Za druhé, v článku IV se slova "dne 1. července 2008" nahrazují slovy "dnem vyhlášení". Tady je to z důvodu toho, že původně navržený termín 1. července by se nemusel stihnout.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní je zde přihláška pana poslance Ladislava Šustra.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zdržuji se zdržování. Dostali jste všichni na stůl pozměňovací návrh, který je v podstatě legislativní, na článek I, tři body, máte tam i zdůvodnění, nebudu to číst z důvodu úspory času. Všichni to máte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na případnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná taková, končím podrobnou rozpravu a končím tedy také projednávání sněmovního tisku č. 401 ve druhém čtení. Děkuji panu ministru financí, děkuji panu zpravodaji panu poslanci Danielu Rovanovi.

 

Můžeme se posunout k dalšímu bodu dnešního programu, a tímto bodem je

 

10.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
/sněmovní tisk 424/ - druhé čtení

 

Opět požádám o slovo pana ministra financí Miroslava Kalouska, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ano, dámy a pánové, jak jistě víte, státní rozpočet na rok 2008 byl rozpočtován se schodkem 70,8 mld. a současně Sněmovna rozhodla o tom, jak tento schodek bude vypořádán, a to tak, že 60 mld. emisí státních dluhopisů, 10,2 mld. pokryje přijetí dlouhodobých úvěrů, zejména od Evropské investiční banky, a půl miliardy korun vyřešíme operací na účtech státních finančních aktiv.

Vzhledem k tomu, že je potřeba předcházet referenčním rizikům, dovoluji si požádat Sněmovnu, aby již v první polovině roku 2008 schválila zákon o státním dluhopisovém programu a umožnila nám tak plynule vydávat emise dluhopisů delší než jeden rok do stanovené výše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 424/1. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Ladislav Šustr, kterého nyní žádám o slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor se zabýval touto předlohou 2. dubna a přijal doporučení schválit bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do této rozpravy žádnou písemnou přihlášku, proto se vás táži nyní, zda se někdo hlásíte. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto končím rozpravu obecnou a zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku. Prosím tedy také o vaše přihlášení z místa. Nikdo se nehlásí, končím také rozpravu podrobnou.

Tím jsme pro tuto chvíli udělali vše, co bylo možné v rámci druhého čtení sněmovního tisku 424. Končím tímto druhé čtení. Děkuji panu ministrovi a děkuji také panu zpravodaji.

 

Zahajuji další bod našeho jednání, a tímto bodem je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 383/ - druhé čtení

 

Rozhlížím se, zda uvidím pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče, který má z pověření vlády tento návrh uvést. Protože ho nevidím, prosím Kancelář Sněmovny, aby dala panu ministrovi avízo, panu ministrovi Gandalovičovi - který už je mezi námi, a já ho prosím, aby z pověření vlády nyní uvedl sněmovní tisk 383 ve druhém čtení. Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP