(21.40 hodin)
(pokračuje Janeček)

To, proč říkám, že se jedná o jakési možná politické hry, je to, že před volbami do krajských zastupitelstev to byly ty krátké jakoby blokační paragrafy, které měly zabránit převodu na akciové společnosti. Ukázalo se, že to nefunguje, ale byla z toho dobrá politická omáčka. Proto jsme my byli tou stranou - a v tom má kolega Filip pravdu - která to prosazovala transparentní jasnou cestou. Je pravda, že jsme u svých koaličních partnerů neuspěli. To já uznávám. Je to prostě tak, nepodařilo se to, je mi to líto, ale kdyby ta vůle byla na začátku volebního období, když jsme o těch věcech hovořili, tak jsme dnes mohli projednávat jiné zákony a možná by tato schůze už mohla být skončena.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Ivana Langera, který se přihlásil o slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nedá mi to nezareagovat na vystoupení pana místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, neboť zde teď před malou chvílí argumentoval způsobem, který neodpovídal tomu, jakým způsobem argumentoval a připouštěl argumenty hejtmanů na onom otevřeném jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

Kdyby problém stál v tom, zda zřídit veřejné neziskové zdravotnické zařízení, tak podle mne v tuto chvíli na tomto místě nesedíme, ale jsme úplně někde jinde. Kdyby problém stál v tom, že zřizujeme novou právní formu pro ty subjekty, které chtějí poskytovat zdravotní péči, už dávno tady nesedíme, ale jsme úplně někde jinde. Kdyby problém stál v tom, že dáme možnost svobodné volby zřizovatelům nebo vlastníkům těch zdravotnických subjektů, které poskytují nemocniční zdravotní péči, aby se rozhodli, zda chtějí využít této nově zřízené právní formy, pak už dávno tady nesedíme, ale jsme úplně někde jinde. Potíž celého návrhu je v tom, že tuto volbu nedává. Tento návrh to nařizuje a těm, kteří se tomuto nařízení nepodřídí, říká, že končí.

Pan místopředseda Filip na tom jednání řekl, že jeho záměrem přece bylo dát možnost těm, kteří se chtějí transformovat na tuto právní formu zdravotnického zařízení. Teď vy říkáte, že mohou z této právní formy svobodně vystoupit. To je zásadní rozdíl. Pokud skutečně trváte - prostřednictvím vás, pane předsedo, oslovuji pana kolegu Filipa - na svém prohlášení, které jste učinil před několika hodinami v místnosti Státních aktů, že na základě tohoto návrhu zákona je vaším cílem, aby se současní zřizovatelé a současní vlastníci mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí využít této nabídky, či nikoliv, potom musíte současně také akceptovat mé konstatování, že tento návrh zákona, že ani váš pozměňovací návrh jim tuto svobodu volby nedává.

To byl argument předsedy poslaneckého klubu ODS pana Tlustého, na základě kterého navrhoval vrácení výboru k novému projednání, neboť jestli vy jako předkladatel komplexního pozměňovacího návrhu říkáte, že vaším záměrem je svobodná vůle zřizovatele a vlastníka se transformovat, a současně váš návrh něco takového neumožňuje, potom nezbývá nic jiného, než se vrátit k vašemu záměru a ten záměr do tohoto návrhu také zapracovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já teď musím dát možnost panu místopředsedovi, aby reagoval. Přihlásil se také pan ministr Rath, ale nejprve bude hovořit pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já chci říci jen maličkost. Já bych prosil pana kolegu Langera, aby argumentoval se znalostí textu. Samozřejmě že ten, kdo je v současné době na seznamu těch zdravotnických zařízení, která mají být transformována, se může rozhodnout, že v tom seznamu být nechce, čili je to jeho svobodná vůle.

Za druhé, tento návrh byl činěn tak, že Ministerstvo zdravotnictví využilo všech jednání, která tu byla od paní ministryně Součkové až po současného ministra Ratha, k tomu, aby se zajistil jakýsi návrh sítě. Pak je tam 180 dní na to, aby se další, kteří chtějí být v síti, do té sítě přihlásili, a zároveň je tedy možnost, aby ze sítě vystoupili. Já nevidím, co je na tom jiného za přínos než ten ekonomický, o kterém tady vážně mluvím. Ale takový ekonomický přínos tady existuje v tolika návrzích zákonů a v tolika zákonech platných v České republice, že bych je nestačil vypočítat, ani kdybychom tady byli do rána.

Laskavě si uvědomme, o čem mluvíme. Já jsem ten návrh nejen četl, já jsem na něm pracoval. Jestli kolega Langer chce argumentovat, tak ať argumentuje konkrétním paragrafem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, musím reagovat. Já jsem ten návrh nepsal, ale já jsem ten návrh četl. Vracím se k tomu, co zaznělo ve vystoupení pana kolegy Filipa na onom otevřeném zasedání, a k tomu, co je obsaženo v tomto návrhu zákona. Tento návrh nedává svobodnou volbu zřizovateli a vlastníkovi, zda chce využít možnosti transformovat se ve veřejné neziskové zdravotnické zařízení. Volba tam není. Tam je pouze možnost po přijetí návrhu pana kolegy Filipa z toho vystoupit, a tím pádem se sám zlikvidovat.

A jestli pan kolega Řihák zaměňuje prodej a likvidaci, tak to, když někdo někomu prodá nemocnici, nerovná se zánik té nemocnice. Ale v okamžiku, když někdo odmítne se transformovat, tak nejen že se vystavuje riziku pokuty, a pokud někdo nebude chtít být v rámci té sítě, která mu je nařízena, tak to potom znamená onu likvidaci. Byl bych rád, kdyby pan kolega Řihák si ten rozdíl mezi prodejem a existencí nemocnice a nucenou transformací a nebýt součástí nuceně transformované sítě, a tudíž zánikem, velmi pečlivě uvědomil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Své slovo teď řekne pan ministr David Rath. Mám-li respektovat pořadí, tak nejdříve je na řadě on a pak zpravodaj pan poslanec Janeček.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že se musíme vrátit na začátek. Tady několikrát celkem jednoznačně a správně zaznělo, že bychom se měli zamyslet nad tím, co nejvíce poslouží českým občanům a českým pacientům. Z toho titulu bych se rád vrátil k základní diskusi. Pan poslanec Janeček tady říkal větu, která občas zaznívá a podle mého soudu je logicky špatně, a to je argument, že není důležitá forma, jaké nemocnice působí a existují, ale důležitý je výsledek. Samozřejmě forma předurčuje výsledek, což je jednoznačné.

Když vyjdu ze zkušeností a když si uděláme analýzu, a myslím, že si ji můžete udělat stejně vy, jako jsem si ji udělal já, v jaké podobě právnických osob existují nemocnice prakticky v drtivé většině zemí Evropské unie, ale i v USA, Kanadě a dalších státech, které lze považovat za státy z rodiny řekněme států západní civilizace, tak zjistíme, že drtivá část těchto nemocnic je zřízena formou speciální právnické osoby, které se právě říká nezisková, tedy organizace zřízená ne jako obchodní organizace, ale jako organizace, která není zřízena jako obchodní organizace s cílem produkovat zisk svému majiteli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP