(9.40 hodin)

Poslanec František Beneš: Využiji svého práva a chci jenom vysvětlit, že se neobracíme na pana ministra Martínka, to v žádném případě, protože podle formulace, kterou jsem uvedl, je to usnesení, které je směřováno na celou vládu, protože přísliby v tomto směru dával vždycky premiér. Vzpomeňte si, kolikrát jsme tady o tom již mluvili. Pokud tam jsou navrženy termíny, tak je to s vědomím, že návrh zákona o neziskových bytových společnostech je již připraven. Ve skupině, ve které se bytová politika tvoří, se pohybuji a troufnu si tvrdit, že to nemusí být problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím.

Dámy a pánové, teď prosím o pozornost. Domnívám se, že tři návrhy na usnesení, jak jsou k dispozici pro hlasování, nejsou podřadné, ale souřadné, tedy že o každém usnesení budeme hlasovat samostatně a nebudeme hlasovat o usnesení jako o celku, protože nemají žádnou vzájemnou vazbu na sebe. Je s tím souhlas. Čili nehlasujeme o třech částech jednoho usnesení, ale o třech usneseních. Je to možné, pokud to přijmete. Děkuji.

První usnesení. Poprosil bych pana poslance Františka Beneše, aby vždycky usnesení přečetl. Já zazvoním a ty, kteří chtějí hlasovat, odhlásím, protože je to váš požadavek a takový požadavek se neodmítá.

 

Poslanec František Beneš: Navrhuji první usnesení podle zvyku nejprve podle pozměňovacích návrhů.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do konce roku -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, pokud jste mě dobře poslouchal, tak to jsou tři samostatná usnesení, takže v pořadí tak, jak zazněla. První usnesení, které navrhl pan ministr a poslanec, potom dvě vaše usnesení. Bude to vždycky samostatně.

 

Poslanec František Beneš: Proti tomu bych měl určitou výhradu, ale nevím, jak ji projevit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jakou výhradu? Klidně ji projevte slovy. (Smích v sále.)

 

Poslanec František Beneš: Podpoříte to? Dobře, beru to zpět.

První usnesení je: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra spravedlnosti o řešení konkursu bytových družstev Kavčí skála, SBD Svatopluk a Hutmanka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 285. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 285 z přítomných 136 poslanců pro 134, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.

 

Poslanec František Beneš: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do konce roku 2005 předložila návrh zákona o neziskových bytových společnostech. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 286. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 286 z přítomných 139 poslanců pro 109, proti 22. I toto usnesení bylo přijato.

Třetí usnesení.

 

Poslanec František Beneš: Třetí usnesení: Žádá vládu, aby učinila kroky, které povedou k naplnění zákonného nároku členů bytových družstev na převod bytu do vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. - Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 287. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 139 poslanců pro 99, proti jeden. I toto usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi, panu poslanci Františku Benešovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec František Beneš: Já děkuji kolegyním a kolegům poslancům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Druhým bodem, kterému se budeme dnes věnovat, je

 

232.
Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše,
Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
/sněmovní tisk 984/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele poslanec Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nebudu vás zdržovat dlouhým úvodním slovem, které vlastně zaznělo už v prvním čtení. Chtěl bych vás jenom informovat, že v průběhu druhého čtení jsme jako předkladatelé návrhu reagovali na rozpravu, která zde proběhla v prvním čtení, a pokusili jsme se odstranit některé nedostatky, které byly návrhu zákona vytýkány.

Byly odstraněny některé nadbytečné formulace, nepochybně byla odstraněna i retroaktivita z přechodných ustanovení a pokusili jsme se vypořádat i s nálezem Ústavního soudu, který se sice vztahoval k zákonu o vnitrozemské vodní plavbě, ale nepochybně dopadal i na tento návrh zákona. Domnívám se, že pozměňovací návrh, který byl přijat hospodářským výborem a který je obsažen v tisku 984/2, který máte k dispozici, se dostatečným způsobem s námitkou neústavnosti vypořádá a že v případě schválení tohoto návrhu zákona obstojí i před případnou námitkou podanou k Ústavnímu soudu.

Tolik moje úvodní slovo pro druhé čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Schlingovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, usnesení hospodářského výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 984/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat Sněmovnu prohlášením. Myslím si, že diskuse o dráze proběhla. Přečtu jenom usnesení hospodářského výboru k návrhu poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše, Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona o výstavbě vzletové dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předkladatele poslance Jaromíra Schlinga a zpravodajské zprávy Miroslava Kapouna, který zastoupil řádně omluveného zpravodaje Martina Římana, a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 984 s těmito pozměňovacími návrhy. - Pozměňovací návrhy byly rozdány, takže je nebudu číst. - Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona, a pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl o výsledcích projednávání tohoto návrhu v hospodářském výboru zprávu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kapounovi za výkon jeho zpravodajské funkce a otevírám obecnou rozpravu. Jako první a prozatím jediný vystoupí pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k probíhajícímu projednávání sněmovního tisku 984.

Byl zde v prvém čtení v zásadě obecně zmiňován nález Ústavního soudu, který rozhodoval o paragrafu 3a zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a bylo zde též diskutováno, nakolik tento nález Ústavního soudu nepředjímá to, jak má být projednáván tento sněmovní tisk, protože nález Ústavního soudu řešil analogický problém. Řešil otázku za prvé, nakolik zákony mohou být konkrétní, nakolik mohou upravovat konkrétní věci, a za druhé, zda zákon může vymezit veřejný zájem. Já jsem velmi uvítal aktivitu hospodářského výboru, který věc projednal a s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu se snažil upravit sněmovní tisk.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP