(19.00 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Jinými slovy, přednesl jsem procedurální návrh, ve kterém jsem žádal, aby okamžitě bylo hlasováno o tom, že bude opakováno jednání ve výboru, formálně řečeno, že tento návrh bude vrácen k novému projednání ve výborech. A také jsem uváděl, že tento můj návrh je zdůvodněn tím, že došlo k výměně obsahu projednávané novely a že usnesení gesčního výboru, které by bylo základem našeho dalšího jednání, je férový, legislativně korektní postup, který se výrazně odlišuje od toho, co tady zatím probíhá. Takto jsem zdůvodnil svůj návrh, zkontrolujte si to ve stenu, trval jsem na okamžitém procedurálním hlasování, po kterém nastala jakási komplikovaná mezihra, a k tomu hlasování nedošlo.

Takže já opakuji, aby dojde-li k jakémukoli hlasování, aby prvním hlasováním bylo hlasování o mém předneseném procedurálním návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já bych jen rád reagoval na slova pana poslance Tlustého, protože jednací řád je tady naprosto jasný. V § 93 se říká, že - v odst. 2 o druhém čtení - o návrhu zákona se koná obecná rozprava, po obecné rozpravě - po obecné rozpravě! - může Sněmovna vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Nelze tedy o tom hlasovat hned, ale až po ukončení rozpravy. Jednací řád v této věci je jasný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Já jsem návrhu pana poslance Tlustého rozuměl tak, že o něm dám hlasovat v souladu s jednacím řádem, ale bohužel obecná rozprava neproběhla a o návrhu na vrácení výboru k novému projednání opravdu jednací řád nepřipouští hlasovat jindy než po skončení rozpravy.

Takže v tuto chvíli si udělejme rekapitulaci, jak jsme na tom. Projednáváme volební body a je tady procedurální návrh pana poslance Krause na to, aby Sněmovna jednala po 21. hodině o návrhu zákona až do vyčerpání rozpravy. (Poslanec Pleva mluví z místa o hlasování.)

Nepokřikujte na mne, pojďte to říci na mikrofon, pane poslanče Plevo, chcete-li něco říci.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, podle jednacího řádu se nesmí hlasovat po 19. nebo 21. hodině o zákonu. To je ale procedurální návrh a já bych chtěl ujasnit, zda procedurální návrh pana kolegy Krause obsahuje také, že se bude také hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Tlustého.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Hlásí se pan předseda klubu ČSSD Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Já se divím, že tak zkušený poslanec, jako je pan Pleva, neví, že pokud se aplikuje takovýto způsob jednání po 19. resp. 21. hodině, tak že se samozřejmě nehlasuje, ale veškeré návrhy, které vzešly z rozpravy, se hlasují v nejbližší následující den. To je uzance, já myslím, že to nám určitě vadit nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Pan poslanec Petr Pleva se hlásí. Vydržte.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím panu předsedovi Krausovi - tady samozřejmě byly nějaké uzance, ale on je svými návrhy ruší. Proto se chci raději dopředu zeptat.

Poslanec Michal Kraus: Já se obávám, že žádné uzance neruším. Na základě žádosti klubu KDU-ČSL jsem modifikoval svůj návrh, takže budeme jednat poté, až klub KDU-ČSL se poradí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. V tuto chvíli je pravý čas, abychom v souladu s jednacím řádem podrobili hlasování návrh pana poslance Krause, který navrhuje, aby jednání Poslanecké sněmovny o zákonu pokračovalo po 21. hodině.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 842. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 163 poslanců, 89 bylo pro, 63 proti, takže tento návrh byl přijat. Budeme tedy jednat po 21. hodině.

 

Nyní doprojednáme bod, který projednat musíme, a to je

 

236.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, jedná se o bod 236. Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 2044 z 9. prosince t. r. zvolila členy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření VZP ČR. Dnes máme na pořadu volbu jejího předsedy.

Ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby tyto návrhy: Josef Janeček - KDU-ČSL, Petr Kott - US-DEU, Josef Kubinyi - ČSSD. Návrhy byly poslány poslaneckým klubům 13. prosince.

Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny se jedná o volbu tajnou. Volba je dvoukolová a volební lístky jsou připraveny.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na předsedu vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nebyly předneseny žádné návrhy, a proto prosím, pane předsedo, s ohledem na to, že nebyly předneseny žádné návrhy, abyste tento bod přerušil a vyhlásil konání tajných voleb.

Navrhuji, aby volební lístky byly vydávány po dobu 15 minut, to je do 19.25 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Čili do 19.25 hodin je možno hlasovat.

Ptám se pana předsedy Zaorálka, ještě než vyhlásím přestávku, zdali chce svolat grémium. (Předseda Zaorálek naznačuje, že nikoli.) Nikoli.

Takže v 21 hodin některý z místopředsedů bude pokračovat v řízení schůze.

 

(Jednání přerušeno v 19.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP