(18.10 hodin)

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se tímto přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku 987, které jste obdrželi v písemné formě do poslaneckých lavic.

Dále navrhuji doplnit do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do § 20 nový odstavec 2 tohoto znění: "Městský obvod nebo městskou část ve statutárním městě lze zřídit nebo zrušit také na základě podání návrhu na konání místního referenda o této věci a jeho souhlasného rozhodnutí, konaného na území celého statutárního města." Ostatní odstavce pak přečíslovat.

Krátké zdůvodnění. Současná právní úprava, jež je kombinací stávajícího zákona o obcích a zákona o místním referendu, je poněkud nejednoznačná a umožňuje více výkladů, mj. též ten, že místní referendum o vzniku nového obvodu, tedy vlastně o rozdělení stávajícího obvodu, lze konat jen na části území, na němž má nový obvod vzniknout. Území nového městského obvodu přitom na rozdíl od vzniku nové obce, a tedy rozdělení stávající obce, nemusí tvořit ucelené katastrální území, a dokonce ani ucelený intravilán odloučené místní části obce. To tedy může vést k tomu, že pomocí referenda na malé omezené části území může být každé statutární město rozdrobeno na řadu malých obvodů v té míře, že správa města se stane neefektivní a nefunkční.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Svatomír Recman, připraví se pan poslanec Stanislav Grospič.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Mám připraveny čtyři pozměňovací návrhy, jsou velice jednoduché a stručné. Z toho důvodu jsem je nemnožil a nedal rozdat na lavice.

Navrhuji za prvé zrušit v § 84 odst. 2 písmeno l) a písmeno m).

Za druhé navrhuji nové znění § 84 odst. 2 písmeno p), a to: "volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce".

Stručné zdůvodnění. Ustanovení písmene l) a m), kde písmenem l) je text, který hovoří o počtu členů rady obce a v písmenu m) se hovoří o tom, že se z řad členů zastupitelstva obce volí starosta, místostarostové a další členové rady a odvolávají se z funkce, tak chci říci, že tento text je duplicitně uveden i v písmenu p) tohoto paragrafu. Jediné, co musí být pro úplnost doplněno do písmene b) při zrušení písmen l) a m), tak jak to navrhuji, je, že se členové rady volí z řad zastupitelstva obce, to znamená tak, jak jsem to navrhoval v bodě 2. V případě hlasování je potřeba hlasovat o bodech 1 a 2 současně.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 84 odst. 4 a navrhuji vypustit text "mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2".

Podle mého názoru a řekl bych i praxe zastupitele by bylo vhodné, aby pravomoci rady obce nebyly jen taxativně vyhrazené, resp. aby si zastupitelstvo obce mohlo vyhradit pravomoci v samostatné působnosti obce včetně pravomocí vyhrazených radě obce. Proto jsem navrhl příslušný pozměňovací návrh jako třetí.

Čtvrtý a poslední pozměňovací návrh, který se týká § 85 písmeno j). Navrhuji vypustit text "o poskytnutí dotace".

Stručné zdůvodnění. Když se novelizoval příslušný § 85 písm. c), zapomnělo se upravit zmíněné písmeno j). Dosud platné a účinné znění neumožňuje zastupitelstvu obce, aby mohlo přenechat radě obce v kontextu s písmenem c) rozhodnutí o poskytnutí dotace menší, než je 50 000 korun. Tato moje úprava umožní, aby částky menší než 50 000 korun se projednávaly a schvalovaly v radě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Slova se ujme pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se paní poslankyně Jiřina Fialová.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil také k pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili společně s kolegyní paní Dagmar Mocovou a týká se v zásadě drobné věci, a sice že v zákoně o obcích v § 10 by se do stávajícího textu za slova "v rozporu s dobrými mravy" doplnila slova "ochranou proti alkoholismu" a souběžně s tím by došlo ke změně zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, a sice tak, že v § 13 zákona se za poslední větu doplňuje věta: "Obec v samostatné působnosti může, vyžádá-li si to potřeba zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a dodržování dobrých mravů v obci, obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zakázat konzumaci alkoholu na určitých veřejných místech."

Nyní mi dovolte stručné zdůvodnění. K předložení tohoto pozměňovacího návrhu nás vedou v podstatě žádosti mnoha obcí, které nemají účinný argument ani nástroj při zabezpečování otázek veřejného pořádku, v boji proti volnému popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích. I Ústavní soud, který v podstatě se staví negativně k přijímání těchto obecně závazných vyhlášek v této působnosti, argumentuje tím, že obce nemají dostatečnou oporu v zákoně. Proto tedy předkládáme tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grossovi. Slova se ujme paní poslankyně Jiřina Fialová, připraví se pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 987, který jsme společně s kolegou Františkem Benešem nechali natisknout a rozdat 25. 11., proto ten návrh nebudu číst.

Ale dále bych chtěla upozornit na dvě chyby, které nedávají potom smysl, a to je v usnesení výboru pro veřejnou správu, tisk 987/2, kde v § 75 odst. 4 v poslední větě je "po dobu tří měsíců ode dne zákonu mandátu" - má být "zániku". A v odst. 6 vypustit "se" - "pokud dosavadní starosta". Potom to bude dávat smysl.

Krátké zdůvodnění ještě toho písemného tisku. Každý zastupitel při svém zvolení skládá slib, že bude řádně naplňovat svůj mandát. Svůj mandát může naplňovat, pokud má informace k materiálům, které jsou projednávány, a ty právě může získat při projednávání výborů a komisí. Oproti parlamentu, kde jsou jednání komisí a výborů veřejná, tak v zastupitelstvech obcí, krajů a hlavního města Prahy jsou to jednání neveřejná. Proto jsem přesvědčena, že alespoň zastupitelé mají právo se jich zúčastnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jiřině Fialové. Slova se ujme pan poslanec Eduard Vávra, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP