(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kolegyně a kolegové, prosím, věnujte mi pozornost. Následující postup bude tento. My zde máme pevně zařazeny body číslo 22 a 94 jako sedmý, resp. osmý bod našeho dopoledního programu. Současně ale také zde máme zařazen bod 107 jako poslední bod před polední přestávkou. Učiním v tuto chvíli následující výklad. Vzhledem k tomu, že se nacházíme před polední přestávkou, nemůžeme projednat body 22 a 94, budeme projednávat bod 107.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

107.
Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 838/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 838/1. Z pověření zastupitelstva by předložený návrh měl uvést pan hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který se však z důvodu prodlouživšího se jednání rady kraje dnešního jednání zúčastnit nemůže. Proto v tuto chvíli uděluji slovo panu zpravodaji, kterým je kolega Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jedná se o velmi jednoduchou novelu, kterou máte vyznačenou v tisku. Týká se dvou paragrafů. Jedná se pouze o terminologii.

Bohužel názor vlády a odůvodnění je zamítavé. To je vše, co se dá v tuto chvilku říci. My jsme na rozpočtovém výboru, přestože zákon nebyl přikázán, předběžně tuto věc rokovali a orientačním hlasováním jsme nedošli k pozitivnímu výsledku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana kolegy Votavy, jemuž uděluji slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych se jenom ve stručnosti vyjádřil k předkládané novele zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Pan kolega Šustr tady již řekl, že je to opravdu velice jednoduchá novelka, nicméně bych zdůraznil, že stanovisko vlády je k této materii negativní. Já se v podstatě ztotožňuji se stanoviskem vlády s tím, že si myslím, že jsou tam legislativní nedostatky, dva takové závažné nedostatky. Ten první je, že návrh zákona vůbec neobsahuje ustanovení o dni nabytí účinnosti zákona. Druhým takovým legislativním nedostatkem je, že návrh na posunutí začátku poplatkové povinnosti od šesti měsíců věku psa není v návrhu zákona řádně zdůvodněn, resp. vůbec zdůvodněn, není tedy vyčíslen ani finanční dopad, jaký to bude mít na rozpočty obcí. A to si myslím, že je důležité, protože určitě to nějaký dopad na rozpočty obcí, byť třeba ne úplně zásadní, mít bude. Mohu se ztotožnit i s tím, že zpřesňující definice držitele psa, která se uvádí v té novele zákona, je ještě více zavádějící než ta definice původní.

Já bych tedy chtěl navrhnout zamítnutí zákona v prvém čtení. Pokud toto neprojde, pak přijmout návrh na vrácení k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane místopředsedo. Musím říci, že to je asi poprvé, kdy předkladatel návrhu zákona z krajských samospráv není přítomen projednávání. Myslím si, že je velice důležité obhájit návrh zákona v Poslanecké sněmovně. Trochu mě mrzí, že pan hejtman dal přednost jednání rady před jednáním Poslanecké sněmovny, a to i z toho důvodu, protože aby se mohl jednání Poslanecké sněmovny zúčastnit, zařadili jsme speciálně tento bod na pevný den a pevný čas.

Na rozdíl od mého předřečníka, vážené kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen o tom, že je to novela, kterou je třeba projednat v Poslanecké sněmovně. Nicméně ten návrh, tak jak je definován, jasně nedefinuje pojem držitel psa, a jsem přesvědčen o tom, že nemůžeme dopustit, abychom jednu nepřesnou definici, která je v současně platném návrhu zákonu, nahradili jinou, méně přesnou definicí. Já chci dát šanci tomuto návrhu zákona, nebudu bránit propuštění tohoto tisku do druhého čtení, ale jsem přesvědčen o tom, že by rozpočtový výbor měl projednat zpřesnění této definice s gesčním ministerstvem a to je Ministerstvo financí.

Takže já naopak mohu říci jménem svým, a věřím, že většina kolegů mě podpoří, abychom propustili návrh do druhého čtení a tam se pokusili problematiku vyřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v rozpravě, a to zamítnout předložený návrh zákona. V tuto chvíli je přítomen potřebný počet kolegyň a kolegů.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 297 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 104 pro návrh 44, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. - Omlouvám se. Pan kolega Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, já jsem dával ještě návrh na vrácení k dopracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Aha, omlouvám se. Omlouvám se. Ve snaze ušetřit práci panu zpravodaji jsem toto přehlédl. Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 298. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování? Kdo je proti?

Z přítomných 106 pro návrh 52, proti 9. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento návrh rozpočtovému výboru. Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 299. Kdo je pro předložený návrh na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 109 pro návrh 91, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu. Vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin. Budeme pokračovat blokem ústních interpelací.

Připomínám, že po ústních interpelacích je zařazen blok mezinárodních smluv? Smluv. Tedy bez otazníku, nýbrž s vykřičníkem.

 

(Jednání přerušeno v 12.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP