Neautorizováno !


 

(18.00 hodin)
(pokračuje Mencl)

Nicméně zde hodlá přednést návrhy a já si dovolím teď jako zpravodaj výboru pro životní prostředí, který se touto problematikou zabýval, vás seznámit jednak s tím usnesením, jednak s návrhem, který z toho vyplývá.

Náš výbor se problematikou nelegálního vývozu odpadů do České republiky zabýval 16. února a přijal usnesení, kterým za prvé žádá ministra životního prostředí, aby pro druhé čtení novely zákona o odpadech zajistil přípravu návrhů kvalifikujících nelegální dovoz odpadů do České republiky jako trestný čin; za druhé žádá ministra financí, aby zajistil rozšíření kontrolní činnosti celní správy směřující proti nelegálnímu dovozu odpadů do České republiky.

Jak vyplývá z usnesení vlády, bod 2 je naplňován, netroufám si říci plně naplňován, nicméně bod 1, jak pan ministr sdělil, naplněn nebude. A protože jsem zpravodajem výboru pro tuto problematiku, cítím jako povinnost tento návrh načíst v podrobné rozpravě. Jde o poměrně jednoduchou úpravu trestního zákona, nicméně s velkými důsledky, protože v trestním zákoně je § 181e, který se jmenuje Nakládání s nebezpečnými odpady, a pokud vynecháme jednoduše slovo nebezpečné, tak se to týká všech odpadů, a nelegální dovoz odpadů přes hranice bude pod trestní sazbou. Domnívám se, že je to velmi důležité, aby každý, kdo toto provede, mohl být postižen trestní sazbou až na tři léta anebo v případě opakování až na pět let. Samozřejmě je to doprovázeno dalšími sankcemi jako zákaz činnosti nebo peněžitý trest atd.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Menclovi. Hlásí se pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Já jen trochu do obecné rozpravy. Kolega Vymětal mě upozornil, že jsem překročil práva zpravodaje ve zprávě o jednání výboru, že jsem tam měl být kratší a věnovat se výboru. Dobře. Takže bych jen doplnil tady v rámci obecné rozpravy i to, co řekl kolega Mencl.

Teď máme všichni velké oči kolem odpadů. Samozřejmě, je to zvěrstvo, to víme, zvlášť když někdo zcela vědomě porušil již i stávající zákony. Jestli my na základě toho nějaké tresty a sankce jen přitvrdíme, nic proti tomu, samozřejmě většina rozhodne, jsem pro. Ale když člověk trochu chodí přírodou, myslím, že bychom v této věci se mohli podívat trochu i sami sobě přes práh, jak se říká, protože když potkáme uprostřed lesa vedle lesní cesty vyhozená kamna, sporák, tak ten se tam určitě sám nedostal. Takže my na jedné straně se velice rozhořčujeme nad tím, co nám tady ti zatracení Němci si dovolili přivézt za nečistoty, a podívejte se vedle zahrádkářské kolonie, vedle chatových kolonií, co všechno najdeme v lesích! To nám připadá naprosto normální. Takže buďme trochu uměření. Ne že bych nechtěl, abychom trestali to, co je evidentní porušení zákona nebo co se nemá, ale mohli bychom si začít uklízet i my a méně se rozčilovat nad nepřístojnostmi jiných a řešit si i své věci.

Co se týče toho, co tady projednáváme. Jsem rád za to, co tu říkal pan ministr. Některé věci se skutečně musejí projednat i v Evropské unii a úplně zgruntu, protože mnoho zákonů, které vznikaly dlouhá desetiletí a vznikaly postupně, mnohdy řešilo problém v jedné oblasti jedním způsobem, s ohledem na problematiku toho státu, ve kterém vznikaly. Mnohdy se ty normy nedají aplikovat úplně všude, je třeba je vyčistit, je třeba to zvážit, je třeba se na ně podívat z toho hlediska, aby plnily svůj účel, to znamená ochranu životního prostředí, a ne aby vyhovovaly nějakým ekonomickým vztahům v hospodářské struktuře toho kterého území. Tím mám na mysli, že samozřejmě bude třeba vyřešit - hlavně v zemědělství to znají velice dobře - i otázku různých dotací, protože v jednom státě je něco dotováno jinak nebo není dotováno vůbec, někde je to posilováno a samozřejmě to jakémukoli ne podnikání v oblasti životního prostředí, ale vůbec stavu zákonů a jejich fungování nepřispívá.

Myslím, že Evropská unie toho má k řešení ještě hodně. Jsem rád, že náš pan ministr si toto uvědomuje a že naše ministerstvo se aktivně účastní těchto debat a že toto budeme akceptovat, protože opravdu pokud chceme vytvořit určitý prostor, kde musí platit, nebo by tam měly platit všechny zákony stejně, tak potom ano, musí platit stejně pro každého a za jakýchkoli okolností. Myslím si, že to je jenom dobře a to, že my tam budeme moci něco přinést ať už v rámci realizace technické, co se týče ochrany životního prostředí, anebo v oblasti normotvorné nebo legislativní, že jsme schopni něco ošetřit lépe než jiné státy v Evropě už díky tomu, že jsme přemýšlivé české hlavičky a navíc dovedeme hledat řešení, tak myslím, že to je jenom dobře.

Jinak si myslím právě na základě toho, co tady bylo všechno řečeno, že celá novelka, kterou naši poslanci předložili, do toho právě zapadá a je přínosem pro ochranu životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan ministr Libor Ambrozek, v tuto chvíli jako poslanec. Potom pan poslanec Tomíček a potom - předpokládám, že paní poslankyně Bayerová nechtěla vystoupit.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Dovolte mi tedy předložit konkrétní pozměňovací návrhy.

Za prvé. § 23 odst. 1 včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 zní:

"§ 23 (1) Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže v konkrétním posuzovaném případě jsou současně splněny následující podmínky:

a) hlavním účelem spalování odpadů je získání energie;

b) odpad je do zařízení dodáván za účelem výroby energie proti platbě provozovatelem zařízení;

c) energie získaná spálením odpadů je vyšší než energie spotřebovaná ke spálení odpadů (energetický přebytek);

d) objem odpadů se spálením sníží více než o 80 % a více než 80 % celkové získané energie je využito jako tepelné energie nebo k výrobě elektrické energie a

e) proces spalování odpadů je řízen v souladu se zvláštními právními předpisy o ochraně ovzduší - odkaz 28) zákon 86/2002 (?) o ochraně ovzduší - a o hospodaření energií - odkaz 29) zákon 406/2000 o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. V § 66 odst. 2 se částka 300 000 nahrazuje částkou 1 000 000 korun.

Za třetí. V § 66 odst. 3 se částka 1 000 000 korun nahrazuje částkou 10 000 000 korun.

Za čtvrté. V § 66 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna".

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako d) až j).

Za páté. V § 66 odst. 4 se částka 10 000 000 korun nahrazuje částkou 50 000 000 korun.

Za šesté. § 69 zní: "Odst. 1. Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 korun fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem;

b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

Odst. 2. Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 korun fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a) převezme odpad do svého vlastnictví;

b) provádí nedovolenou přepravu odpadů podle čl. 26 nařízení Rady EHS č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj, a o jejich kontrole - odkaz 39 - nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením;

c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady, nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě."

Za sedmé. V § 71 se vkládá nové písmeno g), které zní: "g) Policie České republiky".

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP