Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi pár poznámek na téma právě projednávané novely a související problematiky.

Já bych chtěl v prvé řadě ocenit aktivitu poslanců zabývat se částmi zákona o odpadech, které ještě nejsou zcela dořešeny, a samozřejmě i vzhledem k diskusi v Evropské unii tak rychle dořešeny nebudou. Oceňuji především náměty řešit biologicky řešitelné odpady. Tady musím říci, že Ministerstvo životního prostředí na věcném záměru tohoto dílu zákona pracuje, ale řada odborníků se domnívala, že by si ten záměr ještě vyžádal nějakou dobu, to znamená, že se drželi legislativního plánu prací vlády, který ukládá ministerstvu předložit ten návrh zákona do srpna tohoto roku. Pokud je ale projednávaná norma v Poslanecké sněmovně, myslím si, že je možné ty záležitosti uspokojivě dotáhnout do konce.

Vyjádřil jsem tady v úvodu v prvním čtení - a jsem rád, že to paní kolegyně Šedivá zmínila - výhrady k pojmu "druhotná surovina". Tady musím říci, že znění upravené na výboru, to znamená znění modifikované po projednání ve výboru, je určitě kvalitnější než znění původní, včetně doplnění a odlišení pojmu "výrobky z odpadu". To znamená, že i s touto dikcí lze vyslovit přinejmenším neutrální stanovisko.

Chtěl bych trochu odmítnout výhrady kolegy Tomíčka o tom, zda ministerstvo konalo či nekonalo, protože, upřímně řečeno, i poslanecký návrh byl zpracován na ministerstvu, i když nepanoval mezi jednotlivými odbory shodný názor na to, zda je zralý už k předložení do vlády; ale podklady byly připraveny, a pokud je poslanci využili, tak je to jejich právo a já jsem tomu jedině rád.

Chtěl bych ale využít příležitosti projednávání novely zákona o odpadech k tomu, abych předložil v podrobné rozpravě - já to teď jen krátce uvedu, abych to potom nečetl dlouho - několik pozměňovacích návrhů, které byly projednány minulý týden ve vládě. Byly také diskutovány ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Je to legislativní část reakce na současné snahy o nelegální dovoz odpadu ze zahraničí, především z Německa.

Pozměňovací návrhy, které předkládám, jsou v zásadě tři. Prvním návrhem je úprava § 23, který precizuje energetické využití odpadů, protože i když jsme k tomu vydali metodický pokyn, vymezení pojmu "energetické využívání odpadů" není dostatečně průkazné a jednoznačné, protože z rozsudků Evropského soudního dvora vydaných po účinnosti původního znění zákona vyplývá, že původní úprava není plně v souladu s kritérii, která Evropský soudní dvůr jako jediný kompetentní orgán výkladu evropské legislativy stanovil pro rozlišení spalování odpadů jako procesu jejich odstranění nebo využití. Je samozřejmé, že i tato věc podléhá diskusi. Ve čtvrtek začíná na Radě ministrů životního prostředí v Bruselu politická diskuse o návrhu nové směrnice o odpadech, kde bude předmětem diskuse, zda spalování je odstraňováním, či využitím, ale Česká republika se drží své legislativy, že dovoz odpadů za účelem odstraňování je zakázán a že spalování je rozsudky Evropského soudního dvora považováno odstraňování. Proto tedy ten první pozměňovací návrh má vést k promítnutí metodického pokynu přímo do textu zákona.

Pozměňovací návrh druhý upravuje zvýšení pokut a zavedení přestupků. My jsme diskutovali i námět z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zda je nutné doplnit do trestního zákona v § 181 trestný čin v této oblasti. Legislativa se domnívá, že stávající paragrafy 181a, 181b a 181e jsou dostačující, ale diskutoval jsem s poslanci, že samozřejmě bude předložena iniciativa i v této oblasti. Chtěl bych předložit návrhy na zvýšení pokut ať už pro fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby, které předají odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona osobou oprávněnou. Tomu by měla odpovídat i možnost sankcionovat i druhou stranu, to znamená fyzickou osobu oprávněnou k podnikání nebo právnickou osobu, která převezme odpad, ačkoliv k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna. Tam navrhnu pokutu posunout z jednoho milionu na 10 mil. a u závažnějších skutkových podstat z 10 mil. na 50 mil. Kč, kdy se ukázalo, že možné uložení pokut postrádá preventivní charakter. Zároveň doplnění § 69 o rozměr přestupkový. Zákon stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto zákona nepodnikajícími fyzickými osobami v případě nedovoleného nakládání s autovraky.

Pozměňovací návrh třetí se týká kompetencí Policie České republiky, to je reakce na diskusi, zda na to stačí celníci, kteří po opuštění hranic dostali kompetence podle zákona o odpadech, aby mohli kontrolovat i tyto komodity, s tím, že se v současné době ukazuje jako účelné, aby byla do zákona o odpadech doplněna v § 71 písm. g) i Policie České republiky, která by dostala také pravomoc zaznamenávat a dokumentovat podezřelé okolnosti nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadů, předávat zjištěné podněty orgánům inspekce celních úřadů, a aby mohla postupovat a využívat oprávnění podle příslušných právních předpisů, jako je například zákon o Policii České republiky, aby si mohla vyžádat odbornou pomoc orgánů inspekce nebo celních úřadů. To je návrh třetí, který bych zahrnul mezi ty orgány, které jsou schopné akce v oblasti odpadů, ať už je to dnes celní správa, celní úřady nebo inspekce, aby k nim byla připojena i Policie České republiky jako jediný mocenský orgán veřejné správy, který může přímo na hraničním přechodu soustavně a efektivně tyto úkoly zajišťovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Liboru Ambrozkovi. Rozuměl jsem mu, že se zároveň hlásí do podrobné rozpravy. Nyní vystoupí paní poslankyně Marta Bayerová.

 

Poslankyně Marta Bayerová:Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já musím konstatovat, že na to, co jsem chtěla přednést, právě teď pan ministr odpověděl, takže svůj diskusní příspěvek stahuji, protože všechno bylo řečeno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Dámy a pánové, nechci teď hovořit o vlastní novele, ale k tomu, co tady započal pan ministr, a to je problematika nelegálního dovozu odpadů.

Úřady odhadly, že bylo nelegálně dovezeno 15 tisíc tun, což je více než 600 kamionů odpadů. Skutečnost zřejmě bude daleko horší, protože se jedná pouze o skládky, které byly nalezeny. Myslím, že veřejnost je právem rozhořčena a ptá se, proč k tomu došlo. Konstatuji, že příčin je sice více, nicméně hlavní příčinou je selhání celní správy, která má v zákoně dostatečné kompetence k tomu, aby dovozům zabránila. Já si velmi dobře vzpomínám na projednávání novely zákona o odpadech před dvěma lety, kdy pan ministr financí a vicepremiér Sobotka z tohoto místa nás velmi plamenně přesvědčoval, jak se celníci této věci budou věnovat.

Je mi známo, že celní správa má i jiné povinnosti, nicméně jestliže v polovině minulého roku - a o tom jsme věděli předem, rozhodně to samozřejmě vědělo Ministerstvo životního prostředí - se v Německu zpřísnily předpisy a zdražila se likvidace komunálního odpadu, tak se celní správa měla nejen podle mého názoru aktivizovat a měla hned v počátku zabránit těmto dovozům. Nicméně stalo se. Myslím si, že to je trestuhodné. Nyní jde o to, co s tím všichni uděláme.

Já se domnívám, že se především jedná o exekutivní pravomoc vlády, a jsem rád, že se vláda touto věcí odpovědně zabývá. Zabývala se tím minulý týden, má se tím zabývat zítra. Jestli jsem to dobře pochopil, tak pan ministr teď trošku předchází zítřejší jednání vlády, tak jako my jsme tímto projednáváním trošku předešli očekávání, že se to bude projednávat dejme tomu koncem tohoto týdne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP