Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Námitka pana poslance Vondrušky byla přijata, musíme tím pádem hlasovat znovu. Opět jsem upozorňován panem ministrem Kühnlem, že mám odhlásit všechny ve sněmovně, takže vás odhlašuji. Prosím, kdo chce hlasovat, aby se znovu přihlásil.

Budeme znovu hlasovat o návrhu usnesení, který jsem tady přečetl a který se týká zvyšování nájemného z bytu a který bychom měli schválit ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 1059/4. O tomto textu usnesení budeme hlasovat ještě jednou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 130, přítomno je 175 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 79. Tento návrh byl přijat. To by znamenalo, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Ještě prosím, aby pro jistotu proběhla kontrola. (Předseda chvíli čeká.) Bod 23 snad můžeme ukončit. Návrh zákona byl schválen ve znění schváleném Senátem.

 

Ještě jednou vítám paní senátorku Filipiovou. Začneme projednávat bod

 

21.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1049/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako tisk 1049/4.

Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům nejdříve vyjádřil pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorko. Senát vrátil tento návrh zákona s několika pozměňovacími návrhy. Tyto pozměňovací návrhy jsou pro text zákona přínosem a jsou v souladu se změnami, které byly v průběhu projednávání předloženého zákona přijaty ve školské oblasti. Doporučuji proto, aby návrh zákona byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem.

Možná jen pro upřesnění dodávám, že se jedná o tisícikorunu pro prvňáčky a zvýšení porodného na dvojnásobek. Zároveň Senát vložil změnu, která zajišťuje vyloučení zápočtu stipendií do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory, včetně nezbytných navazujících legislativních úprav. S vyloučením stipendií bylo počítáno v novém zákoně o životním a existenčním minimu a novele zákona o státní sociální podpoře od ledna 2007. Z důvodu zásahu v jiných zákonech bylo však nutno tuto změnu urychlit, neboť hrozilo na přechodnou dobu dokonce zpřísnění zápočtu stipendií.

Ostatní změny jsou víceméně legislativně technického charakteru.

Věřím, vážené paní poslankyně, páni poslanci, že podpoříte tento zákon ve znění senátního návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Chce se vyjádřit pan poslanec Grospič? Nechce. V tom případě otevírám rozpravu. Možná v rozpravě jako první by měla vystoupit paní senátorka. Prosím o klid!

 

Paní senátorka Daniela Filipiová: Pane předsedající, páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, nebudu zdržovat. Pan ministr tady jasně řekl, o co jde. Všechny pozměňovací návrhy, které Senát projednal, byly schváleny ministerstvem, i zde přítomným panem ministrem, takže si myslím, že můžete přistoupit k hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní senátorko. Probíhá rozprava. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Je tu návrh na odhlášení. Odhlašuji vás, zazvoním a prosím, aby se znovu přihlásili všichni, kdo mají v úmyslu hlasovat, nebo se vraťte do jednací síně.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny poslanců.

Poslechněte návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 1049/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1049/4." O tom nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto textu usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 131, přítomno je 169 poslanců, pro hlasovalo 129, proti 3. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Můžeme poděkovat předkladatelům a ukončit projednávání bodu 21.

 

Dalším bodem je

 

33.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1103/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám návrh vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako tisk 1103/4.

Prosím pana ministra Zdeňka Škromacha, aby vyjádřil k tomu, co nám Senát vrátil. Jedná se o tisk 1103/3, zákon o sociálních službách.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorko, chtěl bych se jen krátce vyjádřit. Jde o doprovodný zákon k zákonu o sociálních službách. Senát tisk vrátil usnesením ze dne 9. 2. 2006 s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy obsahují za prvé vypuštění úpravy ze zákona o dani z přidané hodnoty, která nesouvisí s právní úpravou sociálních služeb a do zákona byla doplněna v Poslanecké sněmovně na základě pozměňovacího návrhu, dále legislativně technické úpravy vyvolané zejména současně probíhajícími jinými změnami v souvisejících zákonech.

Doporučuji Poslanecké sněmovně schválit senátní variantu tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se zeptám ještě Jitky Vojtilové, zda chce vystoupit jako zpravodajka. Nechce.

Otevírám rozpravu. Znovu bych jako první udělil slovo paní senátorce Filipiové. Máte slovo, paní senátorko.

 

Senátorka Daniela Filipiová: Děkuji, pane předsedo. Opět si myslím, že je zbytečné cokoliv dodávat. Pan ministr řekl všechno. I já samozřejmě jako zástupce Senátu doporučuji, abyste přijali senátní verzi tohoto návrhu zákona. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP