(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahajuji přerušený bod číslo 45. Také konstatuji, že ve sloučené obecné rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli podrobit hlasování, a přistoupíme k návrhům na přikázání.

 

Organizační výbor i zde navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 512 a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 512 z přítomných 89 pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Končím přerušený bod číslo 45.

 

Podle schváleného programu schůze se nyní budeme zabývat bodem číslo

 

99.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 933/ - druhé čtení 

 

Návrh by měl uvést podle původní dohody pan poslanec Josef Janeček, ale toho tady nevidím, tak jestli někdo z přítomných představitelů klubu KDU-ČSL mi sdělí, jestli pan poslanec Janeček nebo pan poslanec Hanuš jako navrhovatelé jsou přítomni. Počkáme. (Čeká se na příchod poslance Janečka.) Mám zprávu, signál, že už předkladatelé běží do sněmovny. Věřím tomu, že přijdou včas.

Já bych ještě řekl základní věci a to je, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (Poslanec Janeček vchází do jednacího sálu.) Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví předložil záznam z jednání, který vám byl rozdán jako sněmovní tisk 933/z. Než se ujme pan poslanec Josef Janeček slova, požádal bych pana poslance Petra Tluchoře, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

A nyní zástupce navrhovatelů pan poslanec Josef Janeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, tato norma, o které jsem hovořil už v prvním čtení, je zvláštní tím, že se snaží vyřešit situaci, která je v našem právním státě trošku neobvyklá. Novelou zákoníku práce, kdy se zakázalo převádět dovolenou a proplácet dovolenou v dalších letech, se dostaly některé skupiny osob, a především ženy na mateřské dovolené, do situace, že zaměstnavatel jim nedovolil přerušit tuto dovolenou, a tím pádem znemožnil proplacení a využití řádné dovolené, která jim vznikla z pracovního poměru. Je to věc, která si myslím, že je nikoliv protiprávní, bohužel, ale je velmi velmi neetická. Dokumentuje situaci v naší společnosti, která je protirodinná a která je k ženám a dětem nepřátelská. Nedokážu si představit, aby v civilizovaném světě zaměstnavatel využil nebo zneužil právní situace, která mu umožňuje, aby v tom okamžiku právně oslabený člověk, jakým žena na mateřské dovolené v této situaci byla, se nedomohl již vzniklého nároku.

Proto tento návrh zákona ukládá zaměstnavatelům, kterým takto neoprávněně, i když podotýkám v souladu se zákonem, vznikl zisk, neboť nemuseli dostát své povinnosti proplatit nárok na řádně vzniklou dovolenou, aby tak své povinnosti dostáli. Já bych vás proto prosil o podporu tohoto návrhu zákona a o propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji zástupci navrhovatelů. A nyní žádám pana poslance Petra Tluchoře, aby nám přednesl svoji zpravodajskou zprávu z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (Poslanec Tluchoř není přítomen.) Vidím, že většinu poslanců potěšil a zároveň překvapil rychlý průběh tří bodů ve sloučené rozpravě k insolvenci.

Jestli chce paní poslankyně Alena Páralová přednést zprávu místo zpravodaje, klidně, protože jde o zprávu z výboru a kolegyně Páralová jistě jako místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví může přednést zpravodajskou zprávu o jednání ve výboru. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já omlouvám svého kolegu, který uslyšel ve své kanceláři… (Poslanec Tluchoř vbíhá do jednacího sálu.) Už je tady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Mohla jste to přednést, paní místopředsedkyně. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se své povinnosti.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji pěkně. Pane předsedající, dámy a pánové, já se velmi omlouvám za pozdní příchod a za svůj dech. (Poslanec Tluchoř je velmi udýchaný a téměř nemůže mluvit.)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se na své schůzi dne 7. září věnoval návrhu zákona pana poslance Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů, zpravodajské zprávě a po rozpravě nepřijal žádné usnesení. (Smích a potlesk v sále v reakci na udýchanost vystupujícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vidím, že skutečně dokázal velmi rychle doběhnout do sněmovny.

A já otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa k tomuto tisku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy, protože i tady jsem bez jakékoliv písemné přihlášky do rozpravy. Pokud ani tady tomu tak není, ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane navrhovateli, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Dobře, končím druhé čtení tohoto návrhu s tím, že nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat nyní nebo na začátku třetích čtení. Končím bod číslo 99. Děkuji zástupci předkladatelů, děkuji zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

100.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 934/ - druhé čtení

 

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu předložil záznam z jednání, který vám byl rozdán jako sněmovní tisk 934/z. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali své místo paní poslankyně Kateřina Konečná a zpravodaj výboru pan poslanec Petr Pleva. Zároveň žádám zástupce předkladatelů paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby se ujala slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP