(17.20 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Vy jste řekl větu, že si pan senátor koupil v Holandsku vízum. Já jsem netušil, že se vízum kupuje. To slyším poprvé v životě. Já jsem myslel, že se vízum uděluje. Možná že jsou správní poplatky za udělení víza, ale že by se vízum kupovalo, že by bylo v Delvitě někde k mání, to jsem si ještě nikdy nevšiml, že by se dalo vízum koupit. Říkám - když už mluvíme, tak mluvme přesně.

Já už slibuji, že k tomu vystupovat nebudu, protože podle mě se tady míjíme. Já jsem přistoupil mikrofonu jenom proto, abych opakoval to, co jsem řekl před chvílí, abych prokázal, že tam, kde si myslím, že pravdu máte, tam vám ji uznám. Bylo by dobré, kdyby i vy jste přišel a řekl, hleďte, i já jsem to trochu přehnal s tím pasem, protože to je zkrátka jenom administrativní záležitost a s věcí samotnou to nemá nic společného. Lidská svoboda je nedělitelná a já jakožto poslanec Poslanecké sněmovny - to bych byl rád, kdybyste vy řekl - jsem také připraven se zastat kohokoliv, kdo je vyhnán ze země jenom proto, že má jiný názor na věc, nebo že podporuje opozici, nebo že podporuje demokraty, protože buď na naši Listinu sázíme, sázíme na Chartu OSN, a Kuba je signatářem Charty OSN, Kuba se zavázala k tomu, že bude respektovat všechna základní práva a svobody, které patří k vybavení každého svobodného občana, tak že ta svoboda lidská je nedělitelná. Zřejmě vám je to cizí a kategorizujete, jestli někdo má ten či onen pas nebo to či ono občanství a podle toho rozlišujete, jestli může nebo nemůže být na území jiného státu.

Já jenom doufám, že se jednoho zbavíme tohoto způsobu myšlení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já věřím, že se už nikdo nepřihlásí do rozpravy, ale věřím špatně. Pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Já děkuji za slovo. Budu mluvit velmi krátce. Já musím striktně odmítnout, že by nám byly cizí pojmy jako lidská svoboda a podobné věci, které nám byly nyní podsunovány. To odmítám a prosím, aby to tak bylo zaprotokolováno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Domnívám se, že nyní mohu skutečně rozpravu skončit.

Pan poslanec Karel Vymětal navrhl, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí na písemnou interpelaci poslance Karla Vymětala.

Já vás samozřejmě všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali všichni svými kartami. Chvilku počkáme, zda počet přítomných poslanců naroste do minimálního kvora. Budeme hlasovat v 17.23 hod. (Čeká se na příchod dalších poslanců.)

Kolegyně a kolegové, já se domnívám, že je naprosto zřejmé, že počtu 67 poslanců těžko dosáhneme. Mně nezbývá, než přerušit projednávání této písemné interpelace před hlasováním o usnesení. Asi bude nejvhodnější, když se k hlasování o usnesení vrátíme zítra jako první bod po polední přestávce, protože ráno jsou pevně zařazené body a potom třetí čtení. Po polední přestávce není nic pevně zařazeno, domnívám se, že to tak můžeme udělat.

 

Přistoupíme k druhé a případně třetí interpelaci. Ministr obrany Karel Kühnl odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci budoucnosti kapacit soustředěných do odboru průzkumných systémů a odboru zbraňových systémů divize VTÚVM Slavičín. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1145.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Petr Nečas v ní jako první vystoupí.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, navrhuji vyslovit s touto odpovědí na interpelaci nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím, a protože jsme ve stejné situaci jako v minulé interpelaci, přerušuji i tuto interpelaci po uzavřené rozpravě před hlasováním a budeme o ní hlasovat, o usnesení, jako druhý bod zítra odpoledne.

A nyní tedy ta třetí a již poslední písemná interpelace. Ministr obrany Karel Kühnl odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci péče o válečné veterány. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1146.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Petr Nečas má slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, navrhuji vyslovit s odpovědí na tuto interpelaci nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím a rovněž přerušuji projednávání této interpelace před hlasováním o usnesení, které pan poslanec Petr Nečas právě přečetl. Ještě jednou opakuji, že se zítra vrátíme k hlasování o navržených usneseních.

Končím dnešní jednací den a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP