(19.00 hodin)
(pokračuje Petr)

Soudím, že rozhodujícím zájmem všech hráčů, kteří se zúčastní digitalizace, by měl být především komfort pro diváka. A tento komfort by se měl projevit nejen v lepším obrazu a lepším zvuku, ale také především v lepší programové skladbě, která by byla bohatší a kulturnější, než jsou některé programové skladby stávajících televizních stanic.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V obecné rozpravě je zatím posledně přihlášený pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste na začátku podrobné rozpravy nechal odhlasovat, aby za základ dalšího projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh školského výboru, abychom dávali pozměňovací návrhy k němu, a ne k původnímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je zásadní věc pro to, abychom mohli pokračovat.

To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že jsme přece jen trochu ve zpoždění s naším programem, otevřu k tomuto bodu ještě rozpravu podrobnou. Před ní nechám hlasovat o základu pro jednání, tak jak navrhl pan poslanec Vladimír Koníček.

Ještě se hlásí pan zpravodaj, který má právo vystoupit kdykoliv. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Pleva: Pardon, ale pokud vím, tak nikdo nenavrhl prodloužení projednávání. Já budu samozřejmě tolerantnost sama, takže nebudu blokovat projednávání, ale nemůžeme rozhodně o ničem hlasovat. Myslím, že se s tím vypořádáme tak, že skutečně, pokud vím, všechny pozměňovací návrhy, které byly rozdány písemně, i kolegů, kteří se chystají vystoupit, jsou ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Ale prosím jenom, abychom si z jednacího řádu nedělali úplný trhací kalendář.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, pane zpravodaji, já vás sice dobře chápu, ale musím říci, že jednací doba je od 9 do 21 hodin, že se pouze po 19. hodině, pokud se to neodhlasuje, nemůže hlasovat o zákonech. Samozřejmě, jakmile zazní návrh, o kterém by bylo třeba hlasovat a byl by o zákonu, například jeho vrácení výborům k novému projednání, což by byl zásadní návrh, který by nebyl pouze procedurálním, nemohl bych dát o něm hlasovat, protože už je 19.01 hodin. Ale myslím si, že mi nic nebrání jako předsedajícímu, abych pokračoval v jednání k podrobné rozpravě až do 21 hodin.

Zatím mám do podrobné rozpravy 11 přihlášených. Já návrhy samozřejmě budu registrovat, ale jsem přesvědčen, že tady, alespoň v obecné rozpravě, nezazněl takový návrh, i když jsem slyšel kritický tón pana poslance Karla Sehoře, ale procedurální návrh nezazněl, proto otevírám podrobnou rozpravu. Ještě předtím nechám hlasovat o základu pro jednání, což je usnesení školského výboru.

Na žádost z pléna vás samozřejmě odhlásím, i když 101 přihlášených odpovídalo cca současné přítomnosti ve sněmovně, polovinu sněmovny jsem tady viděl.

Pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, já mám skutečně zájem na tom, aby se tento zákon v druhém čtení doprojednal, aby proběhla podrobná rozprava, sám se hlásím do podrobné rozpravy. Ale mám skutečně problém s výkladem, co je hlasování o zákonu. A já se obávám, že hlasování o zákonu je jakékoliv hlasování, které bezprostředně souvisí i s tím, jak se zákonem pracovat. Je mi hrozně líto, že ten návrh nepřišel dříve. Zkusme to vyřešit třeba tak, že budeme předčítat své návrhy podmíněně, tak, že budou doformulovány tak, aby byly hlasovatelné následně, i v případě, když projde ten návrh podávat návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, nebo neprojde, a budou ty návrhy formulovány k tomu.

Je mi to hrozně líto, ale doopravdy mám pocit, že jsme teď na ostří nože nebo na hraně toho, jak vykládat ustanovení jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já samozřejmě dám k faktické připomínce slovo panu Karlu Vymětalovi, ale ještě předtím ocituji § 53: Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9.00 hodin a končí nejpozději ve 21.00 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19.00 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů, se může Sněmovna usnést jinak. - To je tedy citace zákona. Myslím si, že jsem se neodchýlil od jednacího řádu a řekl jsem, proč chci řekl bych minimálně jednat o rozpravě podrobné.

S faktickou připomínkou pan kolega Karel Vymětal, poté pan zpravodaj. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Domnívám se, že bychom nemuseli tady vést dlouhou procedurální rozpravu, raději pracujme. Doporučil bych, aby se ten spor vyřešil, kdyby každý, kdo bude přednášet pozměňovací návrhy, řekl, jestli je má k pozměňovacímu návrhu výboru, a je to vyřízeno. Nemusíme o ničem hlasovat a zavedeme do toho režim. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě nemám žádný problém v tomto ohledu. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Pleva: Pane předsedající, kdybyste poslouchal sám sebe, když jste četl jednací řád, tak jste přečetl, že nelze hlasovat ani o pozměňovacím návrhu. A vy teď chcete nechat hlasovat, že pozměňovací návrh bereme za základ. Je to totiž jakési hlasování o pozměňovacím návrhu, nezlobte se na mě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan kolega Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Beru zpět svůj návrh, takže není o čem hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prvním přihlášeným je pan zpravodaj poslanec Petr Pleva v podrobné rozpravě, s přednostním právem po něm se hlásí pan poslanec Ivan Langer. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jednak se přihlašuji ke svému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil v minulém druhém čtení, a ten je skutečně k původnímu tisku, nikoliv k pozměňovacímu návrhu výboru.

Dále se hlásím k pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány na lavice, které jsou směřovány právě k poslednímu usnesení výboru.

A dále si dovolím předložit drobný pozměňovací návrh tohoto znění, samozřejmě zase ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru: V části šesté článek 10 zní: Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou čl. 1 bodů 52 a 53, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Slova se ujme pan místopředseda Ivan Langer, připraví se pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl tři pozměňovací návrhy, přičemž první dva jsou k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ten třetí je k zákonu.

První pozměňovací návrh je k té části komplexního pozměňovacího návrhu, který se týká zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Vkládá se nový bod, který zní: V § 17 se doplňuje odst. 3, který zní:

(3) Licenci k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze digitálně nebo registrací (§ 2 odst. 1 písm. g), § 26 a následující) k provozování převzatého vysílání pouze digitálně nelze udělit podnikateli zajišťujícímu síť elektronických komunikací (dále jen podnikatel sítě elektronických komunikací) nebo skupině podnikatelů sítě elektronických komunikací nebo osobě, která je ekonomicky nebo personálně spojena s podnikatelem nebo skupinou podnikatelů sítě elektronických komunikací; to neplatí v případech, kdy je licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze digitálně udělena přímo ze zákona (odkaz část první, čl. II, zákona č. - bude doplněno číslo tohoto zákona /2005 Sb.). Ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP