(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane místopředsedo, vážená Sněmovno, navrhuji v článku VIII, zákon o Ústavním soudu, doplnit nový bod 1, který zní: 1. V § 58 odst. 1 se slovo "jinak" nahrazuje slovy "o jejich pozdější vykonatelnosti". Ostatní body se přečíslují.

Odůvodnění: Návrh upravuje i řízení o zrušení právních předpisů včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení krajů a obcí. Domnívám se, že v zákoně by mělo být výslovně konstatováno, že k rušení dochází buď dnem uveřejnění příslušného nálezu ve Sbírce zákonů, nebo dnem pozdějším, nejdříve však právě dnem uveřejněným ve Sbírce zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Konstatuji, že to byla poslední přihláška do rozpravy. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra. Nemá zájem. Pan zpravodaj?

Ptám se, protože jsem tady nebyl po celou dobu, jestli padl nějaký návrh, o kterém bychom měli hlasovat na závěr podrobné rozpravy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pouze velmi stručně. Zaznělo zde 16 pozměňovacích návrhů a nepadl zde ani jeden návrh, o kterém by bylo nutné na tomto plénu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tom případě děkuji panu ministrovi Františku Bublanovi, děkuji zpravodaji a končím druhé čtení tohoto tisku k bodu 29.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo 23, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

 

Požádám paní ministryni informatiky Danu Bérovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako poslance Petra Plevu, který je zpravodajem výboru v této věci.

Konstatuji, že tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení ve 45. schůzi. Po podrobné rozpravě jsme návrh vrátili výborům k novému projednání. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 885/2 a 885/3.

Táži se paní ministryně, jestli chce vystoupit. Vidím, že je připravena. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedající. Určitě nechci zdržovat, protože jak už jste zmínil, není to poprvé, co tento zákon projednáváme, takže ho už uváděl můj kolega pan ministr Mlynář.

Chtěla bych jenom zopakovat, že to, co tady projednáváme, je komplexní pozměňovací návrh pana poslance Skopala, který se rozhodl výbor vzít za základ. Dále bych chtěla poprosit, abychom se skutečně tentokrát pokusili tento zákon projednat, protože okolní země zahajují digitální televizní vysílání. Česká republika, dokud nemá schválenou novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, nemůže připravit koncepci přechodu na digitální vysílání, a v polovině příštího roku se bude rozhodovat o rozdělení digitálních frekvencí v rámci Evropy a je potřeba, aby Česká republika byla připravena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budu ještě konstatovat, že pan ministr kultury Vítězslav Jandák je řádně omluven, takže ho nevyzývám, aby zaujal své stanovisko, ale žádám pana ministra, pardon, zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslance Petra Plevu, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Petr Pleva: Děkuji, pane předsedající. Ještě nejsem ministr, naštěstí.

Chci jenom opravit paní ministryni, protože trošku předběhla dobu. Neprojednáváme komplexní pozměňovací návrh výboru, ale skutečně pouze tisk 885 a vy jste k němu dostali komplexní pozměňovací návrh výboru, který je pod číslem 885/3.

Myslím si, že k tomuto zákonu už padlo tolik slov, že není potřeba dodávat žádná další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám zatím jedinou přihlášku, a to paní poslankyně Táni Fischerové. Do podrobné rozpravy již eviduji více přihlášek.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, po různých peripetiích se nám opět do druhého čtení vrací zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Před několika měsíci jsem vystoupila se základními charakteristikami jednotlivých ustanovení návrhu novely zákona, jak jste je obdrželi v ustanovení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Po mnoha schůzkách a vyjednáváních máme před sebou komplexní návrh, ve kterém některá ustanovení se proměnila a jiná zůstala nezměněná. Dovolte mi, abych vás seznámila s aktuálním obsahem a možným dopadem některých z nich.

Má-li novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání přispět k nastartování procesu digitálního vysílání a otevřít rovné podmínky na mediálním trhu, pak tento její návrh přináší spíše opačný trend. Upevnění pozice těch, kteří již na trhu jsou, a zbrzdění samotné digitalizace umělým omezením pestrosti nabídky. Tento můj komentář berte prosím zároveň jako odůvodnění pozměňovacích návrhů, které předložím v podrobné rozpravě.

K problematice zavedení nového termínu "plnoformátový televizní program" jsem se vyjádřila minule, a proto vás nebudu unavovat opakovanou argumentací. Budu navrhovat termín v celém zákoně vypustit.

Zato bych ráda upoutala vaši pozornost k problematice druhého nově navrženého termínu "pořad ve veřejném zájmu". Argumentuje se tím, že je nutné v zákoně tento pojem definovat, aby následně bylo možné provozovatelům kabelových systémů uložit povinnost do nejnižší programové nabídky zahrnout všechny v tuto dobu vysílané celoplošné programy. Minulá argumentace, že definice do tohoto zákona nepatří, protože máme speciální zákon o vysílání ve veřejném zájmu, se domnívám, stále platí. K tomu navíc dodávám, že pokus zákonem regulovat vztahy mezi soukromými podnikatelskými subjekty, tedy na jedné straně kabelovými televizemi a na straně druhé soukromými televizními vysílateli, je neodůvodněným zásahem legislativy a státu do tržních mechanismů. Proto navrhuji provázání definice pořadu ve veřejném zájmu na zákony o Českém rozhlase a televizi a dále vypuštění povinného zařazování celoplošných vysílání soukromých televizí do nejnižší programové nabídky a zkrácení přechodného ustanovení z šesti let na dva roky.

Pro rovnou soutěž mezi zájemci o vysílání je naprosto likvidační zavedení odlišného typu licenčního řízení tzv. z podnětu žadatele. Navržený princip i lhůty vyřazují správní orgán z rozhodování o udělení licence, protože rada bude muset v podstatě automaticky přidělit licenci každému, kdo se jako první dozví o volné technické kapacitě k vysílání a řekne si o ni. Překvapivé je, že přes několik měsíců trvající upozorňování na závažnou legislativní vadu v § 26 o převzatém vysílání je zpracovatelé komplexního pozměňovacího návrhu opakovaně ve svých návrzích nechávají, aniž by vysvětlili proč. Důrazně opakuji, že mechanickým nahrazením pojmů kabelový systém a družice pojmem síť elektronických komunikací každému provozovali převzatého vysílání vzniká nárok na umístění v digitálním vysílání, a to na základě pouhé registrace bez licenčního řízení. To by mohlo vést k zahlcení veškeré současné i budoucí kapacity pro digitální vysílání.

Stejně tak jako zpracovatelé nereagovali na předchozí upozornění, nereagovali také na argumentaci o tom, že není možné radě, tedy kolektivnímu orgánu, nařídit, jak má vypadat výsledek jejího rozhodování. Rada přijímá rozhodnutí hlasováním, jiný mechanismus nemá. Představme si, že by tu byl zákon, který by přikazoval Poslanecké sněmovně, jak má dopadnout výsledek jejího hlasování například o státním rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP