(18.20 hodin)

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, dámy a pánové, své pozměňovací návrhy jsem nechal rozmnožit už minulý týden a dostali jste je na lavice, takže je číst nebudu. Sdělím v krátkosti, proč jsem je podal.

Problém městysů je obdobný problému tzv. historických měst. V České republice existují obce, kterým byl status města udělen, ale v roce 1954 i tyto spolu s městysi fakticky zanikly. Proto by tyto obce měly mít právo požádat zpět o tento titul, i ony musely splnit požadavky pro jeho udělení. Ačkoliv byla zavedena po čtyřiceti letech opět samospráva v České republice, opomnělo se na obnovení městysů a historických měst. Tato sídla jsou i nadále spádovými centry, jejich vybavenost je na výši. Vzhledem k tomu, že se zavedením tohoto statutu do našeho právního řádu by nebyly spojeny žádné finanční náklady pro veřejné rozpočty, lze bez větších obtíží zavést opět toto označení do zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích. Pokud vzniknou nějaké náklady, pak pouze obcím, jež budou chtít navrátit tento titul zpět, případně o ně požádají obce, jež městysem nebyly.

Hlavním důvodem tohoto návrhu je navrátit občanům obce pocit sounáležitosti, zvýšit prestiž obce v očích návštěvníků.

Na navrácení statutu městys nebo města mají nárok pouze ty obce, které toto označení užívaly k 16. květnu 1954, což je den před účinností zákona číslo 13/1954 Sb., o národních výborech. Dne 17. května 1954 vznikly ve všech obcích národní výbory, které obstarávaly veškeré záležitosti veřejného života pracujícího lidu. Byla tak fakticky zlikvidována samospráva. Historická města a městyse mají prostřednictvím této novely možnost nabýt na svou žádost označení, které jim nebylo žádným právním předpisem odňato, jen toto označení reálně vymizelo s novým společenským řádem zavedeným v Československu po druhé světové válce. Pokud mají obce právo na samosprávu, jehož přiznání si vybojovaly v průběhu minulých století, mělo by jim být opět navráceno označení, jehož používání si musely taktéž zasloužit a vydobýt.

Na závěr chci sdělit, že tyto návrhy jsou podpořeny i Svazem měst a obcí České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Karel Kratochvíle. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, podávám avizované dva pozměňovací návrhy. První je totožný s kolegou Vlčkem a zní: V části první Změna zákona o obcích se v § 4 odstavec 1 za slovo "Olomouc" vkládá slovo "Přerov".

Druhý - v části první článek 2 Přechodná ustanovení se doplňuje bod 4, který zní: Oddělení (K oddělení?) části obce, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona schváleno pravomocným rozhodnutím krajského úřadu, dochází k 1. červenci 2006.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Slova se ujme pan poslanec Karel Kratochvíle, připraví se pan poslanec Poláček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, z důvodu nepřítomnosti kolegy poslance Michala Haška se přihlašuji k jeho pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány do lavice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kratochvílemu. Slova se ujme pan poslanec Poláček, připraví se pan poslanec Karel Sehoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Poláček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést pozměňovací návrh - rozšíření vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 18/2000 Sb., o obcích a obecních zařízeních, následovně. V části první, hlava první, díl první, postavení obcí, se v § 4 odstavec 1 doplňuje a zní: Města se zvláštním postavením - dále jen statutární města - se dosavadní výčet obcí doplňuje o jména obcí Chomutov a Děčín.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Poláčkovi. Slova se ujme pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi zastoupit pana poslance Římana, který je na vyšetřovací komisi, abych za něho přednesl jednoduchý návrh: V § 4 odstavec 1 se za slovy "Mladá Boleslav" doplní slova "Frýdek-Místek".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Slova se ujme pan poslanec Tom Zajíček. Připraví se pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych stručně uvedl svůj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o obcích. Protože pozměňovací návrh je rozlehlý, nechal jsem ho vytisknout a v podrobné rozpravě se k němu hlásím.

Nechci zdržovat, přesto mi dovolte velmi stručné odůvodnění tohoto návrhu. Týká se části kontrolních režimů, které jsou popsány ve vládním návrhu. Je třeba vyjít ze současné právní úpravy, kdy dozor nad působností obcí vykonávají krajské úřady a Ministerstvo vnitra, přičemž jejich kompetence nejsou přesně stanoveny - a to je také důvod předložení této novely - a v některých případech se dokonce překrývají. Vládní návrh novely předpokládá, že dozor nad samostatnou působností obcí by vykonávalo pouze Ministerstvo vnitra a dozor nad přenesenou působností obcí krajské úřady, případně věcně příslušná resortní ministerstva. Podle předloženého pozměňovacího návrhu by dozor nad působností obcí i nadále vykonávaly krajské úřady a Ministerstvo vnitra s tím, že jejich kompetence v dozorovém procesu by byly jednoznačně stanoveny. To je tedy věc, kterou tato vládní novela chtěla řešit. Dávám za pravdu, že tato disproporce v současné právní úpravě opravdu je.

Pokus tohoto pozměňovacího návrhu vychází z přesvědčení, že výkon dozoru krajským úřadem nad samostatnou působností obcí není zásahem, který by byl v rozporu s ústavou, jak bylo na mnoha místech současné právní úpravě vytýkáno. Musím konstatovat, že vycházím především z toho, že tento stav mezi krajskými úřady a obcemi není jediným vztahem obdobným. Obdobné vztahy jsou zde samozřejmě na mnoha jiných místech. Jako příklad uvádím situaci, kdy se jedná o přezkoumávání hospodaření obce podle zákona 422/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kdy hospodaření obce přezkoumává krajský úřad v přenesené působnosti, nezvolí-li obec přezkoumávání někým jiným, nebo především auditorem. Přezkoumávání je upraveno také v § 42 zákona o obcích, které však není vládním návrhem dotčeno. Z toho důvodu pozměňovací návrh, pokud by měl být co nejstručněji charakterizován, je úpravou přesných kompetencí v kontrolních činnostech, ale jinak zachovává v podstatě současnou situaci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi. Slova se ujme zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy - Rudolf Tomíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nechci vás dlouho zdržovat, nicméně jsem se přihlásil až nyní, protože můj pozměňovací návrh, který vám předložím, navazuje na návrh, který zde předložil kolega Vávra a s kterým souhlasím. Jen mám za to, že v jeho návrhu, kde se hovoří o ustavení obce městysem, by přece jen měl být nějaký minimální počet obyvatel, nikoliv aby se to mohlo stát od nuly.

Tudíž navrhuji doplnit nový bod - § 3 a jeho odstavec 2 by zněl: Obec, která má alespoň 500 obyvatel, je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Jinak samozřejmě všechno to, co kolega Vávra zde načetl, považuji za správné a neměnné. Jen bych chtěl říci, že škoda, že jsme neschválili senátní návrh zákona, který se týkal a řešil problematiku historických měst, už před rokem. Mohli jsme mít tuto problematiku vyřešenu, protože samozřejmě to, že některé obce byly v historickém období městem, popř. městysem, je opravdu pro ně prestižní záležitost. Přece jen vzhledem k tomu, že český stát má bohatou historickou minulost a ta se odvíjela od života měst, městysů a vůbec občanů této země, si myslím, že mají právo být na to hrdy. Samozřejmě trvají na tom, aby tyto tituly získaly.

To je vše, děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP