(18.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana poslance Karla Šplíchala. Karel Šplíchal jako zpravodaj by měl také uvést tuto smlouvu. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom zdůraznil, že předkládaná smlouva má poskytnout vlastně právní základ pro zintenzivnění vlastní spolupráce v této oblasti se Švýcarskou konfederací, a proto bych navrhl přikázání k projednání do výboru pro obranu a bezpečnost a do zahraničního výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční. Těmto dvěma přikázat. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí k této úmluvě. Zdá se mi, že nikdo, to znamená, že obecnou rozpravu ukončím.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. První je výbor zahraniční.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tuto smlouvu výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 90 poslanců pro 77, proti nikdo. Přikázali jsme tento návrh zahraničnímu výboru.

 

Druhý návrh byl přikázat výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání této úmluvy výboru pro obranu a bezpečnost, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 90 poslanců pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tuto smlouvu jsme přikázali výboru pro obranu a bezpečnost.

 

To je vše. Myslím, že mohu poděkovat panu ministrovi a tento bod ukončit.

 

Zahajuji projednávání bodu, kterým je

 

164.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi
a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950
/sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení

 

Pane ministře, já vás prosím, abyste tuto úmluvu uvedl.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh na vypovězení Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a jejího závěrečného protokolu je předkládán v souvislosti s vládou předkládaným návrhem zákona o regulaci prostituce, který vyžaduje zavedení evidence, registrace a speciálního dozoru a některých dalších opatření, jež jsou s úmluvou v přímém rozporu. Úmluva totiž zavázala smluvní státy ke změně či zrušení každého platného zákona, nařízení nebo administrativního postupu, resp. k nepřijetí takové právní úpravy, podle níž všechny osoby, které provozují prostituci, jsou nuceny podrobit se speciální registraci nebo podléhají speciálnímu dozoru nebo ohlašovací povinnosti.

Přestože i nadále je třeba prostituci považovat za jev ze společenského, mravního, lidského i zdravotního hlediska nežádoucí, který je nezbytné potlačovat, lze konstatovat, že pokusy o její absolutní vymýcení jsou dosud neúspěšné. Vláda České republiky se proto za účelem minimalizování doprovodných rizik, což je například organizovaný zločin, nedobrovolná prostituce a zdravotní ohrožení, rozhodla přistoupit k regulaci prostituce a svým usnesením číslo 940 ze dne 20. července 2005 schválila návrh zákona o regulaci prostituce a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci prostituce. Přijetím navrhovaného zákona o regulaci prostituce nebo jakéhokoliv jiného zákona, jehož cílem by bylo regulovat prostituci, resp. vést evidenci osob, které se prostitucí zabývají, by Česká republika porušila závazky vyplývající z této úmluvy. Z tohoto důvodu se navrhuje vypovězení úmluvy, přičemž nabytí účinnosti výpovědi úmluvy musí předcházet účinnosti zákona a jeho aplikaci.

Úmluva samotná možnost vypovězení předvídá ve svém článku 25. Výpovědní lhůta je jeden rok. Zároveň s úmluvou je třeba vypovědět její závěrečný protokol, který má ve vztahu k úmluvě formálně samostatné postavení.

Vypovězení úmluvy není v rozporu s vnitrostátním právním řádem, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jiných mezinárodních smluv, jimiž je vázána. Výpověď se nedotýká závazků z členství České republiky v Evropské unii, neboť řada členských států EU není smluvní stranou úmluvy. Výpověď si také nevyžádá žádné výdaje ze státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane ministře, a nyní poprosím pana poslance Karla Šplíchala, který je i zde zpravodajem. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vysvětlil podstatu návrhu a já bych jenom chtěl připomenout, že pokud bychom přijali navrhovaný zákon o regulaci prostituce, tak by Česká republika porušila některé závazky vyplývající z úmluvy. Chtěl bych vás proto požádat, abychom společně úmluvu zrušili, a tím také, abychom propustili tento návrh do druhého čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám sérii přihlášek. První je pan ministr Cyril Svoboda, pak poslanec Karas, paní poslankyně Rujbrová a možná, že se ještě přihlásí někdo další. První pan ministr Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já jsem měl s podporou tohoto návrhu od samého počátku velké potíže a také víte, že jsem se k tomu vyjádřil veřejně, že tento postup vůbec nepovažuji za správný. Pokusím se říci základní argumenty, proč si myslím, že tato cesta je cestou, která je špatná.

Prostituce je v obecném slova smyslu vždy spojena s organizovaným zločinem, s drogami, šířením nakažlivých chorob a samozřejmě jde i o mravní narušení výchovy, především mládeže. Z tohoto důvodu považuji za těžko přijatelné, aby stát převzal spoluodpovědnost za tento typ aktivity. Ptejme se, kdo nám vadí víc. Vadí nám ti, co organizují tuto prostituci, nebo prostitutky, které tuto činnost provádějí? Moje odpověď je, že nám vadí obojí a obojí nám vadí, přičemž ještě více vadí ti, kteří tuto činnost organizují, tedy kuplířství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP