(10.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Padla zde souvislost mezi výběrem této daně a fondem dopravní infrastruktury. Loňský rok byl jedním z mála let, kdy byla bilance z pohledu výběru této daně lepší, než jsme očekávali. Předpokládám, že úlevy, tak jak jsou navrženy v novele zákona o dani silniční, nebudou znamenat žádný výpadek, nebo žádný dramatický výpadek ve výběru této daně, tudíž nebudou ohroženy ani plánované příjmy zmíněného fondu. To, že já osobně, byť tento koncept naprosto respektuji a vnímám, že v tuto chvíli je neměnný, považuji to omašličkovávání výnosů jednotlivých daní za nepříliš šťastné - základním atributem jakékoli daně je neadekvátnost a myslím si, že Sněmovna, vláda má vést čas od času v určitých periodách velmi odpovědnou a přísnou debatu o tom, jak nakládat s jednotlivými výnosy z vybraných daní a ve prospěch jakých titulů, jakých národních politik v té či oné oblasti tyto výnosy směřovat. To je ale má osobní poznámka. Chápu, že věci mají určitou setrvačnost a v tuto chvíli ta věc prostě takto je.

To je vše ode mě jako zpravodaje tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, obecnou rozpravu tedy končím a můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Nevím, jestli jsem dobře zaslechla v tom již standardním hluku ve Sněmovně, byť sál zdaleka není standardně zaplněn, jestli si pan ministr přál i projednání v hospodářském výboru. Ne, takže jsem se pouze přeslechla.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem to jenom predikoval, ale vůbec nikoho nenavádím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, takže to zásadní slovíčko bylo, že nenavrhujete, pouze předpokládáte, ale toto navádění nepadlo na úrodnou půdu.

 

Takže se budeme zabývat přikázáním předloženého návrhu rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 101 a tážu se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému, a končím prvé čtení sněmovního tisku 400.

 

Nyní se budeme zabývat bodem našeho programu 47 a je jím

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dovolte, než uvedu poslední bod ze své šňůry, abych poděkoval Sněmovně za pochopení a že mi umožnila mé body projednat během jednoho dopoledne. Velmi si toho vážím, děkuji.

Návrh, který nyní předkládám, obsahuje změny dvojího typu. Za prvé jde o reakci na potřebu rozšířit územní působnost tohoto zákona. Směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi se totiž nově vztahuje i na státy tvořící Evropský hospodářský prostor. Vedle institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, které pocházejí z členských států Evropské unie, tak u nás nově budou moci působit instituce pocházející z Islandu, z Lichtenštejnska či z Norska, tedy ze států EHP. Neobávejte se, prosím. Tato úprava skutečně nemění nic na koncepci platné v České republice, to znamená tuzemské instituce provozující tento druh pojištění nebudou moci na území České republiky zřizovat zaměstnanecké penzijní fondy, ale pouze v souladu s evropským právem umožňuje tato úprava vykonávat činnost institucím zaměstnaneckého pojištění z členských států Evropské unie a ze států EHP. Tolik hlavní motiv této předlohy.

Za druhé jde o úpravy technického charakteru. Mezi ně patří zpřesnění vyjadřování či dosažení plného souladu se směrnicí tam, kde to v praxi činí problémy, a související úpravy v oblasti správního trestání. To znamená využíváme této nezbytné novely také k technickému zpřesnění stávající legislativy.

Děkuji za pozornost a prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Svoboda. (Není přítomen.) Dobře, dostala jsem informaci o tom, že po dohodě rozpočtového výboru bychom měli odsouhlasit změnu zpravodaje u tohoto sněmovního tisku. Místo poslance Miroslava Svobody se této role ujme pan poslanec Daniel Rovan.

 

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 102 a tážu se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro 95, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy pana poslance Rovana, aby se ujal své role zpravodaje. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvody pro předložení návrhu této novely uvedl pan ministr přede mnou. Já bych jenom zdůraznil, že předmětem úpravy je regulace přístupu činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a provozování této činnosti tak, aby tyto instituce mohly působit podle zásad jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Účelem zákona je proto umožnit institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění povolení v ostatních členských státech Evropské unie a v jiných státech, které jsou smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru, provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění na území České republiky a zaměstnavatelům finančně přispívat těmto zaměstnancům do těchto institucí.

Závěrem své krátké zpravodajské zprávy bych si dovolil doporučit Sněmovně tento návrh novely pustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Také já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Opálka, kterému tímto udílím slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych připomněl, že k zákonu, který dnes je předložen novelizovat, proběhla v této Sněmovna docela bouřlivá diskuse. Dnes jde jenom o harmonizaci.

Já bych přece připomněl, že poslanecký klub KSČM tehdy nepodpořil dnešní zákon 340/2006 Sb., a to především z důvodu, že dle našeho názoru směrnice číslo 2003/41/ES nepřípustně ingeruje do suverénního práva členského státu organizovat vlastní důchodový systém. Osobně nemáme problém s třípilířovým důchodovým systémem, ale myslím si, že zde předbíháme, protože my jsme vlastně zákonem neupravili chování zaměstnaneckých penzijních fondů, a přitom zde máme už řadu let fungující systém penzijního připojištění prostřednictvím penzijních fondů. To s sebou nese samozřejmě i náklady státu ze státního rozpočtu na státní příspěvek i na úlevy daní a to se bude týkat zřejmě i požadavku zaměstnaneckého penzijního připojištění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP