(19.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bratskému. Slova se ujme pan poslanec Břetislav Petr. Připraví se pan poslanec Petr Rafaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, mé pozměňovací návrhy jsou ke sněmovnímu tisku 885/3.

A v § 15 odst. 1 se upravuje věta první takto: Licenční řízení se zahajuje z podnětu rady vyhlášením licenčního řízení.

V § 17 se za odst. 1 vkládá nový odstavec, který zní: Při udělování licence k digitálnímu vysílání rada hodnotí ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, transparentnost jeho vlastnických vztahů, přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programu a zastoupení evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby v navrhované programové skladbě u televizního vysílání - to bylo za a); b) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby; c) připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené; d) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v republice.

V článku II Přechodná ustanovení v odst. 1b se upravuje text za částí první věty, která zní: A závazek ukončit analogové vysílání v termínu stanoveném technickým plánem přechodu, takto: Vznikne právo požádat v rámci licenčního řízení zahájeného z vlastního podnětu rady o udělení licence k zemskému digitálnímu celoplošnému vysílání dalšího programu včetně služeb přímo souvisejících s tímto programem.

Odstavec 3 se vypouští, další odstavce se přečíslují. Odstavec číslo 10 se vypouští a zbývající odstavce se přečíslují.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Břetislavu Petrovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Rafaj, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Já se přihlašuji k rozdaným pozměňovacím návrhům, které byly rozdány dnes, a je to ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu z výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ano. Pan poslanec Ekert. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám dva pozměňovací návrhy samozřejmě ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Ten první je rozdělen do pěti dílčích částí a týká se ustanovení upravujících zajištění plurality ve vysílání, omezující majetková či jiná propojení a spolupráci více podnikatelů provozujících vysílání, která jsou sice opodstatněná v analogovém vysílání, nikoli však ve vysílání digitálním.

Za prvé. V části první článek 1 v bodech 4 a 5 a článek 2 Přechodná ustanovení v bodě 12 se číslovka 1 nahrazuje číslovkou 3.

Za druhé. V části první článek 1 v bodě 9 se v § 2 odst. 1 písm. o) doplňuje bod 9, který zní: 9. pořad, který převážně prezentuje problematiku jednotlivých regionů a oblastí.

Za třetí. V části první článek 1 v bodě 12 se nahrazuje text § 2 odst. 1 písm. z) "v oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen licence)" textem "Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen rada)".

Za čtvrté. V části první článek 1 v bodě 62 se v bodě 55a odst. 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 9 vypouštějí. Ostatní odstavce se přeznačí.

Za páté. V části první článek 1 v bodě 63 v § 56 odst. 3 se za slovo "nevztahují" doplňuje text "na digitální vysílání a".

A pak tady mám další pozměňovací návrh, který myslím že je velmi podobný pozměňovacímu návrhu, který načetl pan kolega Novotný. V § 3a odst. 1 druhá věta zní: Má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ekertovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Má ještě někdo zájem v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pane zpravodaji? Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, a ani není doba, kdy bychom hlasovat mohli, protože jsme to nerozhodli do 19 hodin, končím druhé čtení bodu číslo 23.

Přeji vám hezký večer, dobrou chuť k večeři a zítra na shledanou, s tím, že jsou pevně zařazeny body 45, 64, 241 a 173, a to jako první, druhý, třetí a čtvrtý bod. Pevně zařazeným bodem jsou samozřejmě ve čtvrtek interpelace po polední přestávce.

Přeji hezký večer. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP