(13.00 hodin)

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl jen krátce dotknout § 5 tohoto zákona. Podle mne je tento paragraf naprosto nesystémový, protože vyjímá část čerpacích stanic z režimu působnosti stavebního úřadu, z režimu stavebního povolení. Domnívám se, že všechny čerpací stanice pohonných hmot by měly projít stavebním řízením, a to zejména z toho důvodu, že je tam velké nebezpečí požáru, čili musí splňovat složité protipožární předpisy, předpisy o ochraně životního prostředí apod. Domnívám se, že není možné část čerpacích stanic z tohoto režimu vyjímat a ponechat povolování těchto čerpacích stanic pouze na rozhodnutí obce. Domnívám se, že toto je třeba v každém případě napravit. S takovouto vadou není možné, aby tento zákon byl projednán.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana poslance Schlinga, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím.

(V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek nikoliv k detailům toho zákona, k tomu budu mít, předpokládám, příležitost v hospodářském výboru. Tady bych se chtěl jenom zabývat otázkou, zda ten zákon je, či není potřebný. Já se domnívám, jak ostatně někteří napravo očekávají, že ten zákon je potřebný. Vždy, u celé řady zákonů, můžeme diskutovat o tom, jestli je ten zákon potřebný, nebo jestli by jeho obsah nemohl být dostatečně zpracován v několika dalších různých zákonech. Velmi často tyto obě možnosti existují. I v tomto případě jistě existují.

Ale podívejme se na to z hlediska těch, kteří s tím zákonem, bude-li jednou schválen, budou pracovat. Bude právní úprava soustředěná do jednoho zákona výhodná pro státní správu? Nepochybně ano, bude pro ni snazší rozhodování ať o stavebních povoleních, nebo o různých záležitostech spojených s provozováním stanic. Bude výhodná pro toho, kdo chce stavět a provozovat čerpací stanice? Určitě ano, protože i oni velmi jednoduše najdou všechny požadavky, které jsou na tuto činnost kladeny. Ta úprava bude dokonce výhodná i pro distributory pohonných hmot a dokonce i pro výrobce, protože oni všichni v jednom předpisu najdou vše, nebo téměř vše, co potřebují pro řádný výkon své činnosti. Myslím si, že se těžko dá najít někdo, komu by soustředění právní úpravy do jednoho zákona vadilo, snad s výjimkou kolegů z ODS.

Já bych o té věci nemluvil, kdybych s ní neměl určité zkušenosti z minulosti. Tady nejsme v situaci, že by se stala někde jedna izolovaná událost a státní správa nebo konkrétní ministerstvo se snažilo reagovat návrhem zákona. Taková situace se někdy stává a jsou to zpravidla poslanci, kteří se snaží na izolovanou událost reagovat návrhem zákona či novelou zákona.

V tomto případě už několik let život jasně ukazuje, že dokonalejší úprava této oblasti je potřebná. Ministerstvo průmyslu a obchodu se už několik let snaží tuto právní úpravu vpašovat například do zákona č. 361, o provozu na pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy se bránilo s odkazem na to, že jde opravdu o věci, které do toho zákona nepatří. Přitom, jak asi většina z vás ví, v zákoně č. 361 je ustanovení o čerpání pohonných hmot, ale jsou tam asi takové věci, jako že řidič při čerpání pohonných hmot nesmí kouřit a cestující nesmí vystupovat z prostředků hromadné dopravy.

Ale tady se řeší celá řada věcí, které si opravdu speciální úpravu vyžadují, a já jsem rád a děkuji Ministerstvu průmyslu a obchodu, že se konečně k tomuto kroku odhodlalo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Já chápu, že všichni chceme už jít na oběd, nicméně nemohu nereagovat na vystoupení kolegy Schlinga. Prostřednictvím paní předsedající mu doporučuji, aby dříve, než příště začne o nějakém zákoně hovořit tady na mikrofon, si ho přečetl. Ten zákon, jak je předložen, vůbec nekoncentruje všechny požadavky, které je nutné splnit, chceme-li si zařídit čerpací stanici, jak o tom on hovořil. Nadále to všechno zůstává ve speciálních právních předpisech.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se na případná závěrečná slova. Slovo má ministr průmyslu a obchodu, pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych velmi krátce a stručně zareagoval na proběhlou rozpravu.

Já jsem si skoro jist po vystoupení zpravodaje, že on i já máme společný zájem, a to je změnit situaci na trhu s pohonnými hmotami, a to tak, aby výsledkem byl spokojený zákazník, aby výsledkem bylo to, že neexistuje nebo je eliminováno riziko nákupu takzvané pančované pohonné hmoty, tedy benzinu nebo nafty. Každý se na to díváme trochu jinak z hlediska koncepčního přístupu, ale to myslím není v této chvíli zásadní problém. Nejsem si ovšem jist po vystoupení pana poslance Římana, že on má tento zájem společně s námi, protože on říká "nedělejte nic".

Myslím, že když se podíváte na výsledky kontrol, které velmi intenzivně provádí Česká obchodní inspekce, která je institucí spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak zjistíte, že stav v České republice není standardní, není to stav, který by odpovídal standardům vyspělých evropských zemí. Je to situace, která vyžaduje systémové řešení, nikoliv nějaké nahodilé kroky. Já jsem rád, že po intenzivních kontrolách České obchodní inspekce se podařilo eliminovat závažná porušení, pančování benzinu či nafty, eliminovat je na minimum, nicméně ze zjištění vyplývají i závěry, které se právě promítají do návrhu tohoto zákona. Snad je třeba říci, že nejvíce porušení bylo právě na cestě distribuční. Nikoliv u výrobce, nikoliv u konečného spotřebitele, ale právě po cestě, o které tu již debata byla. Nejvíce závažných porušení bylo právě na čerpacích stanicích, které nesplňují technické standardní předpisy a normy. Jsou to právě ty, které stojí někde v polích, jak tady o nich byla debata.

Řešení koncepční, rozdíl mezi mnou a panem zpravodajem, je v tom, že pan zpravodaj říká: více regulace do zákona, více povinností pro stát, více povinností pro dozorové orgány, více sankcí. My říkáme, i po debatách, které jsme vedli se všemi zainteresovanými odborníky a experty v této oblasti, že cestou je tzv. samoregulace, tedy dobrovolná certifikace na cestě výrobce - distributor - prodejce. Je na tom v této oblasti shoda, je na tom shoda jak u velkých, tak u malých, tedy zástupců menších čerpacích stanic. I oni mají zájem na tom, aby trh měl důvěru, mají zájem na tom, aby výsledkem našeho jednání byl spokojený zákazník, který má jistotu, že když si koupí benzin či naftu, tak že ta nafta či benzin jsou v pořádku. To byla motivace pro to, abychom zpracovali návrh tohoto zákona, a proto ho předkládáme.

Já velmi pečlivě poslouchám všechny náměty, které mohou vést k tomu, aby zákon byl skutečně v reálném životě tím, který zajistí spokojeného řidiče, spokojeného zákazníka, a zajistí, že v České republice budou takové standardy, jako jsou obvyklé v nejvyspělejších zemích světa. Z tohoto důvodu jsem připraven velmi úzce spolupracovat s hospodářským výborem Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP