(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas pro jednání klubů vypršel, takže budeme dále pokračovat v projednávání bodu.

Pokud mě paměť neklame, tak jsme se nedostali dále než na úvodní slova pana předsedy a na záplavu vystoupení těch, kteří mají přednost, jakož i na hlasování o procedurálních návrzích. Věřím, že v tuto chvíli se můžeme posunout dále a že mi umožníte, abych přečetl to, co tady je připraveno, to znamená, že na 45. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tento tisk projednal a usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 810/6.

V tuto chvíli je mou povinností se zeptat pana zástupce předkladatelů pana poslance Krákory, zdali hodlá vystoupit. Ano, dávám mu tedy slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jsme opět ve druhém čtení návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, sněmovní tisk č. 810, který jsme před rokem a měsícem předložili se skupinou předkladatelů čítajících více než nadpoloviční většinu všech členů této Sněmovny.

V létě ve třetí čtení před závěrečným hlasováním Sněmovna rozhodla, aby tento návrh zákona byl vrácen zpět od druhého čtení k opakovanému zařazení pozměňovacích návrhů. Časového prostoru, který tímto krokem Sněmovna otevřela, jsme spolu s předkladateli využili k tomu, že jsme návrh zákona ještě vylepšili (veselost poslanců ODS).

Na lavice vám byl rozdán komplexní pozměňovací návrh označený jako komplexní pozměňovací návrh Jaroslava Krákory. Dovolte mi navrhnout, aby Sněmovna rozhodla, že tento komplexní pozměňovací návrh bude vzat za základ dalšího projednávání ve Sněmovně. Zároveň mi dovolte říci, že tento komplexní pozměňovací návrh, který jsem předložil, je kolektivním dílem pracovní skupiny, v níž kromě zástupců předkladatelů s námi spolupracovali odborníci z Ministerstva zdravotnictví a Legislativní rady vlády.

Nyní mi dovolte vás ve stručnosti seznámit s obsahem tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

Nadále chceme do našeho právního řádu zavést nový typ právnické osoby - veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. Jejím posláním by mělo být provozování nemocnice na neziskovém principu, tedy tak, že veškeré příjmy nemocnice musí být použity na její provoz, obnovu a rozvoj. Pokud takto bude nemocnice postupovat, bude požívat zvýhodnění ve formě osvobození od daně z příjmů. Tato výhoda je však na druhé straně vyvážena určitými povinnostmi. Nezisková nemocnice bude muset být řádně personálně, věcně a technicky vybavena pro rozsah péče, kterou bude poskytovat. Požadavky na personální, věcné a technické vybavení těchto nemocnic stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Dodržování těchto požadavků bude každoročně kontrolovat ministerstvo ve spolupráci s komorami. V neziskových nemocnicích by se tedy neměly odehrávat některé spíše varující scény, které se dějí v některých soukromých nemocnicích-obchodních společnostech v důsledku nedostatku personálu. V neziskových nemocnicích bude totiž kromě vybavení kontrolována hlavně kvalita poskytované zdravotní péče, po které tolik volal kolega Janeček.

Pokud tento zákon schválíte, tak Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou parametry kvality, které budou v nemocnicích sledovány. Zejména celkový počet ošetřených pacientů podle jednotlivých diagnóz. Bude se zaznamenávat a povinně na internetu zveřejňovat v anonymizované podobě, v jakém stavu pacienti s jednotlivými diagnózami do nemocnic přišli a v jakém ji opustili, včetně překládání pacientů na jiná pracoviště, nebo případné reoperace. Zřizovatel bude povinen každoročně kontrolovat kvalitu péče. Kontrolu bude provádět i ministerstvo ve spolupráci s komorou.

Vážení kolegové, přijetím tohoto zákona splníme ustanovení článku 31 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP