(Jednání pokračovalo ve 21.01 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, já vám přeji příjemný večer.

Pokud se nemýlím, tak jsme v tomto bodě 20 zhruba někde před obecnou rozpravou. (Hlasy z pléna: Už byla otevřena.) Ta už byla otevřena? (Ano.) Takže obecná rozprava už byla otevřena a přihlášky tady mám. (Hlas mimo mikrofon: Ale ještě byly volební body, pane předsedo.) Ano, takže je ještě možné vyhlásit volební výsledky.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb.

Nejprve volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (bod 236).

Vydáno 157 hlasovacích lístků, odevzdaných 156. Pro pana Josefa Janečka odevzdáno 59 hlasů, pro Petra Kotta 7 hlasů, pro Jozefa Kubinyiho 77 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují Jozef Kubinyi a Josef Janeček.

 

Volba člena Rady České tiskové kanceláře (bod 176).

Počet vydaných hlasovacích lístků 167, odevzdaných 156. Pro paní Miroslavu Moučkovou odevzdáno 52 hlasů, pro Ivo Železného 47 hlasů. V prvním kole nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola postupují Miroslava Moučková a Ivo Železný.

 

S ohledem na to, že se může konat druhé kolo voleb, tak zítra ráno požádám Sněmovnu, aby se druhé kolo mohlo uskutečnit půl hodiny před polední přestávkou zítra.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane předsedo. A můžeme se tedy soustředit na obecnou rozpravu k textu 810 (bod 20).

Já tady mám písemné přihlášky. Je tady přihlášen pan poslanec Josef Řihák, Miroslav Máče, paní poslankyně Šojdrová. (Listuje.) Toto jsou všechno přihlášky do podrobné. Pak ještě myslím pan poslanec Jiří Bílý. Dobrá.

V každém případě mám tady přihlášku pana poslance Řiháka, takže bych poprosil nejdříve jeho o slovo. A pak se přihlásil pan poslanec Máče.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako spolupředkladatel zákona bych se chtěl rovněž vyjádřit k této problematice.

Jedním z cílů této předlohy je jasně definovat odpovědnost za poskytování zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že většina nemocnic v naší republice je nyní zřizována kraji, musí být obdobně i upravena spoluodpovědnost státu a územních samosprávných celků za dostupnou zdravotní péči. Tento zákon jasně definuje síť zdravotnických zařízení, v níž se každý občan České republiky domůže svého ústavou garantovaného práva na zdravotní péči. Rovněž vymezuje roli jednotlivých aktérů, to je ministerstva, zřizovatelů a dalších subjektů. V tom vidím jeden z hlavních přínosů zákona.

Dovolte mi však, abych se vyjádřil i k roli krajů v situaci, která ve zdravotnictví nastala. Nemá zřejmě smysl se vracet zpět k převodu nemocnic na krajské samosprávy či k otázkám jejich oddlužení. Chtěl bych jen na příkladu Středočeského kraje poukázat na rizika a nebezpečí plynoucí z nezodpovědného nakládání s takto převedenými nemocnicemi.

Středočeský kraj byl mezi prvními kraji, které se rozhodly převádět nemocnice na akciové společnosti. Jako základní argument byla uváděna nevhodnost příspěvkové organizace, špatné možnosti odměňování, eventuálně lepší podmínky pro podnikání. Od začátku se taktně mlčí o jednoznačném omezení rozhodování zastupitelstva. Nyní je již naprosto jasná snaha o prodej většiny zdravotnických zařízení víceméně za každou cenu. To se netýká jenom těch, která jsou v problémech, ale i těch, které dobře hospodaří. V současnosti po vložení majetku do akciové společnosti již zastupitelstvo nemůže přímo ovlivnit ani nabytí a zcizení majetku, což je jinak zastupitelstvu vyhrazeno. Mimochodem, v předloženém návrhu zákona se explicitně souhlas zřizovatele vyžaduje.

Jako další smysluplný postup se jeví jednoznačně s rozmyslem budovaná síť zdravotnických zařízení dle tohoto zákona, což se týká zejména páteřních nemocnic. Menší zdravotnická zařízení by pak jejich zřizovatelé, tedy kraje, měli přednostně nabídnout městům k převodu, pokud si je samozřejmě nechtějí ponechat. V této souvislosti však nelze přijmout argumenty, že kraje nemají na provoz zdravotnických zařízení peníze. I letmý pohled do rozpočtu Středočeského kraje vypovídá o tom, že jsou v rozpočtu velké rezervy. Bohužel se ukazuje, že pro středočeskou krajskou radu je větší prioritou podpora profesionálního sportu nebo naplnění fondu hejtmana Bendla.

Chtěl bych se ještě na okamžik zastavit u způsobu, jakým se některé kraje, a zejména opět bohužel kraj Středočeský, snaží obcházet zákon. Těsně před přijetím zákona, který zakazuje převody zdravotnických zařízení na obchodní společnosti, odsouhlasili krajští zastupitelé vložení těchto nemocnic do stávajících akciových společností. Tento krok může vypadat jako naprosto nesmyslný. Jeho logika ale pro ODS spočívá v tom, že takto vymanili zdravotnická zařízení z přímého vlivu zastupitelstva a zejména se zdravotnická zařízení dostala mimo vliv nových zákonů o zákazu převodu na obchodní společnosti a zejména právě tohoto projednávaného zákona. Tento krok však navíc táhne do problémů dobře hospodařící zařízení a situaci těch ostatních ještě zhorší.

Zřízení neziskových zdravotnických zařízení dle tohoto návrhu zákona je jistě krok správným směrem. Dokážu však pochopit, proč není zejména ze strany ODS podporován. Protože kraje se nijak netají maximální snahou o privatizaci celého krajského zdravotnictví. Předkládaný návrh zákona má ambice zamezit takovéto divoké privatizaci a především prodeji nemocnic a tím i zamezit i reálnému omezení dostupné zdravotní péče našim spoluobčanům.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce zareagoval na vystoupení hejtmana Bendla, ale i jiných hejtmanů, kteří tady šíří dezinformace o tom, že dojde k uzavření téměř osmdesáti nemocnic. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že 27. června letošního roku zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo záměr prodeje jedenácti nemocnic ve středních Čechách. Jednalo se o Nemocnici v Berouně, o které pan hejtman Bendl teď v tisku mluví, že by měla být uzavřena. Dále o Nemocnici Třebotov, Nemocnici Hořovice, Nemocnici s poliklinikou Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nemocnici s poliklinikou Rakovník, Nemocnici s poliklinikou Mělník, Nemocnici Nymburk, Léčebnu dlouhodobě nemocných Prčice, Léčebnu dlouhodobě nemocných na Vojkově, Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno. Dále se jednalo o Ústav onkologie a pneumologie na Pleši.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP