(16.10 hodin)

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Ministerstvo školství plně podporuje rozvoj sportovních gymnázií v systému výchovy sportovně talentované mládeže, který vychází z usnesení vlády č. 718 ze 14. 7. 1999 k zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace. Na podporu rozvoje sportovních gymnázií a gymnázií se sportovní přípravou byl vyhlášek speciální program IX. Tento program je určen na rozvoj pohybového nadání a sportovního talentu žáků ve vybraných kmenových olympijských sportech v uzavřeném systému. Program je vyhlašován s ohledem na § 172 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a v souladu s ustanovením § 163 uvedeného zákona, kdy finanční prostředky lze poskytovat pouze pro školy a školská zařízení, zapsaná ve školském rejstříku. Program rovněž umožňuje srovnávat podmínky přípravy sportovně talentované mládeže středoškolského věku ve všech jejích státem podporovaných formách. Sportovní gymnázia jsou financována v souladu s platnými normativy určenými pro tento typ škol a navíc je celá sportovní příprava saturována formou vícenákladů přímo z MŠMT prostřednictvím uvedeného programu. Objem prostředků na vícenáklady má vzestupnou tendenci a zvýšil se oproti roku 1999, kdy byl ve výši 30 mil. Kč, na 53 mil. Kč předpokládaných pro rok 2006.

Celý systém narozdíl od sportovních tříd je zabezpečován pedagogickými pracovníky v souladu se školskou legislativou, přičemž komplexní řízení, financované zřizovatelské a jiné úkony jsou dle zákona v kompetenci krajských úřadů. Obsahové zaměření činnosti se řídí zásadami MŠMT pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava pro období olympijského cyklu č.j. 10540 z roku 2004 - 50 (?). V současné době je do systému zařazeno celkem 15 sportovních gymnázií, která navštěvuje 1834 žáků, a z nich 203 reprezentuje Českou republiku, a činnost zabezpečuje celkem 133 trenérů v zaměstnaneckém poměru jako pedagogičtí pracovníci. Aktuálně probíhá na Magistrátu města Prahy řízení ve věci žádosti gymnázia Nad štolou o zrušení sportovní přípravy.

V souladu s novým školským zákonem a přechodem středních škol na výuku podle nových rámcových vzdělávacích programů je vytvořena na MŠMT pracovní skupina pro návrh legislativních návrhů umožňujících plnohodnotné zabezpečení činnosti těchto škol. Bude vytvořen samostatný obor gymnázium se sportovní přípravou se speciálním rámcovým vzdělávacím programem, který bude totožný s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, ale bude mít talentové zkoušky, což umožní rozšířit požadovanou dotaci sportovní přípravy na 40 hodin a z vícenákladů MŠMT bude financováno dalších 5 hodin.

Systém sportovních gymnázií je tudíž efektivní a musím říci, že z mých zkušeností při jednání ministrů odpovědných za sport patří mezi systémy, které v Evropské unii patří mezi systémy dobré.

Vážený pane poslanče, nejsem si vědoma žádného kompetenčního sporu mezi mými náměstky, ale pravděpodobně o tom víte víc než já.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně. Pan poslanec už nemá v úmyslu pokračovat, tak ještě požádám o poslední interpelaci pana poslance Ivana Langera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, podle informací v tisku by měla společnosti České aerolinie /ČSA/ za prvních sedm měsíců t. r. hrozit ztráta skoro půl miliardy korun. Údajně tato ztráta je způsobena drahou ropou, leteckými katastrofami a terorismem. Nicméně podle některých informací z médií se na této ztrátě z velké míry podílí nákup drahých služeb od poradenských firem a média tvrdí, že prakticky za každým běžným rozhodnutím firmy stojí poradenská firma.

Přiznám se, že neumím posoudit, nakolik jsou to informace relevantní, nakolik jsou to spekulace, nakolik je to kampaň, která má očernit management Českých aerolinií a jeho prezidenta. V každém případě si myslím, že máte příležitost - a to je důvod mé interpelace - tyto pochybnosti, tyto spekulace objasnit. Proto si vám dovoluji položit následující tři otázky: Za prvé. Je tedy pravdou to, co tvrdí média, že si management ČSA najímá na běžná rozhodnutí konzultační firmy? Za druhé. Kolik finančních prostředků ČSA vynakládají na služby poradenských firem, a to jakých firem a za co se tedy platí? A za třetí, a to je myslím nejdůležitější - objektivizovat míru podílu konzultačních firem na oné ztrátě, tedy jakou roli hrají tyto náklady na poradenské firmy na letošních ztrátách ČSA,

Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Prosím pana ministra Sobotku, aby odpověděl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, z pozice ministra financí se mohu vyjádřit pouze k těm aspektům hospodaření společnosti ČSA, které jsou státu dostupné z pozice akcionáře, resp. z pozice Fondu národního majetku České republiky a České konsolidační agentury, jež jsou přímými akcionáři ČSA. Tyto informace v zásadě korespondují s informacemi veřejně dostupnými, jelikož se jedná především o zveřejňované výroční zprávy, účetní závěrky a informace z valné hromady. Přirozeně jsem informován o problémech odvětví letecké přepravy jako celku i o specifických negativních vlivech dopadajících na akciovou společnost České aerolinie, které se pohybují ve stejném prostředí jako jiné evropské aerolinky.

Vážným problémem silně ovlivňujícím celé odvětví letecké přepravy jsou zejména rychle rostoucí ceny ropy. Růst v takovémto rozsahu nebyl predikován v době, kdy se připravoval plán hospodaření ČSA pro rok 2005, a přirozeně rostou také ceny ropných derivátů. Jestliže průměrná cena leteckého petroleje v roce 2003 byla 283 dolarů na tunu, tak průměrná cena v roce 2005 dosahuje cca 588 dolarů na tunu, tzn. došlo zde během dvou let k nárůstu o více než 100 %. Tato skutečnost znamená podle organizace sdružující letecké přepravce IATA ztrátovost celého odvětví ve výši minimálně 7,4 mld. dolarů. Do nákladů ČSA potom tato skutečnost meziročně dopadá více než 1,8 mld. korun, čili cca o 2 mld. Kč se zvýšily náklady této společnosti v souvislosti s růstem cen pohonných hmot, o více než 100 % za necelé dva roky. Podíl nákladů na letecké pohonné hmoty na celkových nákladech se zvýšil z 12 % v roce 2003 na 22 % očekávaných v roce 2005. To znamená, že výrazně narostla ta složka nákladů, kterou společnost svým rozhodováním a svým postupem nemůže ovlivnit, tyto náklady jsou dány vývojem na světových trzích.

Na ČSA dále kromě růstu cen pohonných hmot a ostré konkurence zejména nově vznikajících low cost společností v roce 2005 negativně působí ještě některé další objektivní skutečnosti, způsobené např. teroristickými útoky v některých významných turistických destinacích, přírodními katastrofami, ke kterým v letošním roce došlo v několika oblastech na světě, ale také zostřující se boj jednotlivých leteckých aliancí a také určitě problémy, které se týkají té letecké aliance, jejímž členem jsou ČSA již velmi dlouhou dobu a kdy část společností, které se zúčastňují na této alianci, se dostaly do bankrotu a dochází k určitému rozvolňování vazeb v této letecké alianci. Z informací, které jsou mi jako ministrovi financí dostupné, lze konstatovat, že společnost ČSA i její statutární orgány, včetně dozorčí rady, kde zasedají zástupci státních institucí, se snaží minimalizovat negativní ekonomické důsledky pro společnost i pro její akcionáře.

Pokud jde o náklady spojené s transformací společnosti, chtěl bych říci, že transformace společnosti a potřebné reformy byly schváleny valnou hromadou, časové milníky a jednotlivé etapy naplánované transformace jsou dodržovány a přínosy hlavních strategických projektů, které jsou realizovány v rámci této transformace, přinášejí oproti očekávání již v letošním roce navíc několik set milionů korun v rámci zvýšených tržeb Českých aerolinií.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP