Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Za osmé. Za § 77 se vkládá nový § 77a), který včetně poznámek pod čarou x) a y) zní:

§ 77a Odst. 1. Policie České republiky

a) v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od státních hranic, odkaz x) § 2 zákona 216/2002, o ochraně státní hranice České republiky, zaznamenává a dle možností dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadů do České republiky;

b) předává zjištěné podněty orgánům inspekce a celních úřadů k provedení vlastních nápravných opatření;

c) spolupracuje a v rámci součinnost poskytuje odbornou pomoc a přiměřené podmínky orgánům inspekce a celních úřadů;

Odst. 2. Policie České republiky v rámci spolupůsobení a při získávání informací potřebných pro plnění úkolů dle předcházejícího odstavce postupuje a využívá oprávnění podle příslušných právních předpisů. Odkaz y) Např. zákon 287/1991 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 216/2002 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 3. Policie České republiky si při plnění úkolů dle odstavce 1 může vyžádat odbornou pomoc orgánů inspekce nebo celních úřadů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Liboru Ambrozkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Tomíček, potom pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Já bych jenom k projednávané novele zákona 1087 chtěl přidat jednu reakci na zjištěnou skutečnost, která se týká financování historických elektrozařízení nebo systému, který se týká elektrozařízení, které jsme zařadili do zákonů v minulém roce, kdy se v praxi ukázalo, že právě zákonem zamýšlený stav, to je jeden systém pro všechny výrobce a pro všechny skupiny elektrozařízení, ve své podstatě není v praxi realizovatelný, ale že je třeba vytvořit systém pro financování historického elektrozařízení, pro každou skupinu elektrozařízení zvlášť s ohledem na charakter a na všechny věci, které s tím souvisejí. Nařízení, které to řešilo, to znamená prováděcí předpis, vyhláška 352/2005 Sb., svým způsobem na to reagovala, nicméně přestože reflektuje tyto změny, je v rozporu se zákonem o odpadech, tak jak je přijat, takže si dovolím navrhnout úpravu tohoto zákona tak, aby jak prováděcí předpis, tak i zákon byly plně v souladu.

Z toho důvodu si dovoluji navrhnout, aby v § 37n v odstavci 3 za první větu byla vložena věta tato: Pro každou skupinu elektrozařízení zajišťuje společné plnění financování jeden systém, jehož provozovatele zapíše ministerstvo do seznamu podle § 37i v rámci zápisu výrobců příslušné skupiny elektrozařízení. Bližší podmínky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. A potom dále celý odstavec 3 bude pokračovat nezměněn.

Dle mého názoru i názoru právníků, se kterými jsem to konzultoval, by to mělo problém, který vznikl, vyřešit. Samozřejmě se mohou vyskytnout další, ale samotná jejich úprava bude už asi předmětem další případné změny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Dovolte mi, abych přednesl avizovaný pozměňovací návrh. Do tisku 1087 navrhuji zařadit další část, kterou je novela trestního zákona. Tato novela zní:

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů se mění takto: V § 181e se za prvé v nadpisu slovo "nebezpečnými" vypouští; za druhé, v odstavci 1 se vypouští slovo "nebezpečné"; za třetí, v odstavci 2 se vypouští slovo "nebezpečný".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Menclovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych i já přečetl drobný pozměňovací návrh, který se týká novelizace definice odpadů a druhotné suroviny, tak jak o tom také hovořila paní předkladatelka, a proto mi dovolte, abych navrhl, aby novelizační body 1, 2, 3 a 4 byly z návrhu novely vypuštěny.

Stručné odůvodnění říká, že je to proto, že novelizace pojmu odpadů a na druhé straně druhotné suroviny je považována za nesystémové řešení, které vlastnímu řešení příliš nepomůže a bude zdrojem toho, že každý druhý odpad bude prohlášen za druhotnou surovinu. V situaci, ve které právě jsme, si myslím, že by to mohlo přinést jenom další komplikace s dovozem, i nelegálním dovozem odpadů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní navrhovatelce a panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod 53, kterým je

 

53.
Návrh poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana a Ivany Levé
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., ze dne 28. dubna 2005,
o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci
majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
/sněmovní tisk 1172/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele vystoupí pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych připomenul, že v prvním čtení sněmovního tisku 1172 jsme velmi podrobně probrali věcný důvod navrhované novely. Dovolte mi, abych také připomenul, že převod finančních prostředků ze zrušeného Fondu národního majetku na podporu záchrany klenotů naší národní identity, a to zejména rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea a rekonstrukci sídla Národní knihovny České republiky, umožní řešit ochranu sbírek nevyčíslitelné historické hodnoty, umístění fondu v odpovídajících prostorách a jejich zpřístupnění. Historické budovy v kritickém stavebně technickém stavu nemohou dále sloužit jako přeplněné sklady a depozitáře. Jsem přesvědčen, že po rekonstrukci budou otevřeny veřejnosti s expozicemi těch nejcennějších hodnot české historie a interaktivními multimediálními výstavami a stanou se důstojnými centry českého národního bohatství.

Dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení poděkoval Ministerstvu kultury za odbornou podporu a oběma výborům, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtovému výboru, za vstřícný postoj k novele. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Tento návrh jsme přikázali v prvním čtení k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů máme k dispozici jako sněmovní tisky 1172/2 a 1172/3. Prosím, aby se slova ujal nejprve zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, které vzniklo na 57. schůzi 15. února 2006, s tím, že ho máte před sebou v písemné podobě.

Rozpočtový výbor se usnesl na tom, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., ze dne 28. dubna 2005, o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, vyslovila souhlas. Za druhé zplnomocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP