(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Já mu uděluji slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, slyšel jsem návrh pana kolegy Talíře. Pokud chce projednat ve třetím čtení tento tisk a rozhodnout o elektronickém mýtném, navrhuji, aby bod, který byl zařazen k projednávání na této schůzi a týká se právě tohoto bodu, to znamená otázka projednání zprávy vlády k výběrovému řízení na mýtné, bod číslo 173, byl pevně zařazen ve čtvrtek dopoledne, a to jako třetí pevně zařazený bod, protože první dva body už jsme rozhodli. Žádám, aby o tomto bodu bylo hlasováno předtím, než bude hlasováno o pevném zařazení bodů ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže první tuto zprávu jako třetí pevně zařazený bod ve čtvrtek dopoledne, a po tomto hlasování teprve hlasovat o tom zařazení pana poslance Talíře. Pokud pan poslanec Talíř neprotestuje proti tomu, že bude takto předběhnut tímto bodem pana Filipa, který se týká jeho bodu…

Nyní se hlásí pan Ladislav Urban o slovo, protože je písemně přihlášen, a pak až Jiří Karas. (V sále je trvalý hluk.) Ale prosím o klid, obtížně se tady poslouchá. (Zvoní.)

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji, pane předsedo. Páni ministři, dámy a pánové, dávám návrh na pevné zařazení bodu 88 programu 51. schůze, je to zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, č. 458/2000 Sb., na zítra po pevně zařazených bodech odpoledne.

Krátké zdůvodnění. Přijatý zákon 458/2000 Sb. má problém v oblasti připojovacích poplatků, to jsou paragrafy -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já se omlouvám. Já neslyším, omlouvám se, ani vás. Je to možná dílem hlukem, a pak bych prosil, kdybyste mluvil… Ale opravdu nerozumím. Moc se omlouvám, ale prosím, ještě jednou. (V sále je stále silný hluk.) Týká se to bodu 88 a chcete to zařadit pevně na zítra odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Ladislav Urban: Ano. A odůvodnění - ten zákon v paragrafech 29, 63, 77 a paragrafech 47, 70 a 86 silně diskriminuje odběratele a uplatnění požadavku na úhradu připojovacích poplatků v rozporu se směrnicí Evropského společenství a rovněž tak porušuje Listinu základních práv a svobod. Odebírá také vlastníkům nemovitostí právo na omezení nebo zrušení věcného břemene. Tisk je jako poslanecká iniciativa dlouhodobě oddalován pro projednání v prvním čtení a nahrává tedy situaci, že nepřiměřené zisky dodavatelů a porušovatelů evropských směrnic i naší Listiny práv a svobod budou ke škodě odběratelů a s vědomím nás poslanců přetrvávat i do dalšího volebního období. Proto prosím toto ctihodné shromáždění o pevné zařazení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tam jsou pevně zařazené body v prvním čtení a vy po těch pevně zařazených v prvním čtení chcete zařadit tady toto první čtení, ten bod 88.To je to, co navrhujete, se zdůvodněním, které jste předložil. Děkuji.

Prosím další - Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu 93, je to sněmovní tisk 1023, první čtení, zítra odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane poslanče, zdůvodnění. Bod 93.

 

Poslanec Jiří Karas: Rozumím. Zdůvodnění je, že se domníváme, že se jedná o poměrně závažný problém, který by měl být vyřešen nejpozději po Novém roce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nových bodů do pořadu schůze, a to bodu Návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny - mělo by se to konat veřejnou volbou. A další bod, Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření VZP České republiky. Tato volba by měla být tajná podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Oba body zařadit pevně na dnešní den v 18.30 nejpozději, jinak půl hodiny před skončením jednání Sněmovny. Na toto pevné zařazení bych požadoval i volbu člena Rady ČTK. Měla by se tato volba uskutečnit tajnou volbou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také s těmito volbami jako třetí?

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano. Uskutečnily by se dvoje tajné volby, a to volba předsedy vyšetřovací komise a volba člena Rady ČTK, a potom veřejné, to je změna v orgánech Sněmovny a návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Změna v orgánech Sněmovny a také návrh na nominaci na ověřovatele? (Ano.) Tyto dvě by byly veřejné a začali bychom dnes v 18.30 hodin. To byl návrh předsedy volební komise.

A ještě jednou se hlásí pan ministr Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, tentokrát opravdu s návrhem. Přiznám, že mi ušlo, že existují dva návrhy, které se týkají vyslání zdravotníků do Pákistánu. Jeden je návrh pod bodem 209, o němž předpokládám, že stále je zařazen za třetími čteními na zítřek. (Ano.) Druhý je návrh, kterým Sněmovna bere na vědomí to, že vláda na dobu maximálně 60 dnů ty zdravotníky vyslala. Další je návrh již projednaný ve výborech, návrh, který žádá o prodloužení činnosti tohoto zdravotnického týmu v Pákistánu, který nemáme dosud zařazen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, pane ministře, teď bych si to rád ověřil. Já si myslím, že jsme to zařazovali. Není to zařazeno? (Není.) Pardon.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Každopádně navrhuji zařadit tisk 1215, usnesení Sněmovny k vládnímu návrhu na prodloužení činnosti zdravotnického týmu resortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice, jak jsem již řekl, sněmovní tisk 1215, za body 208 a 209 zítra, ve středu, o nichž předpokládám, že stále platí, že jsou zařazeny hned po třetích čteních.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže za body 208 a 209 ještě zařadit tisk 1215 - zdravotnický tým do Pákistánu. Je to tak? (Ano.)

Prosím ještě pana poslance Víchu.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já navrhuji změnu v naší schůzi - přeřadit bod číslo 71, číslo sněmovního tisku 1194, na zítřek, na středu 14. 12., jako pevně zařazený bod po již pevně zařazených, to znamená, že by to byl v pořadí jakoby devátý bod.

Zdůvodnění. Podle čl. 6 směrnice 2003/35 Evropských společenství měly členské státy uvést svou vnitrostátní úpravu do souladu se směrnicí nejpozději do 25. června letošního roku. Dne 25. července 2005 byla Česká republika informována dopisem místopředsedy Evropské komise o zahájení řízení o porušení smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství v souvislosti s nesplněním povinností včasné transpozice výše uvedené směrnice do českého právního řádu.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP