(15.40 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Co se týče Rudolfa Malika, kde se jedná o věc vyvraždění 60 občanů Velkého Meziříčí, tuto agendu vede Krajské státní zastupitelství v Brně, které šetří tento případ od 25. července 2005. Policie studuje archivní materiály a předpokládá se zahájení trestního stíhání. Podle policejního zjištění žije Rudolf Malik ve Spolkové republice Německo.

K třetímu případu, Hildegarda Mendeová, dozorkyně z Malé pevnosti Terezín, ve věci mučení. Tento případ je v gesci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem ve věci podezření ze spáchání válečných zločinů v terezínské pevnosti v době okupace dozorci Herbertem a Hildegardou Mendeovými. Šetření koná policejní orgán Policie České republiky, správy Severočeského kraje. Rovněž v této věci jsou shromažďovány potřebné podklady, zejména z Ministerstva vnitra a archivní záznamy nacházející se v Terezíně. Dozor vykonává Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.

Co se týče otázky, zda nevytvořit tým, který by se v rámci Nejvyššího státního zastupitelství zabýval stíháním válečných zločinců, tuto věc jsem konzultoval s Nejvyšším státním zastupitelstvím a myslím si, že touto otázkou se pověřená nejvyšší státní zástupkyně bude zabývat i ve své koncepci, kterou měla od svého pověření předložit do několika týdnů a na základě které by vláda rozhodovala o definitivním ustanovení do této pozice. Já jsem přesvědčen, že Nejvyšší státní zastupitelství bude hledat cesty, jak takový tým ustanovit v souladu s našimi právními předpisy.

Já zde mám k dispozici ještě četné přílohy, které bych nabídl panu poslanci k prostudování a které svým obsahem jistě přesahují časové možnosti vyhrazené pro interpelaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Karel Černý: Pane ministře, děkuji za vaše odpovědi. Vedle Hildegardy Mendeové, Waltra Hauka a Rudolfa Malika je však známo místo pobytu minimálně u desítky dalších nacistů, kteří se přímo či nepřímo podíleli na vraždách na našem území. Jedná se o další účastníky vraždění ve Velkém Meziříčí a v Leskovicích na Pelhřimovsku 7. května 1945, ale také o vysoké představitele Hitlerjugend na území protektorátu Čechy a Morava.

Vážený pane ministře, budete podporovat další vyšetřování nacistů podezřelých z vražd v letech 1939 až 1945 na našem území?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžete ještě, pane ministře, jednou vystoupit a reagovat?

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, dámy a pánové, ano - odpověď na otázku je jednoznačně ano. Nejen podporovat, ale budu tuto agendu pečlivě sledovat a také jsem požádal, aby vedení Nejvyššího státního zastupitelství této věci věnovalo patřičnou pozornost nejen v každodenní práci, ale i vytvoření podmínek, aby se tak efektivně mohlo dít. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji oběma a nyní prosím pana místopředsedu Ivana Langera, který bude interpelovat ministra dopravy Milana Šimonovského ve věci ztrát Českých aerolinií. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, z denního tisku jsem se dozvěděl, že České aerolinie předpokládají za prvních sedm měsíců tohoto roku ztrátu ve výši 464 mil. Kč, tedy skoro půl miliardy. Prezident Českých aerolinií, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, jinak bývalý ministr obrany za Českou stranu sociálně demokratickou, dosazený do své funkce Českou stranou sociálně demokratickou, odůvodňuje tyto ztráty drahou ropou, leteckými katastrofami, terorismem apod. Jiné zdroje ovšem uvádějí, že z velké míry se na této téměř půlmiliardové ztrátě podílí nákup drahých služeb od poradenských firem. Informace médií tvrdí, že konzultační firma stojí prakticky za každým rozhodnutím managementu, a další zdroje uvádějí, že management aerolinek si najímal tyto konzultační firmy na běžná rozhodnutí, která by měl dělat normální management, a ty firmy inkasovaly částky ve výši desítek milionů korun.

Na základě těchto informací si vám dovoluji položit následující otázky. Je pravdou, že si management Českých aerolinií skutečně najímal na běžná standardní rozhodnutí konzultační firmy? A pokud ano, nemělo by dojít k výměně takto nekompetentního managementu v čele s bývalým ministrem vlády za sociální demokracii panem Tvrdíkem? Za druhé, kolik finančních prostředků české aerolinky vynakládají na služby poradenských firem? Jaké jsou to poradenské firmy, za co se platí a kolik se platí? Za třetí, jakou roli hrají tyto náklady na letošních ztrátách Českých aerolinií?

Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Langera a prosím pana ministra, aby se k ní vyjádřil. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, vážený pane poslanče, určitě ztráty Českých aerolinií jsou ztráty, které nás všechny zajímají, byť České aerolinie nejsou napojeny na státní rozpočet. A ani Ministerstvo dopravy není vůči akciové společnosti České aerolinie v pozici nadřízeného orgánu. Tito dopravci mají dnes stejnou pozici jako ostatní dopravci Evropských společenství a podléhají společně regulačním principům, které jsou stanoveny Evropskou komisí. České aerolinie jsou akciovou společností, která je zřízena podle obchodního zákona, která hospodaří naprosto samostatně, jak už jsem řekl, tak z českého státu nedostává žádné dotace, a její hospodaření kontroluje dozorčí rada. Ministerstvo dopravy nemá v současné době své zástupce ve statutárních orgánech, ani v představenstvu, ani v dozorčí radě, byť tam máme jedno místo vyhrazené. Není v současné době obsazené. Předsedou dozorčí rady aerolinií je první náměstek ministra financí, pana ministra tady za mnou, Ing. Eduard Janota. Ta společnost je řízena zástupci, kteří jsou zástupci Fondu národního majetku, protože Fond národního majetku České republiky má vlastnictví akcií 56,43 %, a hlavně České konsolidační agentury, která má 34,59 %. To jsou majoritní vlastníci Českých aerolinií. Tyto instituce také určují strategii podniku a sledují její hospodaření.

Věřím, že jako každá dozorčí rada, tak také dozorčí rada Českých aerolinií má vypsány hospodářské ukazatele pro představenstvo společnosti, a pokud vím, vím to také hlavně z tisku, tak toto vedení má v plánu v letošním roce zisk. Určitě musíme vnímat věci v souvislostech. Věřím, že plán byl postaven na výchozích parametrech loňského roku, kdy letecký benzin byl v trošku nižších hodnotách. Určitě se do toho promítají zvýšená bezpečnostní opatření a třeba i některé směrnice Evropské komise nebo Rady a parlamentu.

K akcionářům musím ještě říci, že významný podíl má také hl. m. Praha. Sedí tam i pan primátor Bém. To je také jistě jeden z lidí, který by mohl podat tyto informace, ale uznávám, že se obracíte s interpelací na členy vlády. Musím však s politováním říci, že vám asi více informací nesdělím. Pokud budete potřebovat další informace, tak bych spíše doporučoval obrátit se na majoritní akcionáře a ve vládě nejspíše na pana ministra financí, který by mohl zprostředkovat údaje, které já bohužel zatím nemám, byť je to asi tím, že nemáme obsazené místo v dozorčí radě, které bychom už mít obsazené měli.

Na závěr bych sdělil, že doufám, že konzultační firmy nejsou ty firmy, na které by byly soustředěny rozhodující náklady, že to nebudou ty firmy, které způsobují ztráty aerolinií.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP