(17.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Další návrh, o kterém rozhodneme, je návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na tři dny.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 25, které zahajuji. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 přítomno 170, pro 119, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na tři dny. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo šest.

 

Budeme se nyní zabývat bodem číslo sedm. Tímto bodem je

 

7.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 86/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Bylo navrženo prvé čtení podle § 90 odst. 2. Upozorňuji, že vůči tomuto postupu bylo vzneseno veto, čili se paragrafem 90 odstavcem 2 řídit nemůžeme.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 86/1.

Prosím o úvodní slovo, o uvedení tohoto návrhu jednu z navrhovatelek, paní poslankyni Michaelu Šojdrovou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych za předkladatele stručně zdůvodnila změnu zákona o účetnictví, kterou vám spolu s kolegy předkládáme.

Náš návrh tedy spočívá ve vypuštění poslední věty v § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Věcně jde o zrušení povinnosti zveřejňovat účetní závěrky v Obchodním věstníku. Toto zveřejňování považujeme za nadbytečné, protože v podstatě zdubluje zveřejňování v obchodním rejstříku.

Oproti důvodové zprávě dovolte, abych zpřesnila aktuální stav. Nově se totiž ukládá zveřejňovat účetní závěrky v obchodním rejstříku v digitální podobě. Je tady pan ministr spravedlnosti, který mně jistě potvrdí, že od 1. ledna 2007 platí v této věci vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Tímto opatřením je tedy naprosto dostatečně splněn požadavek na maximální možné zpřístupnění informací o obchodních společnostech pro třetí osoby.

Ještě doplním, že tento náš návrh opravdu nemá dopady do státního rozpočtu ani do rozpočtů územních samospráv či státních fondů, ale skutečně má dopady do rozpočtů samotných obchodních společností.

Doporučuji tedy návrh zákona schválit. Vzhledem k tomu, že je uplatněno veto na zkrácené projednávání, pokud zde padne návrh na zkrácení tak jako u předcházející předlohy, tak za předkladatele doporučuji tedy lhůtu zkrátit a projednat v rozpočtovém výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. O slovo požádám zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Petr Rafaj. Prosím.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, řekl bych, že hlavní informace, které měly padnout k této novele zákona o účetnictví, padly. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že je nutno se ale taktéž zabývat dostupností obchodního rejstříku, a jakým způsobem lze získat informace z obchodního rejstříku, jak on vlastně funguje, abychom se nedostali do stavu, kdy zrušíme povinnost zveřejňovat účetní uzávěrky a současně se tady k této informaci bude složité dostat. Je třeba si vyzkoušet, jak to na obchodním rejstříku funguje.

Jinak já jsem se tady k tomuto taky nějak tak doptával na Svazu zástupců podnikatelů. Svaz mi dal sdělení, že tady tuto úpravu vítá. Konstatuje, že opravdu dochází k zbytečnému zatěžování podnikatelů a že souhlasí s tím, aby toto bylo zrušeno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Jako první se hlásí pan poslanec Rovan. Prosím.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k velmi jednoduchému obsahu předloženého návrhu dovolím si zareagovat na veto návrhem po dohodě s ostatními předkladateli, návrhem na zkrácení lhůty k projednání na tři dny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Danielu Rovanovi. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy. Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Tak jako v předchozím případě budeme rozhodovat o návrzích na přikázání a na zkrácení lhůty.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování a bude to hlasování s pořadovým číslem 26. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 přítomno 171, pro 116, proti nikdo. Návrh na přikázání byl schválen.

 

A nyní je před námi hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na tři dny.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 přítomno 170, pro 80, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Lhůta pro jeho zkrácení přijata nebyla. Ale ještě než to všechno ukončíme, tak proběhne kontrola posledního hlasování.

Je zde námitka proti hlasování, pan kolega Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Richard Dolejš: Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na záznamu mám křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 28. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 přítomno 170, pro 119, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Nejprve vás odhlásím nejprve. Prosím, abyste se zaregistrovali. Pokouším se vás odhlásit, ale nefunguje to. (Po chvilce.) Teď se zdá, že to zafungovalo. Prosím tedy, abyste se přihlásili. (Hlasy z lavic: Nejde to.) Tak prosím techniky o zásah. (Opět po chvilce.) Doufám, že už vše funguje, jak má.

 

Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili, a budeme opakovat hlasování, které se týkalo návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na tři dny. Doufám, že jste přihlášeni všichni, kteří jste v sále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP