(12.10 hodin)

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, chci uvést konkrétní příklad tohoto řešení a ekonomiku evidence i čipování, která má velmi zajímavé výsledky, v Českých Budějovicích. Mrzí mě, že úspěch své činnosti zde nemůže předkládat vedoucí odboru ochrany životního prostředí pan Ing. Mika, který může doložit ziskovost, a tedy ne prodělečnost městského rozpočtu po zavedení čipování s pobídkou slev na poplatcích, a to zatím pouze dobrovolnou formou. Roční příjem stotisícového města se zde zvýšil o více než 1,5 mil. Kč při jednorázovém výdaji při zavedení systému ve výši 39 tis. Kč a ročních výdajích na 150 tis. Kč pro slevy na poplatcích jako bonus těm, kteří svého psa očipovali. Dnes je v Českých Budějovicích očipován každý čtvrtý pes, jeho majitel je dohledatelný během maximálně jedné minuty od přečtení čipu, a to přímo v terénu. Výsledkem je zde i daleko větší zodpovědnost majitelů psů, i když i v Českých Budějovicích tak jako ve všech městech mají stále problém s odklízením exkrementů.

Narážím na argument odpůrců zákona, kteří se obávají dalšího rozšíření agendy a prodražení této agendy na obcích. Výsledek je opačný. V situaci, kdy by byla vedena pouze místní evidence, pak už vůbec o žádnou další práci navíc pro města nejde. Myslím si, že tím jasně odpovídám na dopis Svazu měst a obcí, který všichni poslanci dostali a kde se právě města a obce obávají prodražení. Myslím si, že je to díky tomu, že nemají ještě všechny dostatečné informace.

Možná se ptáte, k čemu tedy zákon, když to jinde funguje dobrovolně. Ano, protože jinde to naopak nefunguje. Například se ukázalo, že vyhláška města Plzně se hodně zkomplikovala právě nevhodně formulovanou povinností čipování. Námi formulovaný zákon by dal jednoznačně městům legislativní oporu pro schvalování následných vyhlášek.

Poslední námitkou, která zůstává, je další povinnost a finanční zátěž pro občana. Upozorňuji tedy, že usnesením zemědělského výboru zbavíme této povinnosti vlastníky psů starších sedmi let. Ano, tato povinnost čipování tedy zůstane pro vlastníky psů mladších sedmi let, kteří mají před sebou ještě delší životní perspektivu, rozhodně delší sedmi let a více, podle různých plemen. Investice do čipu je asi 450 Kč. Obec přitom může nabídnout kompenzaci, jak jsem uvedla v případě Českých Budějovic, čili občan by rozhodně nemusel ani touto věcí být nadbytečně zatížen. Majitel by tedy neměl prodělat, a obci se tento vklad vrátí v dalších letech. Tuto bilanci jasně potvrzuje zkušenost Českých Budějovic.

Já se tedy ptám všech těch odpůrců, kteří to považují pouze za další ukládání povinností: jaká další zátěž, jaké další povinnosti? Ano, je to další povinnost pro ty, kteří se zatím této povinnosti vyhýbali, kteří nemají psa označeného, kteří za svého psa neplatí žádné poplatky. Očipovaný pes by totiž již nebyl anonymní, žádný vlastník by již nebyl anonymní a nemohl by se vyhnout své zodpovědnosti. Kritikové této předlohy by si měli uvědomit, že pouze takto plošně pojatý a postihující zákon může zachytit nezodpovědné vlastníky, kteří neplatí nebo se řádně o svého psa nestarají. Navíc díky rychlé identifikaci je možné při případném napadení a pokousání směřovat zdravotní pomoc správným směrem a v neposlední řadě jasně definovat zodpovědnost při vymáhání škody způsobené psem. Očipování psa je to minimum, co může společnost od majitele vyžadovat. Je samozřejmé, že každý pes si zaslouží základní výcvik a péči, ale to není předmětem tohoto zákona. Do jisté míry to upravuje zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat jménem nadšených pejskařů, ale také ostatních, nevlastníků psů, abyste se nebáli, že to, co zvládají poctiví vlastníci již dnes, nemohou zvládnout všichni. Apeluji na to, protože výbor pro veřejnou správu a životní prostředí navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. Já vás tedy prosím, abyste propustili návrh tohoto zákona a možnost projednat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Michaele Šojdrové. Nyní žádám zpravodaje zemědělského výboru Pavla Kováčika, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu. Poté se zpravodajské zprávy ujme paní poslankyně Marta Bayerová, která je zpravodajkou výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 52. schůze konané 7. září 2005, který k návrhu poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 674, na základě usnesení Poslanecké sněmovny znovu projednal tento tisk a po úvodním slově poslance Oldřicha Němce, zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 674, schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu,

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny,

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu na schůzi zemědělského výboru.

Tolik, pane místopředsedo, k usnesení zemědělského výboru. Ještě avizuji, že navrhnu na začátku rozpravy, abychom rozhodli hlasováním, že nadále tuto materii budeme projednávat ve znění komplexního pozměňovacího návrhu zemědělského výboru. Pokud jsem si špatně všiml a už to zaznělo v úvodním slově paní předkladatelky, tak se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní vystoupí zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Marta Bayerová. Poté otevřu rozpravu.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením č. 299 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 52. schůze konané 22. září.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po odůvodnění poslance Tomáše Hasila, po zpravodajské správě poslankyně Marty Bayerové a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně projednávaný sněmovní tisk 674 zamítnout,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní zpravodaj a potom eviduji přihlášku pana poslance Miroslava Beneše.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, navrhuji, abychom nadále projednávali tento tisk ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu zemědělského výboru, který máme všichni k dispozici pod číslem 674/3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Důležité to je zejména pro podrobnou rozpravu. Nyní pan poslanec Miroslav Beneš v obecné rozpravě.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Dámy a pánové, paní předkladatelka tady hovořila o zkušenosti z Českých Budějovic. Dovolte, aby k té zkušenosti z Českých Budějovic dodal něco podle mě docela zásadního.

Za prvé, zavádělo se to, když jsem primátoroval, a upozorňoval jsem na nedostatky toho systému. Nedostatek číslo 1 - povinné čipování znamená určité zvýhodnění čipovacích firem. Nedostatek číslo 2 - nezodpovědní nikdy nečipovali, ač to byla povinnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP