(19.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než dvaceti procent podílu na základním kapitálu nebo podílu s hlasovacím právem; podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období se stanoví jako podíl součtu stavů k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období.

Pozměňovací návrh číslo dvě k části týkající se zákona o elektronických komunikacích. Vkládá se nový bod, který zní: Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní: Jeden podnikatel nebo skupina podnikatelů může v souladu s tímto zákonem zajišťovat (§ 2 odst. 1 písmeno f)) jednu síť elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pozměňovací návrh číslo 3 k hlavě V zákona § 54 - v odstavci 1 se za slovo "vyhradí" doplňuje slovo "zdarma".

Jde o povinnost provozovatele vysílání s licencí v kabelovém systému na žádost obce nebo dobrovolného svazku obcí vyhradit kanál pro bezplatný místní informační systém sloužící výhradně potřebám obce. Domnívám se, že už ze slova vyhradí by mělo vyplývat slovo zdarma, nicméně zkušenost praví, že ne vždy je to takto vykládáno. Proto si dovoluji návrh upřesnit vložením slova zdarma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Langrovi. Slova se ujme pan poslanec Vladimír Koníček, připraví se pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se v podrobné rozpravě přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. První byl rozdán už před dvěma týdny, druhý byl rozdán dnes. Chtěl bych ještě doplnit dalším pozměňovacím návrhem. Všechny jsou ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru.

Nový pozměňovací návrh: Vkládá se nová část 6 - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů se mění takto:

Za prvé. V § 8 odst. 9 se na konci odstavce doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou zní: Jestliže zvláštní právní předpis stanoví, že podmínkou poskytnutí informací z informačního systému veřejné správy je prokázání právního zájmu žadatele o informace - poznámka pod čarou 14a - považuje se tato podmínka za splněnou v případě výkonu oprávnění provozovatele vysílání ze zákona podle tohoto odstavce.

Poznámka 14a pod čarou zní: Například § 4 odstavec 3 zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Za druhé. V § 8 odstavec 10 se slova "provozovatel distribuční soustavy" ve všech případech nahrazují slovy "dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům".

Poznámka pod čarou č. 15 zní: Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní část 6 se označuje jako část 7.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Slova se ujme pan poslanec Radim Turek, připraví se pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Radim Turek: Mám krátký pozměňovací návrh k právě projednávanému tisku. V § 12 odstavec 6, který najdeme v bodu 31 našeho tisku, změnit číslovku "do 360 dnů", to znamená ve větě analogové televizní vysílání s licencí do 360 dnů, změnit na jeden rok, a ve větě "je povinen provozovatel vysílání zahájit do 180 dnů" změnit tuto číslovku rovněž na jeden rok.

Zdůvodnění je jednoduché. Jedná se o sjednocení podmínek pro držitele licencí analogového a digitálního vysílání, a dále si myslím, že z technického hlediska je údaj jeden rok srozumitelnější než 360 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Turkovi. Slova se ujme pan poslanec Vlček, připraví se pan poslanec Máša.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se i já přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán na lavice asi před týdnem. Je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jedná se o změnu zákona o správních poplatcích. Jak už jsem uvedl, návrh byl položen na stoly, jen se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlašuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Slova se ujme pan poslanec Miloš Máša, připraví se paní poslankyně Levá.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, přihlašuji se k rozdanému pozměňovacímu návrhu k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 9. listopadu 2005.

Stručné zdůvodnění. Smyslem mého návrhu je především na několika místech jej zpřesnit. Bod č. 1 má povahu legislativně technickou, bod č. 6 reaguje na konkrétní vývoj situace v digitálním vysílání způsobený tím, že Česká televize již začala v části přidělené sítě A vysílat. Bod č. 7 pak zrcadlově upravuje zákon o Českém rozhlase do podoby, jaká již je ke stejnému problému v zákoně o České televizi, neboť se jedná v obou případech o média veřejné služby. Bod č. 5 k článku II Přechodná ustanovení je do značné míry s předloženým návrhem identický a rovněž jej zpřesňuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mášovi. Slova se ujme paní poslankyně Levá, připraví se pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslankyně Ivana Levá: Dámy a pánové, nejdříve bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jičínského, musel odejít, který vám byl rozdán. Dále se přihlašuji k vlastnímu pozměňovacímu návrhu, který vám byl též rozdán zhruba před dvěma týdny.

Myslím si, že není třeba příliš dlouhého odůvodňování. Je to návrh, který se do značné míry chová neutrálně a nestraní žádnému ze stávajících vysílatelů. Týká se koncových vlastníků a vlastnictví jako takového a plurality vysílání. Všechno máte v písemné podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Levé. Slova se ujme pan poslanec Zbyněk Novotný, připraví se paní poslankyně Fischerová.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přednesu dva pozměňovací návrhy, které se vztahují k původnímu tisku.

V § 3a odstavec 1 druhá věta zní: Má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 72a, který navrhuji celý vypustit.

Třetí je podmíněný pozměňovací návrh. Pokud by návrh na vypuštění tohoto paragrafu nebyl přijat, vypustit jeho odstavec 4.

Vzhledem k tomu, že účast spíše připomíná hodinu houslí, upustím od komplikované důvodové zprávy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme paní poslankyně Táňa Fischerová, připraví se pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Kolegyně a kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které máte rozdány v lavicích a vztahují se k usnesení výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský, připraví se pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Petr Bratský: Kolegyně a kolegové, také se hlásím ke svému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem dal na stůl. Vztahuje se ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pod číslem 885/3. Pro pořádek bych chtěl podotknout, že jsem dal na stůl dva. První je neplatný; ten, ke kterému se hlásím, je z 6. prosince 2005. Je tak označen a prosím, abyste si je laskavě vyměnili. Říkám to pro pořádek, pan zpravodaj i pan navrhovatel o tom vědí. Předávám jim to ještě osobně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP