(18.00 hodin)

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, tento Protokol č. 14 je mimořádně důležitý. Rada Evropy má mezi svými orgány soud pro lidská práva. Tento soud pro lidská práva je důležitou institucí pro všech 46 členských států Rady Evropy a každý občan se může dovolat ochrany práva právě u tohoto soudu. Tento soud může uložit finanční náhradu jako satisfakci, pokud ten či onen žalobce či stěžovatel uspěje u tohoto soudu se svojí žalobou.

Jeden z důvodů, proč se podávají žaloby k tomuto soudu, je délka řízení, že u národních soudů se řízení nekonečně vlečou. To je jeden z důvodů, a troufnu si říci, že nejčastější důvod k podání stížnosti, resp. žaloby k tomuto Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Proto tento protokol, aby vyvážil obě hodnoty, totiž aby zajistil ještě fungování, rozhodování moci soudní ze závislosti soudců a na druhé straně umožnil větší flexibilitu v rozhodování, pro toto byl připraven onen Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Co je podstatou tohoto protokolu? Podstatou je, že u nepřijatelných žádostí může rozhodovat menší počet soudců, popř. samosoudce, a že i počet soudců senátů se snižuje. Je proto možné rozdělit tuto práci mezi všechny soudce a hlavně je možné oprostit Evropský soud pro lidská práva od balastu, od kverulantských žádostí, od žádostí nebo žalob, které nemají opodstatnění.

Právě proto si dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu, o postoupení do druhého čtení a nakonec o ukončení ratifikačního procesu s úspěchem. Uděláme dobré dílo i pro naše občany, protože řízení u Evropského soudu pro lidská práva se nepotáhnou tak dlouho jako dnes. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo. A nyní by se měl ujmout zpravodajství pan poslanec Jiří Karas. Prosím.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená vládo, dámy a pánové. Jsem zpravodajem tisku 1054 vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Vzhledem k tomu, že obsah tohoto vládního návrhu považuji za nesmírně důležitý, dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby postoupila tento vládní návrh do druhého čtení a přikázala jej k projednání zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za stručné uvedení zpravodajem a otevírám obecnou rozpravu, do které písemné přihlášky nemám. Hlásí se do ní pan poslanec Václav Exner. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové. Štrasburský Evropský soud pro lidská práva je zahlcen stížnostmi a ztrácí funkčnost a něco se s tím musí udělat. Protokol č. 14 je pokusem aspoň zmírnit tuto situaci tzv. racionalizací práce soudu.

Po seznámení s prací soudu přímo ve Štrasburku a jako člen podvýboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro projednávání kandidátů na soudce soudu doporučuji souhlasit s ratifikací Protokolu č. 14. Přestože zavedení samosoudců vyvolává nebezpečí subjektivního rozhodnutí o přípustnosti individuální stížnosti, neboť i soudci jsou lidé - viz také námitky prezidenta republiky v příloze předkládací zprávy - zdá se mi rozhodující zvládnutí rozhodování v aspoň trochu přijatelném čase.

Role zpravodajů jako úředníků, kteří připraví podklady, může v této věci pomoci. Rada Evropy rovněž ustavila tzv. radu moudrých, kteří mají připravit zásadnější návrhy na úpravu řízení před Evropských soudem pro lidská práva, protože je zřejmé, že Protokol č. 14 může věci pomoci, ale problém zásadně neřeší.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Má někdo připravený jiný komentář nebo návrh? Vidím, že ne, můžeme tedy obecnou rozpravu ukončit.

Ptám se, jestli pan ministr chce ještě reagovat nebo něco sdělit. Nechce. Pan poslanec Jiří Karas? Také ne.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhl jsem přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan poslanec Václav Exner pravděpodobně navrhne přikázat návrh ještě ústavněprávnímu výboru. (Poslanec Václav Exner souhlasí.) Dobře, dorozuměli jsme si, takže budeme ještě hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru. Jde tedy o přikázání těmto dvěma výborům, přikázat návrh jiným výborům už nechceme, dobře. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento tisk zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 317, přítomno 88 poslanců, pro hlasovalo 72, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Přikázali jsme tedy sněmovní tisk 1054 zahraničnímu výboru.

 

A nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento tisk ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto přikázání, může se tak projevit nyní.

Hlasování má pořadové číslo 318, přítomno 89 poslanců, pro hlasovalo 66, proti 2. Návrh byl přijat. Přikázali jsme projednat Protokol č. 14 i výboru ústavněprávnímu.

 

To je vše. Děkuji předkladatelům a končím projednávání bodu č. 162.

 

Nyní nás čeká bod

 

163.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
/sněmovní tisk 1026/ - prvé čtení

 

Je zde pan ministr vnitra František Bublan, tomu patří tedy tato smlouva, a já ho proto prosím, aby nejdříve tuto smlouvu uvedl.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, předkládaná Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti má za cíl poskytnout právní základ pro zintenzivnění spolupráce při potírání nadnárodní kriminality mezi bezpečnostními sbory České republiky a Švýcarské konfederace. Smlouvu lze považovat za standardní smluvní úpravu policejní spolupráce s nesousedním státem.

Smlouva vyjmenovává druhy trestné činnosti, při jejímž potírání budou zejména policejní a celní orgány spolupracovat, přičemž pozornost je soustředěna na prevenci a potírání nejzávažnějších forem trestné činnosti, jako je organizovaný zločin, terorismus, nedovolený obchod s drogami, praní špinavých peněz, obchodování s lidmi apod. Smlouva zároveň vyjmenovává základní formy, ve kterých bude spolupráce realizována. Vedle výměny informací, spolupráce při pátrání po osobách a věcech nebo spolupráce při realizaci opatření při zajišťování ochrany svědků smlouva zahrnuje i spolupráci v oblasti vzdělávání, výměny zkušeností z policejní praxe a kriminalistických poznatků. Smlouva také počítá s vysíláním styčných důstojníků, kteří působí na území druhé smluvní strany a vykonávají podpůrnou a poradenskou činnost. Je uzavírána na dobu neurčitou, je v souladu s českým právním řádem, obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, závazky převzatými z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP