(17.30 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Také bych chtěl říci, že dnem 1. října 2005 vstoupila dohoda v platnost pro Evropské společenství, které v letošním roce k dohodě přistoupilo. V září byla tato dohoda projednána a doporučena k přistoupení na schůzi Senátu Parlamentu České republiky.

Dále tady byl dotaz na zabezpečení provádění dohody. To je kryto z povinných příspěvků smluvních stran, finanční podpory Programu OSN pro životní prostředí a dobrovolných příspěvků. Příspěvky za Českou republiku, jejichž výše se bude pohybovat na úrovni asi 5000 dolarů, budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí z prostředků vyčleněných na příspěvky mezinárodním organizacím.

Opatření požadovaná v akčním plánu dohody a závazky vyplývající České republice jako smluvní straně jsou v souladu s ústavním pořádkem a platným právním řádem České republiky a nejsou v rozporu se současnou platnou legislativou, která se vztahuje k ochraně přírody a myslivosti.

Tolik na dotazy, které zazněly v minulém projednávání. Jsem přesvědčen, že nyní můžeme to projednávání v prvním čtení dokončit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, můžeme pokračovat v rozpravě panem poslancem Koníčkem, který je řádně písemně přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, při minulém projednávání jsem vznesl dotaz na různé počty druhů v anglické a české verzi předkládané dohody. To pan ministr v novém návrhu ozřejmil předložením dvou dodatků, jejichž existenci před námi při prvním projednávání vůbec nezmínil. Všimněte si, že jsem úmyslně nepoužil silnějšího slova zatajil.

Co se týče počtu druhů ptáků, kterých se dohoda týká, je vše vysvětleno. Problém ale je se samotným textem, protože jak sám pan ministr zmínil, v jednom z dodatků se mění i vlastní text dohody ve čtyřech odstavcích a v textu, který šel původně do Parlamentu, tyto změny nejsou zapracovány. Senát už tuto neúplnou verzi 6. října odsouhlasil k ratifikaci. Co to znamená z hlediska ratifikace, když obě komory schválí rozdílný text, nechám na posouzení panu ministrovi. Ptám se ale, proč byl do Parlamentu předložen text akčního plánu bez zapracovaných změn a proč je v předkládaných českých překladech spousta údajů o hnízdištích, zimovištích a síle populace odlišných od anglické verze. Jenom v poslední verzi tabulky I jsem jich napočítal osm.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji za tento příspěvek. Stále ještě je prostor vystoupit v rozpravě. Prosím, pan poslanec Nájemník, zpravodaj tohoto tisku, se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, jestli bude potřeba, mám čerstvé informace týkající se té záležitosti, na kterou se ptal pan kolega Vávra. Jinak chci říci svoji zpravodajskou zprávu.

Hned zpočátku říkám, že budu pro. I když tam jsou třeba nějaké nesrovnalosti, tak myslím, že bychom měli podpořit tento materiál. Myslím si, že místa, která jsou potřeba k migraci, jakož i migrace ptáků sama patří ke světovému kulturnímu dědictví. Neměli bychom se lišit od ostatních států, zejména těch kulturních, které už tuto dohodu jednak podepsaly a jednak ji velmi ctí. Zajímavé u této skutečnosti je to, že je to velmi dobře sledovatelné, protože ptáci samozřejmě migrují někdy i po miliony let a jsou tam určité věci, které jsou velmi manifestantní a velice dobře sledovatelné. Možná se vám to třeba nezdá, ale je to záležitost, která do značné míry ovlivňuje názor na naši republiku.

K otázce pana Vávry se vyjádřím v závěrečném slově.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo další do rozpravy? Nevidím nikoho. Ale ještě vidím pana poslance Vymětala - ke stěhovavým ptákům.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Já si velmi dobře, dámy a pánové, uvědomuji nebezpečí ptačí chřipky, proto zejména mě ptáci zajímají.

Chtěl bych říci, že tady pan kolega Koníček namítl vážné rozpory, které jsou v předloženém materiálu. Namítl, že v současné době hrozí, že bude rozporné stanovisko Senátu, který už projednal tento text, se Sněmovnou, a vyzval pana ministra, aby vyjasnil tyto otázky, které jsou v rozporu, a jak si představuje, že je možné přijmout rozporná stanoviska obou komor. A protože pan ministr na to neodpověděl, tak v tomto okamžiku dávám návrh na přerušení a odročení projednávání tohoto bodu do doby, než ministr předložené rozpory vyjasní. Děkuji za pozornost. (Dotaz předsedajícího mimo mikrofon.)

Dal jsem návrh na přerušení a odročení projednávání tohoto bodu do doby, než pan ministr vyjasní všechny rozpory, které kolem této věci existují. Samozřejmě navrhuji hlasovat před ukončením rozpravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušení a odročení do doby, než pan ministr vyjasní všechny rozpory. Takto to bylo formulováno. Ještě stále probíhá rozprava. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, byl tady podán návrh, abychom před ukončením rozpravy hlasovali. Už zvoním na kolegy poslance, kteří chtějí hlasovat, protože ještě než ukončíme rozpravu, měli bychom hlasovat o návrhu, který zněl: přerušit a odročit tuto rozpravu do doby, než pan ministr vyjasní rozpory, o kterých mluvil pan poslanec Koníček. O tom bychom měli hlasovat, všichni jsou připraveni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit a odročit tuto rozpravu do vyjasnění rozporů panem ministrem? Kdo je proti tomuto přerušení a odročení?

Hlasování má pořadové číslo 309. Přítomno bylo 96, pro hlasovalo 49 poslanců, proti hlasovalo 23, takže ten návrh na odročení byl přijat.

 

Vyčkejme prosím kontroly hlasování, o kterou je tady zájem. Je tady žádost, abych vás všechny odhlásil, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Přihlaste se všichni. Jak je to s kontrolou? Kontrola proběhla. Ptám se, jestli mohu pokračovat.

Pan poslanec Melčák se hlásí.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych zkroušeně prohlásil, že mám na sjetině ano, a hlasoval jsem ne. Dovolte, abych zpochybnil hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jste pana poslance Melčáka. Budeme hlasovat o jeho námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Melčáka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 310. Přítomno 87 poslanců,k pro hlasovalo 47, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme nyní opakovat hlasování o návrhu pana poslance Vymětala. Návrh byl přerušit a odročit rozpravu až do doby, než pan ministr vyjasní rozpory, o kterých mluvil pan poslanec Koníček. O tomto návrhu pana poslance Vymětala znovu hlasujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP