(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Jako druhý vystoupí pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mé vystoupení bude myslím o poznání kratší. Já se s řadou argumentů, které zde můj předřečník přednesl, ztotožňuji. Nicméně bych chtěl váš zájem trošku rozšířit.

Já myslím, že problematika družstev v konkursu je jedna kapitola, nicméně tomuto problému předchází jistý obecnější problém. A ten obecnější problém je v tom, že řada družstevníků se nachází v situaci, kdy přestože mají podle zákona zákonný nárok na převod bytu do osobního vlastnictví, mají vypořádány veškeré své závazky vůči družstvům, mají zaplacenou anuitu, je prostě vyřešen veškerý jejich vztah k družstvu, nečinností vedení družstev v řadě případů dochází k tomu, že je toto zákonné právo těmto družstevníkům upřeno.

Když jsme zde asi před čtyřmi pěti měsíci schvalovali novelu zákona o konkursu a vyrovnání, kde jsme se snažili částečně vyřešit tento problém právě pro případy družstev, která se dostanou do konkursu, a ochránit práva těchto lidí, družstevníků, na to, aby měli možnost převést byt do osobního vlastnictví, tak v té době probíhala řada demonstrací. Vláda tehdy ještě Stanislava Grosse přislíbila, že se bude touto problematikou zabývat, že tu věc bude řešit, bohužel od té doby se nic dramatického nestalo.

Já bych chtěl proto pouze apelovat na teď tedy na nepřítomného ministra, popřípadě tedy na pana místopředsedu vlády, jestli mohu, v zastoupení pana premiéra - já si opravdu myslím, že by se vláda měla vážně zamyslet, jak vyřešit tu situaci, kdy opravdu v jednom zákonu říkáme a dáváme právo družstevníkům na převod bytu do osobního vlastnictví, ale zároveň nejsme schopni docílit tohoto práva, aby jim tento byt byl převeden. Samozřejmě existuje argument - nechť se družstevníci soudí, nechť si svoje právo vymůžou u soudu. Bohužel všichni víme, že soudní spory jsou za prvé velmi časově náročné, že jsou finančně náročné, že toto je pro řadu družstevníků problematická situace.

Já jsem přesvědčen, že jestliže na jedné straně jsme již před mnoha a mnoha lety to právo na převod bytu do osobního vlastnictví při vyřešení všech závazků družstvům družstevníkům přiznali, je naší povinností udělat v tuto chvíli takové změny, které povedou k tomu, že toto právo bude opravdu moci býti naplněno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrbíkovi. Hlásí se pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, já bych chtěl ještě tuto problematiku rozšířit o jeden aspekt. My se v tom družstevnictví setkáváme jednak samozřejmě s bytovými družstvy vzniklými z privatizace, to znamená bytovými družstvy, která mají skutečně charakter bytových družstev, tak jak byla za prvé republiky, tak jak tomu družstevnictví rozumíme, a potom máme bytová družstva, která v podstatě následují ta minulá bytová družstva vytvořená za minulého režimu, to znamená družstva, která obhospodařují celé město, která obhospodařují tisíce bytů a tisíce nájemců bytů, která ovšem se skutečným družstevnictvím nemají nic společného, protože ten družstevník nikdy nepotká předsedu, jedině na ulici, družstevníci se nikdy nesejdou, protože taková místnost ve městě není, čili je s tím celá řada problémů. A tady myslím by velmi napomohlo, kdyby byl konečně přijat zákon o neziskových bytových společnostech, aby se prostě vytvořil jiný typ družstev, jiný typ společností, které by nějakým způsobem už rozbily ta obrovská bytová družstva. Ta velká bytová družstva vznikla ale i po roce 1990, například v Teplicích, kdy se všechny obecní byty rozdaly bytovým družstvům nebo vytvořeným bytovým družstvům. To vede potom k tomu, že i tato velká bytová družstva mají ty nešvary všech těch bytových družstev minulých.

Hovoříme-li o privatizaci, tak například družstvo Krušnohor v Teplicích samozřejmě a v Mostě si stanovilo, že každý, kdo chce převést byt do vlastnictví podle zákona 72/1994 Sb., musí družstvu zaplatit částku přes 40 tisíc korun. To si prostě usnesli, resp. rozhodlo o tom představenstvo, a na každém, kdo chce převést byt, je tato platba vyžadována. Samozřejmě naprosto nezákonně. Samozřejmě ten člověk to zaplatit nemusí, protože soud ho k tomu nepřiměje, ale takto sama družstva brání převodu bytů do vlastnictví, neboť si uvědomují, že převodem bytů do vlastnictví skončí to panování, v uvozovkách, bytových družstevních předsedů v představenstvech, kteří jsou z toho dobře živi.

Já si myslím, že všechny tyto věci je třeba vzít v úvahu a napomoci tedy i legislativou k tomu, aby ten zákon 72/1994 Sb. byl naplňován.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Pokud se nikdo do všeobecné rozpravy nehlásí, tak tuto končím a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já v podrobné rozpravě zopakuji návrh usnesení, který jsem avizoval v předchozím vystoupení. Navrhuji, abychom přijali toto usnesení. Doufám, že ho mohu načíst, že není tak složité, abychom si ho nezapamatovali : "Poslanecká sněmovna žádá vládu - 1. aby do konce roku 2005 předložila návrh zákona o neziskových bytových společnostech, 2. aby učinila kroky, které povedou k naplnění zákonného nároku členů bytových družstev na převod bytů do vlastnictví podle zákona číslo 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů."

A potom musím konstatovat, že zde máme návrh usnesení, který je v předkládací zprávě pana ministra, kde je uvedeno, že Poslanecká sněmovna bere informaci na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já děkuji. Takže máme tři návrhy. Hlásí se o slovo pan ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se přihlásil v podrobné rozpravě, abych mohl reagovat na ty návrhy ještě v rozpravě, pokud by někdo z poslanců k tomu něco měl, abych mu neodebíral možnost se vyjádřit k mému vystoupení.

Myslím si, že ta část usnesení, která se navrhuje ohledně vzetí na vědomí mé informace, odpovídá situaci. K těm dvěma usnesením, která navrhl pan poslanec a zpravodaj František Beneš, bych chtěl předeslat, že v těchto věcech se nemohu zcela přesně vyjádřit, neboť jsou to otázky, které spadají zejména do kompetence ministra pro místní rozvoj, kolegy Martínka. Takže v této věci zaujímám za sebe neutrální stanovisko a předesílám, že je to úkol, který směřuje samozřejmě na vládu jako celek, ale jejím prostřednictvím na pana ministra Martínka, který zde není a je řádně omluven. Tak já bych jenom prosil, aby Poslanecká sněmovna vzala při hlasování na vědomí, že tady hodlá uložit úkol nepřítomnému a omluvenému ministrovi. To je tedy k té části usnesení, kterou navrhoval pan poslanec František Beneš.

Protože i v té druhé části, která se odkazuje na kroky, které by vedly k uplatnění nebo naplnění nároků členů bytových družstev podle zákona 72/1994 Sb., se opět jedná o oblast pana kolegy Martínka, možná nebylo úplně šťastné s tím, kam ta usnesení věcně směřují, že ta informace poptávaná Poslaneckou sněmovnou byla po ministru spravedlnosti, nikoli po ministru pro místní rozvoj, protože asi pokud by to byl jeho bod, jistě by byl přítomen a mohl by se k celé věci vyjádřit.

Takže to mé upozornění - zkrátka byl bych tedy rád, aby Poslanecká sněmovna věděla, že hlasuje o někom, kdo zde není a kdo je řádně omluven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy? Ještě pan poslanec Beneš se hlásí do podrobné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP