(18.40 hodin)
(pokračuje Kochan)

V první řadě si myslím, že zlepší informovanost mezi pacienty, mezi našimi spoluobčany. V druhé řadě si ovšem myslím, že rovněž dojde, a to nepřímo, ke zlepšení zdravotní péče v nemocničních zařízeních.

Chtěl bych upozornit, určitě jste se tomu věnovali, chtěl bych upozornit na jednu věc, že v důvodové zprávě se uvádí, že návrh předpokládá, že zveřejněné informace mají charakter statistických dat, takže se nebude jednat o osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Domnívám se, že zákon podpoříte do druhého čtení. Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jozefu Kochanovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu proto končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Táži se, má-li někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 373 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 136 poslanců, 83 pro, nikdo proti, tento návrh byl tedy přijat.

 

Děkuji panu poslanci Jozefu Kubinyimu i panu poslanci Jozefu Kochanovi a končím projednávání této předlohy v prvním čtení.

 

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme vyřadili, přeřadili další tři body na zítřek, zbývá nám k projednání jediný bod a tím je bod číslo

 

114.
Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 982/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tisk uvedl pan poslance Josef Janeček jako zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, paní poslankyně, páni poslanci, tento zákon klade důraz a klade si za cíl podívat se na dva zásadní okruhy problémů. Prvním okruhem problémů je zajistit stabilitu celého zdravotnického systému, protože jak jistě všichni víme, podle zákona mají pojišťovny hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. To bohužel není dodržováno. Proto tento zákon upravuje podmínky předkládání a schvalování rozpočtů zdravotních pojišťoven tak, aby byla naplněna ona prvotní myšlenka, aby tyto plány byly schvalovány v souladu se schvalováním státního rozpočtu. Druhý okruh problémů volně navazuje na to, co zde řekl pan kolega Kubinyi. Navazuje na to, že jedním z velmi důležitých a velkých problémů je nedostatek informovanosti pacientů a nedostatek kontroly kvality.

Já bych z tohoto místa strašně ocenil předsedu odborné onkologické společnosti, který jako jeden z mála lékařů, jeden z mála odborných reprezentantů byl ochoten veřejně sdělit, že pacienti v naší republice mají velmi různou naději na přežití, a to podle toho, v jakém zdravotnickém zařízení jsou léčeni. Měl odvahu říci, že by bylo velmi nezbytné, aby zdravotnická zařízení procházela akreditacemi a aby se nestávalo, že onkologický pacient je léčen velmi draze a velmi špatně. Aby se nestávalo, že pacienti se domnívají na základě v podstatě reklamních triků, že zdravotnické zařízení je vynikající, a přitom jde o zdravotnické zařízení, které není schopno projít akreditací.

Čili tento návrh ukládá zdravotním pojišťovnám, aby zohledňovaly akreditace, aby zohledňovaly ve svých plánech kontrolu kvality, a také ukládá zdravotnickým zařízením, aby spolupracovala při kontrole spokojenosti pacientů. Medicína totiž, jak víme, není jenom technický obor. Je to obor, kde je velmi důležitá komunikace, kde je velmi důležité lidské klima, a my se často setkáváme se stížnostmi pacientů právě na chování personálu, na neurvalé jednání, na prostředí, které není důstojné člověka. Proto se zde ukládá povinnost zdravotnickým zařízením spolupracovat při tom, aby se zjišťovalo, jak jsou pacienti spokojeni. Já jsem tu v některém z těch předchozích výstupů upozorňoval na zveřejněné práce, které upozorňují na to, že kolikrát v našich nemocnicích pacienti trpí nikoli proto, že by neměli drahé léky, že by neměli ta nejdražší antibiotika, ale trpí proto, že je špatný pitný režim, že selhává úplně to nejzákladnější, co by mělo patřit do pečovatelské péče. Bohužel to není, a tento zákon to ukládá.

Děkuji za pozornost a prosím o propuštění do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo. Snaha předkladatelů ušetřit finanční prostředky a efektivněji hospodařit je v tomto návrhu zcela evidentní. Avšak návrh, aby péče byla poskytována ekonomicky nejméně náročným způsobem s ohledem na celkový zdravotní stav pojištěnce, se však může jevit jako nehumánní u nevyléčitelně nemocných pacientů.

Zdravotní pojišťovny nekontrolují využívání a poskytování zdravotní péče v objemu a kvalitě, a zvláště ukazatel kvality je jako měřítko trošku iluzorní. Měřítka kvality a její posuzování nebyla zatím v medicíně stanovena. Pojišťovnám stanovení těchto ukazatelů nepřísluší. Revizní lékaři nemohou posuzovat odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků. Návrh též předpokládá, že součástí výroční zprávy pojišťovny má být informace o plnění ukazatelů kvality a hrazení zdravotní péče. Ukazatele kvality však též nejsou stanoveny. Není též možné a akceptovatelné, aby návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrka a výroční zpráva byly zdravotními pojišťovnami předkládány přímo Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V případě dostupnosti zdravotní péče není dostupnost přesně definována.

Proto doporučuji návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krákorovi za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. Jako první se hlásí předkladatel Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, mně je líto té poslední věty ve zprávě pana zpravodaje, protože pokud by si přečetl ten návrh zákona tak, jak je předložen, tak by si povšiml, že tím cílem je něco zcela jiného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP