Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)
(pokračuje I. Šedivá)

Posuzování, kdy odpad je opravdu odpadem, a nové nahlížení na řešení přechodu výrobek, surovina, versus odpad je dnes celoevropský problém. Odpovídá tomu i nově diskutovaná směrnice o strategii a recyklaci v Evropské komisi. Zde se mluví o takzvaném druhotném materiálu.

Již při své úvodní řeči v prvním čtení k této novele jsem poukazovala na těžkosti, které v praxi v této oblasti jsou. Bylo naší snahou problému napomoci, ale názory na způsob a načasování řešení se různily. Navíc problém je i v tom, že metodicky na různých úrovních Ministerstvo životního prostředí podle mého názoru selhává. Takže uživatelé zákona v oblasti nakládání s druhotnými surovinami mají například v kategorizaci odpadů problémy, které jsou svým způsobem zbytečné. Řešení by pak nemusel hledat zákon.

Na podvýboru byla přijata rozšířená definice druhotné suroviny, podle které jsou druhotnými surovinami vedlejší produkty, které jsou náhradou suroviny pro výrobní podniky. Vedle toho byly zdefinovány nově výrobky z odpadů, které jsou z novely zákona stanoveným výrobkem. Stanovené výrobky - to jsou výrobky, které mají možný negativní vliv na životní prostředí podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Byla zde stanovena ze zákona povinnost doložit shodu podle tohoto zákona. V této oblasti se jedná o řešení problému, který je již starší, na který ovšem podle mého názoru Ministerstvo životního prostředí ani Ministerstvo průmyslu a obchodu nereagovala. Dosud jsou v praxi popílky ze spaloven komunálního odpadu běžně využívány jako nestanovený stavební výrobek. Tím není dostatečně zajištěna ochrana životního prostředí. Odpovídá tomu také jasná nemožnost zajistit standardní vzorek popílku při neznámém nahodilém složení komunálního odpadu. Je otázkou, zda takto okleštěná definice druhotné suroviny je celkově ve prospěch zákona. Je třeba říci, že podle názorů, které jsem vyslechla na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je to definice nedostatečná, která není vyčerpávající a neřeší zcela problémy, které se jeví z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nicméně bych chtěla za navrhovatele novely říci, že podle našeho názoru jsme se snažili dotknout problémů, které v praxi jsou, právě z pohledu životního prostředí. A to si myslím, že přijetím této definice se nám podařilo vzhledem k tomu, že jsme se dokázali naaplikovat na příslušné další zákony, konkrétně zákon 22/1997 Sb. a další, které zajišťují vyspecifikování vlastností tak, aby životní prostředí bylo těmito výrobky nebo těmito odpady neporušeno.

Je ovšem třeba říci, že podle toho, jak je dnes situace řešena, tak i při přijetí této definice je nutno se zabývat ještě zcela jednoznačným doupřesněním příslušného nařízení vlády číslo 163/2000 Sb. k zákonu 22/1997 Sb. tak, aby byla požadovaná shoda opravdu precizně vyspecifikována.

Tolik si myslím, že je třeba říci k přijatým návrhům, které byly ze strany podvýboru a posléze výboru akceptovány. Sama za sebe ještě vím, že jsou připraveny pozměňovací návrhy, které by měly zlepšit nakládání s odpady tak, aby k nelegálnímu dovozu odpadu ze zahraničí nedocházelo. Takže za sebe mohu říci, že budu jenom ráda, když budou připojeny tak, aby tento zákon opravdu posloužil veřejnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1087/2. A zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Rudolf Tomíček se v tuto chvíli ujme slova.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych vám dříve, než vás seznámím s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, trošku obecně přiblížil projednávaný zákon.

Samozřejmě letmým nahlédnutím už do preambule tohoto zákona vidíte, že se jedná o zákon, který navrhli poslanci; a ve své podstatě, přestože obecně, jak říkáme, není vítána s velkým nadšením poslanecká iniciativa, myslím si, že tady všichni ti, co to předložili, splnili přesně hlavní náplň práce poslanců, a to vylepšili zákon v těch oblastech, kde praxe prokázala, že prostě něco nefunguje, nebo něco prostě v zákonu chybí. Je na pováženou, zda je to úplně správné, ale samozřejmě muselo se tak reagovat, protože ministerstvo nekonalo. Ministerstvo nekonalo to, co mělo, nekonalo to, že i přes sliby, které byly dávány, že bude předloha nebo novela zákona o odpadech upravena nějakými rozhodnutími ministerstva nebo návrhy ministerstva, které to vylepší, nebylo tak učiněno.

Chci jenom říci, že když jsme vůbec začínali takové to martýrium přibližování se k Evropské unii a akceptování norem Evropské unie, tak samozřejmě jsme museli v mnoha oblastech, zvlášť v oblasti životního prostředí, některé věci dohánět, hlavně legislativně. Tenkrát byla tady velice zajímavá diskuse o tom, co nás všechno čeká. Já jsem tenkrát prorokoval, že k některým zákonům se, jak to tak vypadá, budeme muset vracet i dvakrát třikrát do roka, protože samozřejmě tak jak se budou ověřovat praktická naplňování jednotlivých zákonů, musíme na to reagovat. Nevím, jestli je dobře, nebo špatně to, že se naplňuje to, co jsem prorokoval. Nicméně si myslím, že ještě nějakou dobu to bude trvat, takže opravdu tady ta užší spolupráce mezi ministerstvem a poslanci a hlavně, a to musím říci, mezi odbornou veřejností, která prakticky realizuje a praktikuje zákony a má největší zkušenosti, je bezpodmínečně nutná. Vyčlenit si pouze jednu část lidí, kteří o tom něco vědí, je sice dobré, ale nedává to objektivní názor na daný problém a dané novely potom, pokud vznikají, nebo zákony, které jsou takto konstruovány, nejsou zcela objektivní. Takže odborná veřejnost ano, ale mělo by se to týkat celé odborné veřejnosti. Dobrovolnické svazky a občanské iniciativy nejsou úplně tou správnou odbornou veřejností. Ale tím bych to ukončil.

Jenom chci říci, že potom samozřejmě jsme věnovali pozornost tomuto zákonu, mimo výbor to projednal i podvýbor, který nějakým způsobem vyhodnotil i pozměňovací návrhy k této novele. Toto zpracoval potom samotný výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a samozřejmě předkládá vám k vašemu rozhodnutí toto:

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 63. schůzi po odůvodnění Ing. Ivy Šedivé, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Rudolfa Tomíčka a po rozpravě - za prvé, doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1087 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Myslím si, že to je rozhodující a zásadní sdělení pro tuto Sněmovnu. Zatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi a otevírám obecnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan ministr Libor Ambrozek, potom vystoupí paní poslankyně Marta Bayerová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP